Microsoft word - 3ebfccff-428c-1833ce.doc

DOPINGLIJST
K.N.K.B.
Lijst van verboden farmacologische groepen van
stoffen en verboden methoden
(behorende bij het Dopingreglement van de K.N.K.B.)
Datum inwerkingtreding: 1september 2002 I. Verboden groepen van stoffen
A. Stimulantia
B.
1. androgene anabole steroïden 2. ß -agonisten
II. Verboden methoden
A. Bloeddoping
B.
Toediening van kunstmatige zuurstofdragers of middelen die het plasmavolume vergroten Farmacologische, chemische en fysieke manipulatie
III. Out-of-competition controles

Bij de hier genoemde verboden farmacologische groepen van stoffen en methoden, worden in het navolgende
overzicht per groep voorbeelden van deze stoffen en methoden opgesomd met daarbij de toevoeging "en
verwante stoffen en/of verbindingen".
Onder "verwante stoffen en/of verbindingen" worden die stoffen en methoden verstaan die aan de stoffen in
de betreffende farmacologische groep vanwege hun farmacologische werking en/of chemische structuur
verwant zijn. Deze stoffen en methoden zijn dus eveneens verboden.

N.B. Bij het opstellen van deze lijst is de uiterste zorgvuldigheid betracht. De K.N.K.B. kan geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit type- en
zetfouten, tussentijdse wijzigingen in de lijst of andere onjuistheden
.

I-A Stimulantia
I-B Narcotische analgetica
I-C Anabole middelen
1 androgene anabole
steroïden
2 ß -agonisten
I-D Diuretica (7)
I-E Peptide hormonen,
mimetica en analoga
II-A Bloeddoping
II-C Farmacologische,
chemische en fysieke
manipulatie
II-B Toediening van
kunstmatige zuurstofdragers
of middelen die het
plasmavolume vergroten
III Out-of-competition
controles
I-C (anabole middelen),
I-D (diuretica),

I-E
(peptide hormonen,
mimetica en analoga) en
categorie II (verboden
methoden).

NOTEN
(1)

Gebruik, als bedoeld in artikel 2 lid 2 van dit reglement, van andere ß -agonisten dan formoterol,
salbutamol, salmeterol en terbutaline is verboden, maar wordt niet gesanctioneerd indien de betrokken
kegelaar tijdens de dopingcontrole aan de dopingcontroleofficial of binnen twee weken na deze
dopingcontrole schriftelijk aan het bestuur een doktersverklaring overlegt die voldoet aan de daaraan bij dit
reglement (artikel 26) gestelde eisen.
Het gebruik van formoterol, salbutamol, salmeterol en terbutaline is toegestaan per inhalatie voor de
preventie en/of behandeling van astma en inspanningsastma. Schriftelijke melding van astma en/of
inspanningsastma door een longarts of teamarts aan het bestuur is noodzakelijk. Zie ook noot (4).
(2)
In geval van cathine wordt een monster als positief beschouwd bij een concentratie in de urine hoger dan 5
microgram per milliliter.
In geval van efedrine en methylefedrine wordt een monster als positief beschouwd bij een concentratie in de
hoger dan 10 microgram per milliliter.
In geval van fenylpropanolamine en pseudo-efedrine wordt een monster als positief beschouwd bij een
concentratie in de urine hoger dan 25 microgram per milliliter.
(3)
In geval van coffeïne wordt een monster als positief beschouwd bij een concentratie in de urine hoger dan 12
microgram per milliliter.
(4)
In geval van salbutamol wordt een monster als positief beschouwd in de categorie “stimulantia” bij een
concentratie in de urine hoger dan 100 nanogram per milliliter.
Een monster wordt als positief beschouwd in de categorie “anabole middelen” bij een concentratie in de urine
hoger dan 1000 nanogram per milliliter.

(5)
De belangrijkste metaboliet van nandrolon, 19-norandrosteron, is bij vrouwen toegestaan tot een
concentratie in de urine van 5 nanogram per milliliter, bij mannen tot een concentratie in de urine van 2
nanogram per milliliter.

(6)
Bij een ratio tussen de totale concentratie van testosteron (T) ten opzichte van die van epitestosteron (E) in de
urine van een sporter groter dan 6 : 1 is er sprake van een overtreding, tenzij er bewijs is dat er een
fysiologische of pathologische oorzaak aan deze T/E ratio ten grondslag ligt, zoals b.v. een lage epitestosteron
uitscheiding, produktie van androgenen door een tumor, of enzymdeficiënties
In geval dat de T/E ratio groter dan 6 is, is het bestuur verplicht een onderzoek te doen voordat het monster
positief verklaard wordt. Er zal een rapport worden geschreven dat een overzicht van voorgaande tests,
volgende tests en alle resultaten van endocrinologisch onderzoek bevat. Indien er geen voorgaande tests
beschikbaar zijn, moet de atleet tenminste éénmaal per maand gedurende drie maanden onaangekondigd
gecontroleerd worden. De resultaten hiervan moeten in het rapport worden verwerkt. Weigering aan de
onderzoeken mee te werken, zal er in resulteren dat het (oorspronkelijk) monster positief verklaard wordt.

(7)
Gebruik, als bedoeld in artikel 2 lid 2 van dit reglement, van diuretica wordt niet gesanctioneerd, mits de
betrokken kegelaar tijdens de dopingcontrole aan de dopingcontroleofficial of binnen twee weken na deze
dopingcontrole schriftelijk aan het bestuur een doktersverklaring overlegt die voldoet aan de daaraan bij dit
reglement (artikel 26) gestelde eisen.

(8)
Mannitol is verboden wanneer intraveneus geïnjecteerd.

(9)
Alleen voor mannen verboden.

(10)
Alleen toegestaan om insulineafhankelijke diabetes te behandelen. Schriftelijke melding van
insulineafhankelijke diabetes door een endocrinoloog of teamarts aan het bestuur is noodzakelijk.

(11)
Een epitestosteronconcentratie in de urine hoger dan 200 nanogram per milliliter moet worden onderzocht
zoals genoemd in noot (6).

Source: http://www.kegelbond.nl/_KNKBdata/reglementen/KNKB_Doping2.pdf

aepinformatica.it

Lavorazione svolta (azienda agricola vedi nota 7)Reparto e cantiere in cui la lavorazione è svoltaDATI RETRIBUTIVI OCCORRENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA ESPOSTI AL LORDO (8) vedi istruzioniLA RETRIBUZIONE (PAGA BASE+CONTINGENZA+SCATTI ANZIANITA', ECC.) E' COMPUTATA SU BASE:OrariaLE BASI RETRIBUTIVE SONO CAMBIATE NEI 15 GG. PRECEDENTI LA DATA DELL'INFORTUNIO?

staging.vmc.be

nr. 74 371 van 31 januari 2012 in de zaak RvV X / II Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebetrijding. DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaa

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder