Wuthrich.nl

Achmea ReglementFarmaceutische Zorg 2011Avéro Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011
Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Keuze Zorg Plan 2011
1. Algemeen
• Apotheekhoudenden met een contract met
Het Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Keuze Zorg Plan preferentiebeleid
2011 is een uitwerking van het recht op aanspraak op De apotheekhoudende levert de farmaceutische zorg waarop u op basis van de polisvoorwaarden aanspraak op vergoeding Deze aanspraken vloeien voort uit de onderliggende heeft. Wanneer van een geneesmiddel meerdere identieke, verzekeringsovereenkomst welke is gebaseerd op de onderling vervangbare varianten beschikbaar zijn (het Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de daarbij originele geneesmiddel en de hiervan afgeleide generieke behorende Regeling zorgverzekering. Wijzigingen in de geneesmiddelen), en er medisch gezien geen noodzaak bestaat wettelijke aanspraken gedurende het jaar gelden automatisch voor één bepaalde variant, dan mag de apotheekhoudende voor verzekerden per ingangsdatum van de betreffende uitsluitend het geneesmiddel afleveren dat door Avéro als voorkeursmiddel is aangewezen. U heeft in dat geval alleen Het Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Keuze Zorg Plan aanspraak op vergoeding van het door Avéro aangewezen, is van toepassing voor Avéro Zorgverzekeringen N.V. voor de preferente geneesmiddel (zie artikel 4.1.1). Ziektekostenverzekering (zuivere restitutiepolis), statutair De apotheekhoudende declareert de geleverde zorg Avéro onderscheidt daarnaast apotheekhoudenden zonder 2. Rechten van de verzekerde
contract. Met deze apotheekhoudenden heeft Avéro geen De verzekerde heeft recht op vergoeding van farmaceutische afspraken gemaakt over de te leveren farmaceutische zorg. zorg conform dit reglement en met inachtneming van wat in de U dient de kosten voor de geleverde zorg zelf aan de apotheekhoudende te betalen. Wij vergoeden 100% van de kosten van de geleverde farmaceutische zorg. Dit betreft de 3. Leveranciers van farmaceutische zorg
kosten van het geneesmiddel of het dieetpreparaat, de Voor de levering van de farmaceutische zorg sluit Avéro afleverkosten en de eventuele bereidingskosten contracten af met (internet)apotheken, apotheekketens, bereidingskosten en de kosten van advies en begeleiding. ziekenhuisapotheken, poliklinische apotheken of Wanneer u een nota indient voor een niet-preferent middel dan apotheekhoudend huisartsen, hierna te noemen heeft u uitsluitend aanspraak op vergoeding als u een kopie 'apotheekhoudenden'. Voor dieetpreparaten worden ook met van het recept of een verklaring van de huisarts meestuurt andere medisch gespecialiseerde leveranciers contracten waaruit blijkt dat er sprake is van medische noodzaak. In alle gevallen (met of zonder contract) geldt: Avéro onderscheidt de volgende apotheekhoudenden met dat u bij identieke, onderling vervangbare geneesmiddelen uitsluitend aanspraak op vergoeding heeft op het originele c.q. niet-preferente geneesmiddel als uw arts dit medisch • Apotheekhoudenden met een IDEA-contract
noodzakelijk acht. De arts dient dit op het recept aan te De apotheekhoudende levert de farmaceutische zorg waarop u op basis van de polisvoorwaarden aanspraak op vergoeding dat u aanspraak heeft op vergoeding van het geneesmiddel heeft. Wanneer van een geneesmiddel meerdere identieke, tot de vergoedingslimiet (zoals omschreven in artikel 4.1), onderling vervangbare varianten beschikbaar zijn (het en uitsluitend wanneer aan eventuele aanvullende originele geneesmiddel en de hiervan afgeleide generieke geneesmiddelen), en er medisch gezien geen noodzaak bestaat voor één bepaalde variant, dan bepaalt de apotheekhoudende Een lijst met gecontracteerde zorgverleners met een IDEA- welk middel hij aflevert. Avéro spreekt met deze contract of een contract met preferentiebeleid kunt u apotheekhoudende geen voorkeursmiddel af. downloaden vanaf onze website of bij ons opvragen.
Avéro vergoedt het door de apotheekhoudende bepaalde geneesmiddel. De apotheekhoudende declareert de geleverde zorg rechtstreeks bij Avéro. 4. Vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen
Als u toch een ander geneesmiddel wilt gebruiken, zult u dit Het door de overheid vastgestelde Geneesmiddelen geneesmiddel zelf moeten betalen, tenzij er sprake is van een Vergoedings Systeem (GVS) vormt het uitgangspunt voor de vergoeding van geneesmiddelen door Avéro. Geneesmiddelen die (nog) niet in het GVS zijn opgenomen, worden in beginsel Het preferentiebeleid en een overzicht van de door Avéro als niet vergoed, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.8 preferent aangewezen geneesmiddelen kunt u vinden op onze lid 1 sub b onderdeel 3 van het Besluit zorgverzekering.
website. Hier staat tevens vermeld welke criteria Avéro hanteert bij de aanwijzing van de geneesmiddelen, de gevolgde Voor de vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen worden procedure, het tijdstip waarop de aanwijzing ingaat, de duur onderling vervangbare geneesmiddelen (zie verder 4.1);
niet-onderling vervangbare geneesmiddelen (zie verder 4.2);
Het kan nodig zijn dat Avéro tussentijds een wijziging geneesmiddelen waaraan nadere voorwaarden voor aanbrengt in de lijst aangewezen middelen. In dat geval wordt vergoeding zijn gesteld (zie verder 4.3).
hierover tijdig informatie verstrekt. Het preferentiebeleid geldt niet voor geneesmiddelen die worden toegediend in een 4.1 Onderling vervangbare geneesmiddelen
instelling of voor geneesmiddelen die worden betrokken van Geneesmiddelen die als onderling vervangbaar worden een apotheekhoudende met een IDEA-overeenkomst. aangemerkt, staan vermeld op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering. Onderling vervangbare geneesmiddelen zijn 4.2 Niet-onderling vervangbare geneesmiddelen
Geneesmiddelen die als niet-onderling vervangbaar worden bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden aangemerkt, staan vermeld op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. De niet-onderling vervangbare via een gelijke toedieningsweg worden toegediend èn;
geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die door verschillen in in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn eigenschappen niet met andere geneesmiddelen geclusterd kunnen worden. Voor de niet-onderling vervangbare geneesmiddelen geldt een volledige vergoeding.
Onderling vervangbare geneesmiddelen worden in groepen (clusters) ingedeeld. Per cluster wordt een vergoedingslimiet Aan een aantal niet-onderling vervangbare geneesmiddelen zijn vastgesteld. Deze limiet is gebaseerd op de gemiddelde prijs nadere voorwaarden voor vergoeding gesteld (zie punt 4.3). van de geneesmiddelen in het betreffende cluster. Er is in dat geval alleen aanspraak op vergoeding als aan deze Als de inkoopprijs hoger is dan de vergoedingslimiet, komt het meerdere niet voor vergoeding in aanmerking. 4.3 Geneesmiddelen waaraan nadere voorwaarden
Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage (het bedrag boven voor vergoeding zijn gesteld
de vergoedingslimiet) dient te worden betaald aan degene die het geneesmiddel aflevert: de apotheekhoudende. De eigen 4.3.1 Geneesmiddelen uit bijlage 2 van de Regeling
bijdrage geldt ook indien het een eigen bereiding betreft zorgverzekering
waarin een geneesmiddel is verwerkt waarvoor een eigen Geneesmiddelen waaraan nadere voorwaarden voor vergoeding zijn gesteld, staan vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. U vindt een overzicht van deze Aan een aantal onderling vervangbare geneesmiddelen zijn geneesmiddelen en de nadere voorwaarden voor vergoeding nadere voorwaarden voor vergoeding gesteld (zie punt 4.3). als bijlage bij dit Avéro reglement. Wijzigingen in bijlage 2 van Er is in dat geval alleen aanspraak op vergoeding (tot de Regeling zorgverzekering gelden ook voor deze bijlage bij maximaal de vergoedingslimiet) als aan deze nadere het Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Keuze Zorg Plan 2011. De meest actuele lijst met nadere voorwaarden is bij Avéro opvraagbaar. Daarnaast kunt u dit overzicht vinden op 4.1.1 Preferente geneesmiddelen
http:/ wetten.overheid.nl/BWBR0018715/volledig/ Een aparte groep binnen de onderling vervangbare geneesmiddelen vormen de identieke onderling vervangbare geneesmiddelen. Binnen deze groep geneesmiddelen heeft Avéro een aantal voorkeursmiddelen aangewezen, de zogenaamde preferente geneesmiddelen. Wanneer u uw geneesmiddelen betrekt bij, een apotheekhoudende zonder contract of een apotheekhoudende die met Avéro een contract met preferentiebeleid heeft afgesloten dan heeft u binnen de groep identieke middelen uitsluitend aanspraak op vergoeding van de door Avéro aangewezen preferente geneesmiddelen.
Voor de geneesmiddelen waaraan nadere voorwaarden voor In geval van chronisch gebruik geldt een aparte vergoedings- vergoeding zijn gesteld, kan een onderscheid gemaakt worden regeling voor bepaalde laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, maagledigingsmiddelen en middelen ter bescherming van de ogen tegen uitdroging. 1. Geneesmiddelen waarbij vooraf géén controle op de vergoedingsvoorwaarden plaatsvindt. Bij deze Wel moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: geneesmiddelen wordt achteraf gecontroleerd of aan de Het geneesmiddel moet opgenomen zijn in het GVS.
vergoedingsvoorwaarden is voldaan. Wanneer bij deze Op het voorschrift van de behandelend arts dient controle blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, dient aangegeven te zijn dat een verzekerde langer dan zes u het geneesmiddel alsnog zelf te betalen.
maanden op het betreffende middel is aangewezen en dat het is voorgeschreven ter behandeling van een chronische 2. Geneesmiddelen waarbij de apotheek met behulp van een aandoening en er geen sprake is van een nieuwe medicatie. artsenverklaring vooraf controleert of aan de vergoedings- In deze gevallen wordt de aanduiding ‘C.G.’ gebruikt. voorwaarden is voldaan. U levert de artsenverklaring De eerste 15 dagen komen de kosten voor rekening van tegelijk met het recept in bij de apotheek. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden kunt u het geneesmiddel direct meekrijgen. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan heeft 5. Vergoeding van niet geregistreerde geneesmiddelen
u geen aanspraak. U kunt het geneesmiddel dan wel In een aantal gevallen komen ook niet geregistreerde genees- meekrijgen, maar dient het zelf te betalen. middelen voor vergoeding in aanmerking. Het betreft hier Wanneer u uit privacyoverwegingen het formulier niet in de geneesmiddelen als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder c, apotheek wilt aanbieden, kunt u het formulier ook, voorzien van een korte toelichting, rechtstreeks naar Avéro sturen. op verzoek van een arts als bedoeld in die bepaling, in Als de farmaceutische zorg wordt geleverd door een niet Nederland zijn bereid door een fabrikant als bedoeld in gecontracteerde apotheekhoudende, dan dient de beoordeling artikel 1, eerste lid, onder mm, van die wet of van de artsenverklaring plaats te vinden door Avéro.
in de handel zijn in een andere lidstaat of in een derde land en op verzoek van een arts als bedoeld in die bepaling, 3. Geneesmiddelen waarbij u vooraf toestemming moet binnen het grondgebied van Nederland worden gebracht en vragen aan Avéro om aanspraak te kunnen maken op bestemd zijn voor een patiënt van hem die lijdt aan een vergoeding. Om de aanspraak op vergoeding te kunnen ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan beoordelen, kan Avéro hierbij medisch inhoudelijk advies Er is slechts aanspraak op vergoeding op deze geneesmiddelen In de bijlage bij dit reglement kunt u voor de dieetpreparaten indien er sprake is van rationele farmacotherapie1. De kosten en per geneesmiddel vinden welke procedure van toepassing is.
hiervan komen voor vergoeding in aanmerking indien de behandeling met het middel is aangewezen, en Avéro vooraf 4.3.2 Specialistische geneesmiddelen
Achmea Zorg beschouwt de behandeling met de geneesmiddelen uit Tabel I behorende bij dit Reglement als Verder geldt dit voor de zogenoemde ‘magistrale receptuur’, zodanig specialistisch dat terhandstelling en/of toediening zijnde het door de apotheker of de apotheekhoudend huisarts altijd plaats dient te vinden in of in opdracht van een bereide geneesmiddel. Aanspraak op vergoeding op magistrale ziekenhuis, onder directe verantwoordelijkheid van een receptuur bestaat uitsluitend indien en voor zover de medisch specialist. Deze middelen worden aan het ziekenhuis apotheekbereiding, gelet op indicatie en dosering, valt aan te vergoed en niet aan de apotheker. De apotheker kan deze middelen dus niet voor rekening van Avéro aan u afleveren. Van vergoeding zijn die apotheekbereidingen uitgesloten die therapeutisch gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn 4.3.1 Zelfzorgmiddelen
aan geregistreerde, niet aangewezen geneesmiddelen. Een bijzondere groep van geneesmiddelen waaraan nadere voorwaarden voor vergoeding zijn gesteld, vormen de zelf-zorgmiddelen (zie de bijlage bij dit reglement, onder punt 25). Hieronder verstaat men geregistreerde geneesmiddelen die zonder recept bij apotheker of drogist verkrijgbaar zijn. In principe zijn zelfzorgmiddelen uitgesloten van vergoeding. 1 Onder rationele farmacotherapie wordt in dit verband verstaan een behandeling met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld en die tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering
onderscheidenlijk de verzekerde. (Op onze website kunt u een overzicht vinden van de belangrijkste middelen die op grond van deze definitie niet voor
vergoeding in aanmerking komen. Deze lijst is niet limitatief).
6. Vergoeding van dieetpreparaten
Bijlage ‘Nadere voorwaarden voor vergoeding’
Het recht op vergoeding van dieetpreparaten bestaat alleen als het gaat om een aandoening waarbij toediening van deze Nadere voorwaarden voor vergoeding van
preparaten een essentieel onderdeel uitmaakt van adequate dieetpreparaten en geneesmiddelen
zorg en wanneer de verzekerde niet kan uitkomen met normale aangepaste voeding en/of dieetproducten. Uitsluitend Deze bijlage geeft een overzicht van de dieetpreparaten en polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten geneesmiddelen die vermeld staan op bijlage 2 bij de Regeling komen voor vergoeding in aanmerking, mits is voldaan aan de nadere voorwaarden voor vergoeding, zoals die genoemd zijn op Bijlage 2 behorende bij de Regeling Zorgverzekering (zie Om de aanspraak op vergoeding te kunnen beoordelen kan paragraaf ‘Geneesmiddelen waaraan nadere voorwaarden Avéro voor de in deze bijlage genoemde dieetpreparaten en voor vergoeding zijn gesteld’), en Avéro vooraf toestemming geneesmiddelen medisch inhoudelijk advies inwinnen bij U kunt de vergoedingsvoorwaarden vinden in de bijlage, U kunt in deze bijlage voor de dieetpreparaten en betreffende behorend bij dit Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Keuze wat de wettelijk vastgestelde voorwaarden voor het recht op vergoeding zijn; 7. Farmaceutische zorg die op basis van dit reglement
of de arts voor het middel een artsverklaring dient in te niet voor vergoeding in aanmerking komt:
vullen, ten behoeve van een controle vooraf door de Farmaceutische zorg in de bij ministeriële regeling of u vooraf toestemming nodig heeft van Avéro om recht te Geneesmiddelen ter voorkoming van een ziekte, in het of er door Avéro nadere voorwaarden aan de voorschrijvers Geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd geneesmiddel dat niet voor vergoeding in aanmerking komt.
Dit overzicht kan in de loop van het jaar wijzigen doordat de Wij vergoeden niet de kosten van geneesmiddelen voor overheid besluit nieuwe geneesmiddelen op bijlage 2 bij de onderzoek als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder b, Regeling zorgverzekering te plaatsen. Ook voor deze nieuwe geneesmiddelen geldt dat zij uitsluitend vergoed worden Wij vergoeden niet de kosten van geneesmiddelen als wanneer aan de bijbehorende voorwaarden is voldaan. bedoeld in artikel 40, derde lid, onder f, van de Dit overzicht zal na wijzigingen van bijlage 2 bij de Regeling De eigen bijdrage, zoals beschreven is in het reglement.
Zelfzorggeneesmiddelen, anders dan beschreven in artikel Daarnaast kan Avéro tijdens de looptijd van het reglement besluiten om, ook wanneer dat nu nog niet is vermeld, het verlenen van toestemming te delegeren aan de apothekers en 8. Maximale vergoedingsperiode per voorschrift
apotheekhoudend huisartsen. Wij zullen u van deze wijzigingen Per voorschrift worden de kosten van de geneesmiddelen op de hoogte stellen via onze website en van onze nieuwsbrief vijftien dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft; 1. Polymere, oligomere, monomere en modulaire
vijftien dagen, indien het een geneesmiddel ter bestrijding dieetpreparaten
van acute aandoeningen met antibiotica of Uitsluitend voor een verzekerde die niet kan uitkomen met drie maanden, indien het geneesmiddelen betreft ter aangepaste normale voeding en andere producten van behandeling van chronische ziekten, met uitzondering van slaapmiddelen of angstremmende middelen.
een jaar, indien het orale anticonceptiva betreft; een maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand d lijdt aan een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop, of Voor insuline en de anticonceptiepil (voor vrouwen tot 21 jaar) e. daarop is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in is alleen bij de eerste levering een recept van de huisarts of Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn De aanspraak op vergoeding van dieetpreparaten wordt c. Hepatitis A en B combinatievaccin
vooraf gecontroleerd. Hiervoor dient de arts of diëtist een verklaring dieetpreparaten in te vullen. Deze kan tegelijk met Uitsluitend voor een verzekerde die zowel voldoet aan een van het recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheek- de voorwaarden voor hepatitis A-vaccin als aan een van de houdende controleert of aan de voorwaarden is voldaan.
voorwaarden voor hepatitis B-vaccin.
Het recht op vergoeding van dieetpreparaten bestaat alleen Voor deze geneesmiddelen is toestemming vooraf niet vereist. als het gaat om een aandoening waarbij toediening van deze Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan preparaten een essentieel onderdeel uitmaakt van adequate de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf zorg en wanneer de verzekerde niet kan uitkomen met normale aangepaste voeding en/of dieetproducten. 5. Pneumokokkenvaccin
2. Vervallen
Voorwaarde:Uitsluitend voor een verzekerde: 3. Difterievaccin, poliomyelitisvaccin, kinkhoestvaccin
a. in de leeftijd van twee jaar of ouder met een onvolwaardige dan wel combinaties van twee of meer van deze
vaccins of met het tetanusvaccin
Uitsluitend voor een verzekerde jonger dan achttien jaar.
d. lijdend aan de ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin lymfoom, Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. myeloom of chronische lymfatische leukemie; Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan e. lijdend aan levercirrhose, chronische nierfunctiestoornis, de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf chronisch hartfalen met stuwing, een ischemische hartziekte of alcoholisme met pneumokokkeninfectie in de anamnese; f. met een marginale longfunctie (dyspnoe na 100 meter 4. Hepatitis vaccins
wandelen en een FVC < 50% van voorspeld, FEV1, FEV1/ a. Hepatitis A-vaccin
FVC ratio en Dlco < 40% van voorspeld, of een VO2max g. die immuungecompromitteerd is ten gevolge van een 1. die lijdt aan een chronische hepatitis B-infectie, auto-immuunziekte, een immunosuppressieve behandeling, 2. met een chronische hepatitis C-infectie, of een orgaantransplantatie of een beenmergtransplantatie, of 3. met een niet-virale chronische leverziekte, en die daarbij h. die HIV-geïnfecteerd is (CDC-classificatie HIV-infectie een verhoogde kans op een hepatitis A-infectie heeft, tenzij groepen II, III en IV) met een goede immuunrespons.
de verhoogde kans op besmetting een gevolg is van reizen, beroepsuitoefening of een epidemie.
Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan b. Hepatitis B-vaccin
de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf Uitsluitend voor een verzekerde:1. die is aangewezen of op afzienbare termijn aangewezen kan 6. Vervallen
zijn op het regelmatig gebruiken van bloed- of bloedproducten of op dialyse, 7. Somatropine
2. met het syndroom van Down of met een daarmee vergelijkbare ernstige chromosomale afwijking en voor zover dit gepaard gaat met een verstoorde afweerfunctie, a. met een somatropinedeficiëntie, waarbij de groeischijven 3. die partner, gezinslid of huisgenoot is van iemand die b. met een lengtegroeistoornis ten gevolge van een soma- 4. die anders dan in beroepsuitoefening in een dagverblijf, in tropinedeficiëntie, een chronische nierinsufficiëntie of het een tehuis, op een school voor verstandelijk gehandicapten syndroom van Turner, waarbij de groeischijven nog niet dan wel een sociale werkplaats, blijkens een risico-analyse van de gemeentelijk gezondheidsdienst, een verhoogde kans c. met een Prader-Willi syndroom, waarbij de groeischijven 5. die lijdt aan een chronische leverziekte.
d. met een groeistoornis bij kinderen met een kleine gestalte die bij geboorte ‘small for gestational age’ waren en die op een leeftijd van vier jaar of ouder geen inhaalgroei meer vertonen bij een lengte ≤ 2,5 SDS, waarbij de groeischijven nog niet zijn gesloten, of e. die voor dit geneesmiddel een niet geregistreerde indicatie 11. Granulocyt koloniestimulerende faktor
heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie a. wordt behandeld met cytostatica voor een kwaadaardige wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening en voor het geneesmiddel een medische aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.
b. wordt behandeld met ganciclovir voor een cytomegalovirus Voor somatropine is toestemming vooraf vereist.
retinitis als gevolg van AIDS en voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel De aanspraak op vergoeding van somatropine voor krachtens de Geneesmiddelenwet is geregistreerd; volwassenen wordt vooraf gecontroleerd door de apotheker. c. wordt behandeld voor een ernstige congenitale, cyclische Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek ingeleverd d. voor dat geneesmiddel een niet geregistreerde medische worden. De apotheekhoudende controleert of aan de indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie Voor de aanspraak op vergoeding van somatropine voor wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die kinderen moeten wij u vooraf toestemming hebben gegeven. aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander Hierbij laten wij ons adviseren door de Stichting Kind en Groei.
voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.
Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is De aanspraak op vergoeding van Granulocyt kolonie- voorgeschreven door een kinderendocrinoloog of internist- stimulerende faktor wordt vooraf gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek ingeleverd 8. Een anti-retroviraal geneesmiddel
worden. De apotheekhoudende controleert of aan de Uitsluitend voor een verzekerde die voor behandeling met zo’n geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is geneesmiddel krachtens de Geneesmiddelenwet is geregistreerd.
voorgeschreven door een medisch specialist.
Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. 12. Vervallen
Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf 13. Imiglucerase
Voorwaarde:Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan de ziekte van 9. Simvastatine, atorvastatine, fluvastatine,
Gaucher en die wordt behandeld overeenkomstig de richtlijnen pravastatine, rosuvastatine, ezetimibe
die voor Nederland door de desbetreffende Uitsluitend voor een verzekerde die een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen en op De aanspraak op vergoeding van imiglucerase wordt vooraf behandeling met een van deze middelen is aangewezen gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in overeenkomstig de richtlijnen de in Nederland door de te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.
ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan de voorwaarden is voldaan.
Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf voorgeschreven door een medisch specialist.
10. Vervallen
14. Rabies-vaccin
20. Montelukast
Uitsluitend voor een verzekerde die is blootgesteld geweest aan a. lijdt aan matig persisterende astma en bij wie onvoldoende klinische controle wordt bereikt met inhalatiecortico- Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. steroïden en kortwerkende ß-sympathicomimetica, of Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan b. lijdt aan inspanningsastma, bij wie behandeling met de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf kortwerkende ß-sympathicomimetica geen uitkomst biedt en die de leeftijd van vijftien jaar nog niet heeft bereikt.
15. Vervallen
Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan 16. Galantamine
de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan: milde tot matig ernstige dementie bij de ziekte van Alzheimer en de therapie 21. Clopidogrel en prasugrel
wordt geëvalueerd conform de door de beroepsgroepen geaccepteerde behandelrichtlijn voor medicamenteuze a. na een doorgemaakt myocardinfarct of ischemisch cerebrovasculair accident of bij een vastgestelde perifere Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. arteriële aandoening, niet behandeld kan worden met Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan acetylsalicylzuur vanwege overgevoeligheid voor acetyl- de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf salicylzuur of een andere absolute contra-indicatie voor b. is aangewezen op het geneesmiddel in combinatie met Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is voorgeschreven door een medisch specialist.
een acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging,
of
17 Vervallen
een acuut coronair syndroom op basis van een acuut
myocardinfarct met ST-segmentstijging, of 18. Vervallen
een stentplaatsing in het kader van een niet-acuut
19. Palivizumab
Voorwaarde:
Indien het recept niet is voorgeschreven door een cardioloog, wordt de aanspraak op vergoeding van clopidogrel vooraf a. geboren is bij een zwangerschapsduur van tweeëndertig gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in weken of minder en bij het begin van het respiratoir te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek syncytieel virus seizoen jonger was dan zes maanden; ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan b. jonger is dan een jaar en bronchopulmonale dysplasie heeft; c. jonger is dan twee jaar en die voor de behandeling van bronchopulmonale dysplasie zuurstoftherapie nodig heeft; 22. Etanercept
d. jonger is dan twee jaar en die een congenitale hartaandoening heeft die hemodynamisch significant is; e. jonger is dan een jaar en een ernstige immuundeficiëntie a. met actieve reumatoïde artritis en met onvoldoende respons op of intolerantie voor behandeling met verschillende f. jonger is dan een jaar en een ernstige longpathologie ten disease modifying antirheumatic drugs, waaronder gevolge van cystische fibrose heeft.
tenminste methotrexaat tenzij er sprake is van een contra-indicatie voor methotrexaat, Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. b. met actieve juveniele idiopatische artritis met een Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan polyarticulair beloop, bij onvoldoende respons op één of de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf meer desaese modifying antirheumatic drugs.
c. die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, met actieve en progressieve artritis psoriatica bij wie de respons op eerdere Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is disease modifying antirheumatic drugtherapie onvoldoende voorgeschreven door een medisch specialist.
d. met ernstige actieve spondylitis ankylopoëtica waarbij er 26. Een thiazolidinedion
sprake is van onvoldoende respons op ten minste twee prostaglandine-synthetaseremmers in maximale Uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 doseringen en andere conventionele behandeling, die geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt: e. met matig tot ernstige chronische plaque psoriasis waarbij a. als monotherapie omdat hij een contra-indicatie of klinisch er sprake is van onvoldoende respons op, intolerantie voor relevante bijwerking heeft voor zowel metformine als een of een contra-indicatie voor PUVA, methotrexaat en b. als tweevoudige therapie in combinatie met metformine: f. die voor dit geneesmiddel een niet geregistreerde indicatie 1. omdat de verzekerde een sulfonylureumderivaat niet kan heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker gebruiken door contra-indicatie of klinisch relevante voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de bijwerking en omdat de bloedglucosespiegel werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie onvoldoende onder controle kan worden gebracht met wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander 2. ter vervanging van een sulfonylureumderivaat omdat de voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.
bloedglucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht met de combinatie van metformine en De aanspraak op vergoeding van etanercept wordt vooraf gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in c. als tweevoudige therapie in combinatie met een sulfony- te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan 1. omdat de verzekerde metformine niet kan gebruiken door contra-indicatie of klinisch relevante bijwerking en omdat de bloedglucosespiegel onvoldoende onder Er is alleen recht op vergoeding als etanercept is voorgeschreven door een dermatoloog of reumatoloog of bij de indicatie onder voorwaarde f. door een medisch specialist.
2. ter vervanging van metformine omdat de bloedglucose- spiegel onvoldoende onder controle kan worden 23. Modafinil
gebracht met de combinatie van metformine en een Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan narcolepsie en die d. als drievoudige therapie in combinatie met metformine en onvoldoende reageert op methylfenidaat of dat middel vanwege bijwerkingen niet verdraagt.
1. omdat de bloedglucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht met een tweevoudige Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan 2. omdat de toediening van insuline op bezwaren stuit: de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf • door ernstige aanhoudende problemen op de injectieplaatsen veroorzaakt door huidaandoeningen, te weinig onderhuids vetweefsel, infecties of 24 Vervallen
• door lichamelijke of geestelijke beperkingen 25 Vervallen
(handfunctie, zien, cognitie) van de verzekerde waardoor hij niet in staat is zelfstandig insuline te injecteren, • door prikfobie, of • omdat de verzekerde door insuline gebruik zijn Voor deze geneesmiddelen is toestemming vooraf niet vereist. Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, dient u deze geneesmiddelen alsnog zelf te betalen.
27. R-DNA-interferon, erytropoëtine en analoga,
4. uitsluitend als uiterste therapie, indien de onder 1 en 2 mycofenolaat-mofetil en mycofenolzuur, glatirameer,
genoemde behandelingen onvoldoende resultaat hebben, anagrelide en levodopa/carbidopa, intestinale gel,
een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit anakinra, dabigatran en rivaroxaban
verschillende farmacologische groepen met epoprostenol intreveneus of met treprostinil subcutaan, of c. lijdt aan systemische sclerose en die: a. voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft 1. bosentan krijgt voorgeschreven ter voorkoming van 2. onvoldoende reageert op de behandeling met dihydro- b. voor dat geneesmiddel een niet geregistreerde medische pyridine calciumantagonisten en iloprost intraveneus, indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet dan wel deze geneesmiddelen niet kan gebruiken en, vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die Er is alleen recht op vergoeding als deze geneesmiddelen zijn aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voorgeschreven door een longarts, cardioloog of reumatoloog, voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.
participerend in een multidisciplinair samenwerkingsverband en verbonden aan een Universitair Medisch Centrum of het De aanspraak op vergoeding van alfa-interferon en erytro- Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, of bij de indicatie poëtine en –analoga, anakinra dabigatran en rivaroxaban onder voorwaarde b. door een medisch specialist.
wordt vooraf gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een De aanspraak op vergoeding voor ambrisentan, bosentan, artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het recept sildenafil en silaxentan wordt vooraf gecontroleerd. Hiervoor bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheekhoudende dient de arts een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk controleert of aan de voorwaarden is voldaan. Voor de overige met het recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheek- geneesmiddelen is geen toestemming vooraf vereist. houdende controleert of aan de voorwaarden is voldaan.
Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf Voor epoprostenol, iloprost en treprostinil is toestemming Voor alle bovengenoemde geneesmiddelen geldt dat er alleen 29. Vervallen
recht op vergoeding is als zij zijn voorgeschreven door een medisch specialist.
30. Tacrolimuszalf
Voorwaarde:
28. Ambrisentan, bosentan, epoprostenol intraveneus,
Uitsluitend voor een verzekerde van twee jaar of ouder met iloprost voor inhalatie, sildenafil, sitaxentan en
matig tot ernstig constitutioneel eczeem die onvoldoende trepostinil subcutaan
reageert op behandeling met andere lokale middelen, waaronder in ieder geval corticosteroïden.
Uitsluitend voor een verzekerde die:a. lijdt aan pulmonale arteriële hypertensie New York Heart Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. Association klasse II en die ambrisentan of bosentan Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan de voorwaarde voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf b. lijdt aan pulmonale arteriële hypertensie New York Heart Association klasse III of IV en die krijgt voorgeschreven: 1. één van de orale geneesmiddelen ambrisentan, 31. Miglustat
bosentan, sitaxentan of sildenafil, of een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan: a. de ziekte van Gaucher type 1 en niet kan worden behandeld 2. een combinatie van een oraal geneesmiddel met iloprost voor inhalatie of met epoprostenol of met treprostinil b. de ziekte van Niemann-Pick type C.
3. iloprost voor inhalatie in monotherapie uitsluitend ter De aanspraak op vergoeding van miglustat wordt vooraf behandeling van de primaire vorm van pulmonale gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in arteriële hypertensie, indien de onder 1 genoemde te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek behandeling onvoldoende resultaat heeft en een ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan behandeling met epoprostenol intreveneus of treprostinil subcutaan niet noodzakelijk is of niet mogelijk vanwege bijwerkingen of contra-indicaties, of Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is voorgeschreven door een medisch specialist.
32. Gonadotrope hormonen, gonadoreline, gonado-
De aanspraak op vergoeding van adalimumab wordt vooraf reline-analoga, gonadoreline-antagonisten en
gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in urofollitropine
te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan Uitsluitend voor een verzekerde die deze middelen krijgt voorgeschreven voor:a. een In Vitro Fertilisatie (IVF) poging die ten laste van de Er is alleen recht op vergoeding als adalimumab is voorgeschreven door een reumatoloog, oogarts, internist, b. een andere behandeling dan een In Vitro Fertilisatie (IVF) MDL-arts of dermatoloog of bij de indicatie onder voorwaarde g. door een medisch specialist.
Voor deze geneesmiddelen is toestemming vooraf niet vereist. 34. Pimecrolimus
Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf Uitsluitend voor een verzekerde van twee jaar of ouder met mild tot matig-constitutioneel eczeem die onvoldoende reageert op behandeling met andere lokale middelen, Bijzondere bepaling ten aanzien van de Principe Polis van DVZ: waaronder in ieder geval corticosteroïden.
de Principepolis van DVZ vergoedt geen geneesmiddelen ten behoeve van In Vitro Fertilisatie (IVF).
Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan 33. Adalimumab
de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf Uitsluitend voor een verzekerde:a. van achttien jaar of ouder met actieve reumatoïde artritis en 35. Laxantia, kalktabletten, middelen bij allergie,
met onvoldoende respons op of intolerantie voor behandeling middelen tegen diarree en maagledigingsmiddelen
met verschillende disease modifying antirheumatic drugs, en middelen ter bescherming van de ogen tegen
waaronder ten minste methotrexaat, tenzij er sprake is van uitdroging die op grond van de Geneesmiddelen-
wet zonder recept mogen worden afgeleverd en
b. van achttien jaar of ouder met actieve en progressieve artritis andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam
psoriatica bij wie de respons op eerdere disease modifying bestanddeel en in eenzelfde toedieningsvorm
antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken, c. van achttien jaar of ouder met ernstige actieve spondylitis Uitsluitend voor een verzekerde die blijkens het voorschrift ankylopoëtica waarbij er sprake is van onvoldoende respons langer dan zes maanden op het geneesmiddel is aangewezen en op ten minste twee prostaglandinesynthetaseremmers in voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling maximale doseringen en andere conventionele behandeling, van een chronische aandoening, tenzij het betreft een voor de d. van achttien jaar of ouder met de ziekte van Crohn waarbij er sprake is van onvoldoende respons op de maximale inzet van corticosteroïden en/of immunosuppressiva; of die De apotheekhoudende controleert of de arts op het recept dergelijke behandelingen niet verdraagt of bij wie hiertegen heeft aangegeven dat het geneesmiddel bestemd is voor chronisch gebruik. Wanneer echter bij een controle achteraf e. van achttien jaar of ouder met matig tot ernstige chronische blijkt dat er geen sprake was van chronisch gebruik, dient u plaque psoriasis waarbij er sprake is van onvoldoende het geneesmiddel alsnog zelf te betalen.
respons op, intolerantie voor of een absolute contra-indicatie voor PUVA, methotrexaat en ciclosporine, of 36. Teriparatide en parathyroid hormoon
f met actieve juveniele idiopatische artritis met een polyarticulair beloop, bij onvoldoende respons op één of Uitsluitend voor een periode van maximaal achttien maanden meerdere disease modifying antirheumatic drugs, of voor een verzekerde vrouw met ernstige postmenopauzale g. die voor dit geneesmiddel een niet geregistreerde indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker a. ondanks behandeling met bisfosfonaten, raloxifeen of voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de strontiumranelaat na twee wervelfracturen opnieuw één of werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die b. bisfosfonaten, raloxifeen en strontiumranelaat niet kan aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.
De aanspraak op vergoeding van teriparatide en/of parathyroid Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. hormoon wordt vooraf gecontroleerd. Hiervoor dient de arts Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan de voorwaarden is voldaan, en levert het middel gedurende maximaal achttien Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is maanden voor rekening van Avéro af.
voorgeschreven door een medisch specialist.
Er is alleen recht op vergoeding als het eerste voorschrift voor 43. Sorafenib
dit geneesmiddel afkomstig is van een internist of medisch specialist die werkzaam is op een oteoporose-, val- of a. met gevorderd of gemetastaseerd niercelcarcinoom, na het falen van een behandeling met interferon-alfa of 37. Vervallen
interleukine-2 of als deze middelen niet kunnen worden toegepast, of 38. Vervallen
b. met hepatocellulair carcinoom bij wie een in opzet curatieve behandeling of een locoregionale of lokale 39. Memantine
palliatieve behandeling niet mogelijk is of niet medisch Uitsluitend voor een verzekerde met een ernstige vorm van de c. met therapieresistent niet-medullair schildkliercarcinoom.
ziekte van Alzheimer (AD) en de therapie wordt geëvalueerd conform de door de beroepsgroepen geaccepteerde De aanspraak op vergoeding van sorafenib wordt vooraf behandelrichtlijn voor medicamenteuze therapie bij AD.
gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf te betalen.
Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is voorgeschreven door een medisch specialist.
Er is alleen recht op vergoeding als memantine is voorgeschreven door een medisch specialist.
44. Sunitinib
Voorwaarde:
40. Imiquimod
a. met gevorderd of gemetastaseerd niercelcarcinoom, of Uitsluitend voor een verzekerde voor de behandeling van b. met een niet operatief te verwijderen of gemetastaseerde kleine superficiële basaalcelcarcinomen, indien chirurgische maligne gastro-intestinale stromatumor, als excisie op praktische bezwaren stuit.
tweedelijnsbehandeling na het falen van een behandeling met imatinib.
Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf niet vereist. Wanneer echter bij een controle achteraf blijkt dat u niet aan De aanspraak op vergoeding van sunitinib wordt vooraf de voorwaarden voldoet, dient u het geneesmiddel alsnog zelf gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan Er is alleen recht op vergoeding als imiquimod is voorgeschreven door een dermatoloog.
Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is 41. Vervallen
voorgeschreven door een medisch specialist.
42. Rivastigmine
45. Vervallen
Voorwaarde:Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan milde tot matig 46. Vervallen
ernstige dementie bij de ziekte van Alzheimer of milde tot matig ernstige dementie bij patiënten met idiopathische ziekte van Parkinson en de therapie wordt geëvalueerd conform de door de beroepsgroepen geaccepteerde behandelrichtlijn voor medicamenteuze therapie bij dementie.
47. Bupropion
Bij extramurale toediening is er alleen recht op vergoeding wanneer het geneesmiddel wordt toegediend in een door Avéro Uitsluitend voor een verzekerde die op dit geneesmiddel is hiervoor gecontracteerde ZBC of privékliniek.
aangewezen voor gebruik anders dan als therapie gericht op stoppen met roken.
49. Vervallen
De aanspraak op vergoeding van bupropion wordt vooraf 50. Ivabradine
gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek Uitsluitend voor een verzekerde met stabiele angina pectoris ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan die een contra-indicatie of intolerantie heeft voor een bètablokker en:a. die een contra-indicatie voor of klinisch relevante 48. Infliximab
bijwerkingen heeft op diltiazem of met de combinatie van een langwerkend nitraat en een dihydropyridine Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder a. met actieve reumatoïde artritis met onvoldoende respons b. bij wie sprake is van onvoldoende anti-angineus effect bij de op, of intolerantie voor behandeling met verschillende behandeling met diltiazem of met de combinatie van een disease modifying antirheumatic drugs, waaronder langwerkend nitraat en een dihydropyridine tenminste methotrexaat, in optimale doseringen, calciumantagonist, en die ivabradine als monotherapie of b. met matig tot ernstige plaques psoriasis met onvoldoende als combinatietherapie samen met een langwerkend nitraat respons op, intolerantie voor of een contra-indicatie voor of een dihydropyridine calciumantagonist gebruikt.
c. met ernstige actieve spondylitis ankylopoetica met De aanspraak op vergoeding van ivabradine wordt vooraf onvoldoende respons op ten minste 2 prostaglandine- gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in synthetaseremmers in optimale doseringen en andere te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan d. met artritis psoriatica met onvoldoende respons op e. met matige tot ernstige colitis ulcerosa met onvoldoende 51. Sitagliptine
respons op de conventionele therapie met inbegrip van Uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 corticosteroïden en azathioprine of 6-mercaptopurine, of die niet behandeld kan worden met de combinatie van bij wie dergelijke therapie gecontra-indiceerd is, of die een metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige of f. met de ziekte van Crohn met onvoldoende respons op de drievoudige behandeling in combinatie met metformine en/of optimale inzet van thans beschikbare middelen, of g die voor dit geneesmiddel een niet geregistreerde indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de • in combinatie met insuline wordt gebruikt, of werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie • als enige bloedsuikerverlagende middel wordt gebruikt, of wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die • wordt gecombineerd met andere bloedsuikerverlagende aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander middelen dan metformine en/of een sulfonylureumderivaat, voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.
mag het niet voor rekening van Avéro gedeclareerd worden. Voor dit geneesmiddel is toestemming vooraf vereist. De apotheekhoudende controleert of aan deze voorwaarden is voldaan.
De aanspraak op vergoeding van infliximab wordt vooraf gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in 52. Bortezomib
te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan een progressief multipel myeloom en die minstens één eerdere specifieke farmaceutische of geneeskundige behandeling voor deze ziekte Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is voorgeschreven door een reumatoloog, oogarts, internist, MDL-arts of dermatoloog, of bij de indicatie onder voorwaarde g. door een medisch specialist.
De aanspraak op vergoeding van bortezomib wordt vooraf 55. Vildagliptine en saxagliptine
gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in Uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek die niet behandeld kan worden met de combinatie van ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige behandeling in combinatie met metformine of een Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is voorgeschreven door een internist-hematoloog. Wanneer vildagliptine en/of saxagliptine:• in combinatie met insuline wordt gebruikt, of Bij extramurale toediening is er alleen recht op vergoeding • als enige bloedsuikerverlagende middel wordt gebruikt, of wanneer het geneesmiddel wordt toegediend in een door Avéro • wordt gecombineerd met andere bloedsuikerverlagende hiervoor gecontracteerde ZBC of privékliniek.
middelen dan metformine of een sulfonylureumderivaat mag het niet voor rekening van Avéro gedeclareerd worden. 53. Lenalidomide
Voorwaarde:
De apotheekhoudende controleert of aan deze voorwaarden is Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan een progressief multipel myeloom en die minstens één eerdere specifieke farmaceutische of geneeskundige behandeling voor deze ziekte 56. Topotecan capsule
heeft gehad en bij wie een behandeling met bortezomib medisch niet of niet langer toepasbaar is.
Uitsluitend voor een verzekerde met recidiverende kleincellige longkanker die niet opnieuw voor een eerstelijnsbehandeling De aanspraak op vergoeding van lenalidomide wordt vooraf gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek De aanspraak op vergoeding van topttecan capsules wordt ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan vooraf gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheekhoudende Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is controleert of aan de voorwaarde is voldaan.
voorgeschreven door een internist-hematoloog.
Er is alleen recht op vergoeding als topotecan capsules zijn 54. Mecasermine
voorgeschreven door een oncoloog of longarts.
Voorwaarde:Uitsluitend voor een verzekerde bij wie de groeischijven nog 57. Benzodiazepinereceptor-agonist in enterale
(orale of rectale) toedieningsvorm
57.a Benzodiazepinerereceptor-agonist, met
met een groeistoornis ten gevolge van primaire insulineachtige uitzondering van diazepam
groeifactor-1 deficiëntie, waarbij sprake is van: a. een lengte standaarddeviatiescore (SDS) ≤ –3, Uitsluitend voor een verzekerde die dit geneesmiddel gebruikt als: b. basale IGF-1 spiegels lager dan het 2,5e percentiel voor a. onderhoudsbehandeling bij epilepsie of als behandeling bij b. behandeling van angststoornissen, waarbij medicamenteuze d. geen secundaire vormen van IGF-1-deficiëntie.
therapie met ten minste twee antidepressiva overeenkomstig de geldende richtlijnen, heeft gefaald, De aanspraak op vergoeding van mecasermine wordt vooraf c. behandeling bij multipele psychiatrische problematiek, gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan d. palliatieve sedatie bij terminale zorg.
Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is voorgeschreven door een medisch specialist.
57.b Diazepam
60. Ustekinumab
Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met matige tot ernstige plaque psoriasis en met onvoldoende 1. onderhoudsbehandeling bij epilepsie of als behandeling respons op, intolerantie voor of een contra-indicatie voor 2. behandeling van angststoornissen, waarbij medicamenteuze therapie met ten minste twee De aanspraak op vergoeding van ustekinumab wordt vooraf antidepressiva overeenkomstig de geldende richtlijnen, gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek 3. behandeling bij multipele psychiatrische problematiek, ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen 4. palliatieve sedatie bij terminale zorg, of Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is b. niet ambulant is en dit middel gebruikt als spierrelaxans bij voorgeschreven door een dermatoloog.
therapieresistente spierspasmen ten gevolge van een neurologische aandoening.
61. Romiplostim
Voorwaarde:
De apotheekhoudende controleert of de arts op het recept Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar en ouder met heeft aangegeven dat de indicatie voldoet aan één van de chronische idiopathische trombocytopenische purpura die: hierboven genoemde voorwaarden. Wanneer echter bij een a. splenectomie heeft ondergaan en refractair is op andere controle achteraf blijkt dat er geen sprake was van één van deze voorwaarden, dient u het geneesmiddel alsnog zelf te b. een contra-indicatie heeft voor splenectomie en niet meer voldoende reageert op andere behandelingen, waaronder in ieder geval corticosteroïden.
58. Exenatide en liraglutide
Voorwaarde:
De aanspraak op vergoeding van romiplostim wordt vooraf Uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in en een BMI ≥ 35 kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is De aanspraak op vergoeding van exenatide en/of liraglutide wordt vooraf gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan de voorwaarde is voldaan.
Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is voorgeschreven door een internist.
59. Dornase alfa
Voorwaarde:
Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan cystic fibrose.
De aanspraak op vergoeding van dornase alfa wordt vooraf gecontroleerd. Hiervoor dient de arts een artsenverklaring in te vullen. Deze kan tegelijk met het recept bij de apotheek ingeleverd worden. De apotheekhoudende controleert of aan de voorwaarde is voldaan. Er is alleen recht op vergoeding als dit geneesmiddel is voorgeschreven door een longarts.
Tabel I
a. middelen bij maligne aandoeningen die per infuus of per
instillatie worden toegediend. Het gaat om de volgende werkzame stoffen: b. middelen per injectie waarvoor geldt dat behandeling hiermee (wat betreft de verzekerde zorg) uitsluitend tot het vakgebied van een specialist behoort. Het gaat om de volgende werkzame stoffen:

Source: http://www.wuthrich.nl/files/Zorg_Avero_2011/regl_AA_farmzorg_keuzezorgplan.pdf

Hinweise für den umgang mit lithium- akkus ( lipo und life )

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Allgemeine Hinweise Der Elektrolyt reagiert mit Sauerstoff. Daher muss die Zelle luftdicht bleiben. Also alle mechanischen Beschädigungen vermeiden, die die Hülle ( Alu-Laminat-Film bzw. Alubecher ) der Zelle durchlässig macht. Fallen lassen oder Verbiegen können zu einem inneren Kurzschluss führen. Erhitzung über 60 Grad C wird den

Microsoft word - bird brand complete wood preserver 2012.doc

MATERIAL DATA SHEET Revised 1st Nov 2012 BIRD BRAND COMPLETE WOOD PRESERVER SECTION 1: IDENTIFICATION OF SUBSTANCE/PREPARATION & COMPANY Product/Material: SOLVENT BASED WOOD PRESERVER Supplier: Address: Telephone: SECTION 2: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS CLASSIFICATION Hydrodesulfurized Heavy Pigment colourants The full text f

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder