Microsoft word - nyhetsbrev_wf_03_06.doc

Bäste medlem,
Denna månad ligger fokus kring den stora vinprovningen i Bordeaux och
WineFinders nästa vinprovning i Köpenhamn. Vi är mycket glada och stolta
över vår nuvarande medlemsbas som utgör ryggraden i det framtida
WineFinder och hoppas att ni även fortsättningsvis kommer att ta del av och
uppskatta de erbjudanden vi ger er som medlemmar.

Besked om privat vinimport
Generaladvokaten vid EU:s domstol i Luxemburg lämnade den 30 mars 2006 besked huruvida det
svenska förbudet mot privatimport av vin och andra alkoholhaltiga drycker står i strid med artikel
31 i EG-rätten. Tolkningen av detta besked skiljer sig dock avsevärt åt beroende på vilka
nyhetskällor man följer och vi kan därför ännu inte med säkerhet säga om beskedet innebär att
förbudet står i strid mot EG-rätten. Generaladvokatens förslag till beslut är inte bindande för
domstolen men historiskt sett har domstolen oftast dömt i linje med generaladvokatens förslag.
Frågan har hamnat i EU:s domstol efter att den svenska Högsta Domstolen begärt ett
förhandsbesked om hur EU:s regler skall tolkas. Med ledning av förhandsbeskedet ska HD avgöra
ett mål där ett antal svenskar överklagat att de fått vin som de beställt från Spanien beslagtaget i
tullen.
WineFinder bevakar självklart denna process med stort intresse. WineFinders inställning är att köpav högkvalitativa viner via Internet knappast är ett hot mot folkhälsan.
Vad har hänt sedan förra nyhetsbrevet?
WineFinder har nu stängt sin första primörportfölj på 12 MSEK och är i färd med lansering av en
andra portfölj (se nedan, Månadsrapport). Vi har utökat vår bas för inköp av investeringsviner med
ytterligare en negociant i Bordeaux, Maison Hebrard. Tillsammans med de viner vi tidigare köpt
från Beyerman har vi nu köpt vin för ca 3,5 MSEK. Mycket kretsar nu kring hur den kommande
bedömningen av årgång 2005 kommer att falla ut. Entydiga vinexperter basunerar ut idel lovord
över årgången i Bordeaux samtidigt som många befarar att priserna kommer att bli mycket höga.
Den stora vinmarknaden i väster, USA, som bara intresserar sig för de bästa årgångarna, kommer
sannolikt att dammsuga Bordeaux på de bästa vinerna från de främsta slotten. WineFinder, med
Håkan Nilsson och Fredrik Rudebeck i spetsen kommer vid utgivandet av detta månadsbrev att
befinna sig nere i Bordeaux då den stora provningen av 2005 äger rum. Vi kommer självklart att
delge er våra intryck från denna resa i nästa nyhetsbrev.
WineFinder Club har nu totalt 115 medlemmar och vi ser med stor tillförsikt på framtiden. Våraledstjärnor är hög kvalitet (i alla avseenden) och lyhördhet inför era åsikter. Vi är därförtacksamma för all den feedback och respons ni ger oss beträffande vad vi gör och vad vi inte gör.
Fortsätt gärna med att dela med er av era åsikter.
Vinprovning Köpenhamn 22 april
WineFinder arrangerar den 22 april vår andra vinprovning, även denna gång i Köpenhamn. Vi
kommer i likhet med föregående provning att erbjuda medlemmar och deras gäster att antingen ta
sig för egen maskin till Köpenhamn eller att borda vår WineFinderbuss som tar oss vägen från
Helsingborg via Malmö till Köpenhamn och tillbaka. Vinprovningen kommer att ske i Theis Vines
lokaler på Sölvgade 94, men denna gång kommer även viner från andra vinhandlare i Danmark att
erbjudas till försäljning. Samtliga viner som provas kommer att finnas tillgängliga för köp i lokalen
och självklart kommer dessa att utgöras av noga utvalda viner genom Håkan Nilssons försorg.
Håkan kommer i sedvanlig ordning att ge en kort presentation av vinerna i fråga. Under lunchen
kommer de beställningar ni gjort att paketeras och lastas ombord på bussen. De som önskar stanna
kvar i Köpenhamn kan naturligtvis göra det. Vi ber er att snarast möjligt inkomma med
anmälningar för ovan nämnda arrangemang då både buss, lokaler och lunch måste dimensioneras
efter deltagarantal.
- Buss avgår från Helsingborg, Sundstorget 1 kl. 10.00- På resan dit hämtar vi upp medlemmar (exakt tidsplan kommer då vi vet vem som följer med) innan resan går vidare över bron mot Köpenhamn - 12.00 är vi i Köpenhamn och startar med vinprovningen- Ca 13.30 inmundigar vi lättare lunch på närliggande restaurang/pub- Pris för resa, vinprovning och lunch (exklusive dryck) kostar 250 kr per person- Varje medlem får ta med sig 3 följeslagare/gäster- Anmälan sker via e-post till info@winefinder.se senast den 12 april- Betalning sker till WineFinder ABs bankgiro 530-2302 (250 kr/person)- Vinerna som provas finner du på www. Winefinder.dk under ”Aktiviteter” WineFinders målsättning
Vår övergripande målsättning är, förutom att skapa goda förutsättningar för värdeökning av
Primörportfölj 1 och 2, att erbjuda våra medlemmar givande och roliga vinupplevelser samt
tillgång till en stor mängd goda viner till attraktiva priser. Vi har idag en god relation med ett antal
vinimportörer, i första hand i Danmark (ligger nära = lägre transportkostnader då de flesta av våra
medlemmar bor i Sverige) men också runt om i Europa med vilka vi förhandlar till oss goda priser.
WineFinder kommer kontinuerligt att arbeta med utveckling av nya produkter och därmed ävenlansera ytterligare vinportföljer med olika inriktning och struktur. Ju större volymer vin somslussas genom WineFindersystemet, ju bättre villkor och allokeringar av åtråvärda viner kan vi få.
Har ni vänner och bekanta i er umgängeskrets som i likhet med er har intresse för vin är visjälvklart tacksamma för alla tips vi kan få. Primörportfölj 2 som lanseras i skrivande stundbeskrivs under punkten ”Nytt investeringserbjudande” (skicka gärna det med tillhörande folder tillde ni tror kan vara intresserade). Gemensamt för allt vi gör, och kommer att göra, är att inte göraavkall på hög kvalitet.
Månadsrapport Primörportfölj 1
WineFinder har nyligen stängt Primörportfölj 1 vilken sammantaget inbringat 12 MSEK från våra
drygt 100 medlemmar. Det är således 2 MSEK mer än vad vi först hade kapacitet för i form av
tillgång till de rätta vinerna. Motiveringen till att öka investeringskapitalet var som tidigare
meddelat att öka kvaliteten på portföljen till nytta för befintliga investerare Denna ytterligare
tilldelning kommer från Maison Hebrard som jämte Beyerman är en väletablerad negociant i
Bordeaux. WineFinder har genom Hebrard köpt ytterligare primörer 2004 för sammanlagt ca 1,2
MSEK, allt enligt samma principer med garantier för 2005 som tidigare. Då det med stor
sannolikhet kommer att bli svårt att få tag på primörer 2005 valde vi att ta tillvara på den möjlighet
vi erbjudits i marknaden. Vår nuvarande portfölj innehåller som tidigare en klart övervägandeandel första och andra Cru viner jämte omsorgsfullt valda övriga viner med Grand Cru klassning iBordeaux. Sammantaget har vi nu investerat ca 3,5 MSEK i primörer av årgång 2004. Portföljenfinner du på www.winefinder.dk under ”Vinportföljer”.
Som synes vill vi på WineFinder vara noga med att du som medlem har full insyn i vinportföljernasuppbyggnad. Primörportfölj 1 innehåller idag viner från 26 slott vilka samtliga är med i Bordeauxs absoluta toppavseende både kvalitet och renommé. Nuvarande sammansättning av portföljen, utifrån värde,innehåller knappt 2/3 första och andra Cru viner. Enbart första Cru utgör knappt 40 % av totalaportföljvärdet.
Helt nyligen har Wine Spectator med James Suckling kommit ut med en första indikation på betygför primörer 2005 i Bordeaux (tidigare än väntat) och den röda tråden är att årgångengenomgående är mycket bra. Detta är föga överraskande men intressant är att han påpekar att ävenmånga viner längre ned i klassificeringspyramiden kommer att uppvisa enormt goda kvaliteter.
Portföljstrategi
Vår portföljstrategi kvarstår ograverad och lutar sig därmed mot principen att köpa oss in i det
främsta ledet för tilldelning av de åtråvärda primörerna av årgång 2005. WineFinder är nu även i
färd med att lansera ”Primörportfölj 2” vilken till övervägande del bygger på samma inriktning
såväl avseende viner och investeringshorisont. Denna andra portfölj i ordningen kommer dock inte
att ha en förutbestämd storlek i termer av värde delvis då vi har ont om tid att marknadsföra den
samt att tillgången till viner som uppfyller våra investeringskrav är mindre tydlig än i vår första
portfölj. Vi har dock skäl att anta att en andra portfölj skapar ytterligare förtroende för WineFinder
som en aktör på marknaden vilket i slutändan även gynnar Primörportfölj 1, inte minst vid
försäljning av hela eller delar av portföljen. Samtidigt gäller även det vanligt förekommande
sambandet mellan inköpsstorlek och priser i vinvärlden. Således skapar ytterligare volymer bättre
priser både på kort och lång sikt.
Nytt investeringserbjudande
WineFinder Club/Primörportfölj 2 – en god investering
Den 29 mars stängde en fulltecknad WineFinder Primörportfölj 1 med 12 MSEK i
investeringskapital. WineFinder Primörportfölj 2 är nu öppen för investeringskapital i
kombination med medlemskap i WineFinder Club.
3 skäl till att investera i vin från Bordeaux:
1. Efterfrågan är mycket större än utbudet
En kombination av historiskt goda värdeökningar på primörviner från de ledande vinslotten i
Bordeaux och att 2005 kvalitetsmässigt är en av de allra bästa årgångarna under de senaste 100
åren gör att efterfrågan på primörviner från Bordeaux är större än någonsin tidigare. Av de ca 7
000 vinslotten är 50 –100 möjliga investeringsobjekt.
2. Kvalitet och hög status
Vinerna kommer tveklöst att vara bland de bästa som någonsin producerats vilket kommer att ge
en fantastisk vinupplevelse för den som älskar goda viner. Köpare som vill ha marknadens bästa
produkter kommer alltid att finnas. Världens bästa viner/varumärken finns i Bordeaux, t ex Lafite,
Latour, Haut-Brion, Cheval Blanc, m fl.
3. Historiskt god värdeökning
Som ren investering finns också möjlighet till en god värdeökning. Sedan årgången 1993 fram till
2003 har värdet för de allra bästa vinerna ökat med i genomsnitt 63 %, räknat från ”first tranche
price”* tills då vinet buteljerats efter ca 2 år.
Inga garantier finns dock för prisutvecklingen framöver, inte minst eftersom utgångspriset inte ärkänt förrän den dag då vinet börjar säljas.
* Utgångspriset för respektive vin som endast omfattar en del av den sammanlagda produktionen.
Åtföljs sedan av ytterligare trancher till andra priser.
WineFinder Primörportfölj 2
WineFinders portföljstrategi bygger på principen att vi prioriterar att få allokering (tilldelning) av
åtråvärda primörviner av årgång 2005 till attraktiva priser genom att köpa primörviner även av
årgång 2004.
Principen är att t ex 10 lådor Chateau Haut-Brion 2004 med garanti skall ge ca 10 lådor av samma
vin av årgång 2005 till ”first tranche price” (vilket vid en korrekt prissättning av vinslotten alltid är
det lägsta).
Vi riskerar härmed varken att bli utan de viner vi vill ha eller att få betala ett alltför högt pris på
primörvinerna av årgång 2005. ”Premien” vi betalar är alltså att köpa vin av den mindre attraktiva
årgången 2004.
Först till kvarn…
Det enda som styr storleken på investeringskapitalet i WineFinder Primörportfölj 2 är tillgången
till de rätta vinerna. WineFinder förbehåller sig rätten att stoppa ytterligare investeringar då vi inte
längre kan finna vin som uppfyller våra investeringskrav. Kapital som kommer WineFinder
tillhanda efter att insättningarna stoppats kommer att återbetalas.
Intresseanmälan
Läs foldern som kan hämtas på www.winefinder.se och gärna också ”Frågor & svar”. Vill du
investera i vin/bli medlem i WineFinder Club så maila till info@winefinder.dk. Frågor eller
synpunkter besvaras med glädje antingen via e-mailadressen ovan eller på 042 –240490 (Ole
Nielsen), 042- 240390 (Peter Ankerst) eller 0707 –511588 (Håkan Nilsson).
Månadens erbjudande
Månadens fyndviner:
Månadens fyndviner beställer du genom att maila antal önskade flaskor till
info@winefinder.dk. Därefter återkommer vi med betalningsinstruktion. Viner
hämtas i samband med våra vinprovningar i Danmark eller när du själv önskar på
Sölvgade 94 i Köpenhamn (meddelas WineFinder innan bara).

Vi har valt att denna månad presentera ett antal viner som också kommer att kunna provas på vårvinprovning i Köpenhamn den 22 april. Vid nästa månadsskifte kommer Theis Vines sortiment påhemsidan att plockas bort och ersättas med Månadens erbjudande.
Vinland/vin:
WineFinders pris: Systembolagets pris:
Australien:
Peter Lehmann The Barossa Shiraz 90 SEK 123 SEK
Utsedd till ett av de 100 mest prisvärda vinerna i världen 2004 av Wine Spectator.
Ett bra och prisvärt vin som passar till smakrika rätter av kött och vilt.
Sydafrika:
Finns ej f n
Vad Robert Parker skriver om vinet säger det mesta…
“Funny to me commenting on this wine after tasting 225+ rather astonishing 2005 Bordeaux this
week,but this is the finest red wine I have ever had from South Africa.a partnership of Bruno
Prats, Hubert de Bouard and the Klein Constantia folks. This debut release, the 2005, a blend of 37
% syrah and the balance cabernet sauvignon, is world class stuff.as one might expect from the
people behind it.the first release.there are 42,000 bottles from their vineyards in
Stellenbosch,and it is priced to sell for about $40-45 in the USA.release is imminent.exceptional
wine.”
Meerlust Rubicon 2000
158 SEK 208 SEK
Vinet är ett av Anders Röttorps favoritviner och finns i bästa fall fortfarande kvar ibeställningssortimentet.
Priset i Sydafrika idag är ca 300 SEK.
Vinet är en ”Bordeauxblandning” av druvorna Cabernet Sauvignon, Merlot and Cabernet Franc ochfår 4 stjärnor av 5 i ”Platterguiden”, Sydafrikas vinguide. Platter menar att vinet bör drickas 2006-2010.
Vergelegen Cabernet Sauvignon 2001
159 SEK 199 SEK (SLUT)
90 poäng i Wine Spectator. 5,300 cases made. JM)Vergelegens egna kommentarer: “The nose is complex, showing black currants, spice, ripeplums and attractive wood flavours. The wine is full with firm, ripe tannins leading toa lingering aftertaste. Accessible now but will reward careful cellaring over the next 6– 10 years.” Italien:
Poliziano Asinone 2001
Finns ej f n
Vinet är ett av Håkans favoritviner från Toscana och fick tre vinglas (högsta betyg) i GamberoRosso som är Italiens ledande vinguide. Du finner inte vinet till lägre pris någonstans i Europa.
Robert Parkers omdöme:“The 2001 Vino Nobile di Montepulciano Asinone continues to be an exemplary single-vineyardoffering, properly so as it was the first such bottling in the appellation in 1985. A full ruby in colourwith an important, expansive nose of red and black berry fruit, leather, graphite, and vanilla, itoffers powerful and focused flavours, full in their volume, elegant in their shape, and with animpeccable fusion of the fruit and oak. Drink: 2005-2018.” Spanien:
Aalto 2002 (Ribera del Duero)
219 SEK Finns ej f n
Aalto, från Bodegas Aalto i Ribera del Duero, är ett av Håkan högt rekommenderat vin. Aalto är”lillasyster” till det mycket kraftfulla och uppmärksammade Aalto PS, som endast görs vid särskiltgoda årgångar.
WineFinder har fått tillgång till ett begränsat antal flaskor till ovanstående pris. Vinet beståruteslutande av druvan Tinto Fino som är en regional klon av Tempranillo och får 91 poäng avRobert Parker. Parker menar att vinet bör utvecklas väl under 7 – 8 år.
Aalto PS 2003 (Ribera del Duero) 690 SEK
Finns ej f n
(OBS! levereras i september 2006)
Aalto PS kan bli det första spanska vin någonsin som får 100 poäng av Robert Parker.
Vinet är fantastiskt bra och produktionen är liten varför detta är en unik möjlighet!Javier Zaccagnini, grundare av Aalto har mailat oss följande synpunkter:“In terms of quality, strictly comparing them as a rating or points, I would say my favourite is 2001(98 RP-poäng), then 2003 and then 2000 (96 RP). 2003 is below 2001, but not much under, quiteclose. Will last for 6 to 10 years”.
AN/2 2003 (Mallorca) 117 SEK
Finns ej f n
Vinet är enligt Håkan ett mycket prisvärt vin från Bodegas Anima Negra på Mallorca. Vinetpresenterades vid vår vinprovning i Köpenhamn och blev mycket uppskattat av många av våramedlemmar som närvarade.
Artadi Vinas de Gain 2003 145 SEK Finns ej f n
Robert Parker (93 poäng) säger: “This terrific winery’s 2003 Vinas de Gain is a 100% old vine
Tempranillo from their high altitude vineyard sites in Rioja Alavesa. A superb entry level effort, it
reminded me of the famed Pomerol, l’Evangile. Wonderful scents of black raspberries, sweet
cherries, smoke, truffles, and earth soar from the glass of this dense ruby/purple-hued 2003. Ripe
and elegant, with beautiful purity, superb intensity, and a long, smooth finish, it is a glorious Rioja
to enjoy over the next 5-7 years.”
Lite att läsa om vin
WineFinder Clubs ambition är att ge medlemmarna ökad kunskap om vin på ett lättsamt sätt via
vinprovningar och vinresor.
Vill du förkovra dig ytterligare och är intresserad av att medverka i vinkurser eller att finna lämplig
litteratur så hör av dig.
I varje nyhetsbrev berättar vi som bekant lite allmänt om vin eller vinrelaterade teman. I
föregående nyhetsbrev kåserade Nils Stormby kring temat ”Vinnande viner” och denna månad
förflyttar vi oss till Barcelona där Håkan Nilsson manar till förening mellan allt från fotboll till
kulinariska upplevelser. Vill man passa på att få se ”Henke” i Barcelonatröjan bör man dock resa
till Barcelona på studs. Håkan har mångårig erfarenhet av Spanien och inte minst Katalonien och
delar här med sig av många pärlor inom ämnet mat och vin. Håll till godo…
Kombinera Barcelona med vinprovning
Barcelona och hela Katalonien har aldrig varit hetare eller mer välbesökt.
Många resenärer kombinerar golfspel, vingårdsbesök, tapasbarer med att beskåda ”Henke” i
Barcadräkten.
Kanske äter man bättre här än i någon annanstans i Europa!?
I Barcelona kan man själv välja mellan de läckra tapasbarerna i stadsdelen La Ribera, som t ex Cal
Pep
och Sagardi som lär vara Barcelonas äldsta tapasställe. Här sköljer man ner tapas med en kall
pilsner, ett glas cider eller husets vin. Mycket opretentiöst och en trevlig start på kvällen innan man
går vidare.
Varje tapas har en tandpetare nedstucken i sig och när man är klar lämnar man bara över assietten
till kyparen som räknar ut hur mycket man är skyldig.
Ingen skulle ju komma på tanken att slänga en av tandpetarna på det nedskräpade golvet som är
fullt av ihop knycklade servetter.
För den vinintresserade kan jag rekommendera att alltid stanna till på vinbaren La Vinya delSenyor som ligger på torget alldeles bredvid kyrkan Sankta Maria Del Mar.
Här finner ni de bästa och mest svårfunna vinerna från hela Spanien och ett tjugotal viner serverasglasvis. Alla viner med mycket små påslag och här har många rariteter beställts in, inte minst nunär det är på tapeten med 2001:orna från Spaniens hetaste vindistrikt Priorat. Samtliga toppviner från området som Mas Doix, Clos Martinet, Clos Mogador, L´Ermita & Clos Erasmus finns attköpa. Till dessa viner kan man även beställa in lite smårätter där en tallrik Jamon Iberico Bellotapryder sin plats på bordet. Här är det enkelheten som är charmen, även om man får ett bättre glasom man beställer in en finare butelj.
Runt hörnet från vinbaren ligger Barcelonas mest välsorterade vinbutik Vila Viniteca på Agullers7. Söker ni något speciellt spanskt vin så är det här det finns.
Viner som Sommeliererna på toppställena rekommenderar finns här, även unika buteljer somproduceras i extremt liten skala.
Många av världens kockar riktar sina blickar till det spanska köket och man kan väl märka attmånga av våra främsta matlagare har inspirerats av superstjärnorna El Bulli i Roses, El Raco CanFabes i Sant Celoni, Arzak eller Martin Beratasegui i Donostia San Sebastian. Av dessa fyratrestjärniga restauranger finner ni Can Fabes fyra mil norr om Barcelona.
Håller man sig inne i city kan man njuta av ypperlig kokkonst hos en rad andra toppkockar.
I La Ribera hittar ni min favorit på Restaurante ABAC där Xavier Pellicer sysslar med en mycketkreativ matlagning. Krogen har en stjärna och har länge varit min rekommendation i Barcelona.
De senaste åren har det dykt upp en rad uppstickare som Restaurante Moo Hotel Omm. Det ärbröderna Roca från tvåstjärniga El Celler de Can Roca i Gerona som driver denna trendiga krog.
Tragaluz gruppen står bakom en rad mycket välbesökta restauranger och här blir man aldrigbesviken. Kanske inte lika kreativ matlagning, men ytterst läckert! Favoriterna bland ovanståenderestauranger är Tragaluz, Negro, El Japonés och Principal. På samtliga dessa ställen är det högpuls! Liksom övriga Spanien har Katalonien ett brokigt förflutet. Vinlusen tog hårt på odlingarna i slutetav 1800-talet och det skulle ta nästan hundra år innan man kom på fötter igen. Fortfarande är detmousserande vinet Cava klart dominerande och detta bubblande vin måste vara framställt enligtChampagnemetoden (även om alla andra jämförelser stannar där). Vinerna är oftast knastertorra,friska och passar utmärkt som en aptitretare till några tapas.
De båda vinjättarna Codorníu & Freixenet producerar årligen över 70 miljoner buteljer! Bara ettpar mil söder om Barcelona ligger San Sadurní d´Anoia, där dessa båda vinhus proffsigt tar emotbesökare.
Men det trevligaste besöket sker hos familjen Torres i byn Vilafranca del Penedès ca 5 mil söderom Barcelona. Vinhuset är gigantiskt i många avseenden och det drivs med järnhand av MiguelTorres själv. Man förfogar över dryga tvåtusen hektar vinodlingar utspridda över hela Katalonien.
Med sitt ytterst respekterade anseende över hela världen har familjen Torres medfingertoppskänsla producerat strålande viner sedan 1870.
Oavsett prislappen på vinet, så blir man aldrig besviken. Även om storsäljarna Sangre de Toro ochViña Sol utgör stommen i sortimentet så har man med en lång rad av vinerna vunnit många priser.
Störst respekt fick man 1979 vid Vinolympiaden i Paris, där man med sin Mas La Plana 1970erövrade en guldmedalj före storheter som Chateau Latour och Chateau Pichon-Lalande iBordeaux. På Systembolaget finner man idag detta vin från 1998, vilket är den främsta årgången påmånga år och denna butelj betingar bara halva priset här i Sverige jämfört med priset nere på platsoch ställe.
På deras besökställe får man en trevlig visning och provning även av deras populära viner frånbåde Chile och Kalifornien.
Här följer en lista på några av mina favoriter (samtliga viner är röda!) på Systembolaget frånvindistrikten i trakten kring Barcelona:99884 2001 Terramala Empordà - Costa Brava 105:-12697 2001 Torres Gran Coronas Reserva - Penedès 89:-99699 2001 Perlat Selecció Especial - Montsant 179:-99214 2000 Jané Ventura Mas Vilella Penedès 179:- April månads nyheter på Systembolaget
Varje månad då det finns nyheter på Systembolaget kommer vi att i WineFinders nyhetsbrev
presentera de viner som fått högst betyg.
Poäng, som i t ex 87p. avser kvaliteten på vinet baserat på en skala där 100 p. är
högsta betyg.
++ är det högsta betyg som Håkan ger avseende prisvärdhet.

Nyheter på Systembolaget i april månad 2006
Den första april i år byter man ut de sextio viner som sålt sämst på Systembolaget sedan oktober
månad 2005. Dessa viner byts ut mot 62 nyheter som man lanserar i standardsortimentet.
Detta innebär att dessa produkter inte kommer att ta slut utan man fyller på hyllorna efter hand
vinerna säljs. Som vanligt handlar det mest om viner runt hundralappen och neråt i pris.
Håkans råd är att avvakta med att fylla källaren till maj släppet som är betydligt intressantare och
större. Föga överraskande har Håkan inte funnit några viner med prisvärdhet ++. Vi har denna
månad ändå valt att presentera de viner som av Håkan graderats med +.
Vitt torrt vin
12000 2005 Vicar´s Choice Sauvignon Blanc Marlborough – Nya Zeeland 89:-
Neal och Judy Ibbotson hade odlat druvor i femton år innan man bestämde sig för att lansera sin
första årgång 1994. Idag är odlingarna uppe i 54 hektar och man exporterar sina viner till 21
länder. Vi har tidigare kunnat njuta av deras mer exklusiva variant från Saint Clair här i Sverige.
Och nu är det dags för denna budget variant. Doften är tydlig Sauvignon Blanc med gröna toner.
Smaken är knastertorr med mycket citrus och lime. En mycket bra och ren Nya Zeeländare till ett
bra pris. 85p. +
Röda viner
6853 2004 Adobe Reserve Cabernet Sauvignon Viñedos Emiliana Colchagua – Chile
76:-
I maj månad kommer en rad av fynd viner från utmärkta vinhuset Carmen. Så mitt råd är att
vänta en månad på en bättre Chilenare ! Men för 76:- är detta vin utmärkt och på gränsen till fynd.
Doften visar prov på druvsötma och choklad toner. En medelfyllig smak i ett positivt stramt utspel.
Betyget dras ner en aning på grund av den höga alkoholhalten, vilket dessvärre blivit en trend och
detta var tyvärr påfallande vid maj provningen. Vinet har en brännande lång eftersmak. 83p. +
6852 2003 Tyrrell´s Old Winery Cabernet/Merlot South Eastern Australia 96:-
Tyrrell´s är ett av Hunter Valleys äldsta vinhus och man räknas in bland de mest klassiska
vinhusen i Australien. Själv förknippar jag mest deras viner med vita varianter på Semillon och
Chardonnay. Gammal Semillon är bland det bästa jag druckit av vita viner från Australien. Jag
glömmer aldrig en 70:a på L´Escargot i Stockholm för en herrans massa år sedan. Här har vi en
saftig variant med bra frukt och stomme. En druvig klassisk Australiensare av god kvalitet. 85p. +
++ Ingen !
+ 12000, 2005 Vicar´s Choice Sauvignon Blanc Marlborough – N.Z, 89:-
+ 6853, 2004 Adobe Reserve Cabernet Sauvignon Colchagua – Chile, 76:-
+ 6852, 2003 Tyrrell´s Old Winery Cabernet/Merlot Australien, 96:-

Frågor eller synpunkter?
Vi är alltid mycket tacksamma för synpunkter. Ring (se nedan) eller maila till info@winefinder.se
för allmänna synpunkter eller frågor.
Några frågor som vi har fått den senaste tiden:Jag har varit i Sydafrika och ville ta hem en del viner. Det var dock både dyrt och krångligt. KanWineFinder hjälpa till?Svar: Ja. Det enda du behöver göra är att sända en förfrågan till info@winefinder.dk eller ringa0045 så återkommer vi med prisuppgift.
Kan inte WineFinder erbjuda olika ”vinlådor” med viner som WineFinder har valt?Svar: Vi är positivt inställda till detta, och allt annat, om det är vad våra medlemmar vill ha.
Peter, Ole & Håkan-_____________________________________________________________________________________ Information om WineFinder som kan vara bra att ha:
WineFinder i Sverige:
Kontaktpersoner:Peter Ankerst: 042- 24 03 90, 0701 30 28 30, pa@winefinder.seOle Nielsen: 042- 24 04 90, 0709 43 34 38, on@winefinder.seHåkan Nilsson: 042- 94 705, 0707 51 15 88, hn@winefinder.se,

Source: http://www.winefinder.dk/upload/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev_WF_03_06-3.pdf

Fmc 2005

Les troubles métaboliques, une affaire salée ! – Le sodium L’hypernatrémie une conséquence salée de la déshydratation Lundi matin, 8 h. À la Clinique du Quartier, le Dr Mie est quelque peu surpris de trouver sur son télé- copieur un résultat de natrémie à 160 mmol/l chez M. Natré, un patient de 88 ans qu’il connaît de longue date et qu’il suit pour une maladie

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder