Usatlas.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING
USLAS ATLAS
Datum: Woensdag 26 oktober 2011
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: Academiegebouw, Senaatszaal
Aanwezig:
Bestuur: Remy Middelhoff (voorzitter), Tessa Stoffelsen (onderwijscommissaris), Stijn Peeters (vicevoorzitter),
Merel van Zelderen (secretaris) en Justin Hoek (penningmeester).
Leden: Francisca Seele, Sophie Horsman, Tammo Bakker, Francine Uijttewaal, Doret de Rooij, Linde Schuijlenburg, Sophie van der Meulen, Annemarijn de Jager, David de Winter, Nathalie Immerzeel, Anna-belle Poelert, Dick van Krieken, Vivian Hartlief, Kirsten Bulsink,Mert Blommestijn, Loes Sloetjes, Charlotte Meijenburg, Christiaan Defauw, Sanne Haverkort, Laura Westerveen, Kelly van den Dool, Jeroen Meijer, Benjamin van Sterkenburg, Roy van den Berg, Anne Kamphorst, Marjolein Quist, Renee Stam, Daniel Aleksin, Eva Gillissen, Martijn Piek, Mattias van Beurden, Laura van den Berg, Sander van de Ven, Mar-lene Huijer, Irene Krijgsman, Anneloes van Schuppen, Jules Swinkels (20.10), Rhea Eeltink (20.10), Ro-sanna Denis (20.10), MirjamBahlman (20.10), Lianne van Setten (20.10), Bregje Bosman (20.10), Emmelie Bierens de Haan (20.10), Ruben Dieleman (20.18), JoshuaSnell (20.18), Caspar Lusink (20.22), Yasmin Hor-selenberg (20.25), Bart Vermeulen (20.25), Dorien de Bruin (20.25), David de Wied (20.25), Maaike Homan (20.25), Iris Korvemaker (20.30), Rik de Graaf (20.30), Marcel Petit (20.30) en Merit Snoeijer (20.51).
Machtigingen: Ruben Dieleman is door Bram de Rijk en Jos van der Velde gemachtigd om hun stemmen uit te brengen.
1. Opening
Remy Middelhoff opent de vergadering om 20.10 uur. Remy Middelhoff noemt alle leden bij voor en achter-
naam op, en laat weten wat de agenda is voor deze vergadering.
2. Mededelingen
Remy Middelhoff laat weten dat wanneer iemand een vraag heeft hij of zij de hand op moet steken. Ook
kondigt hij aan dat er dinsdag 1 november een filmavond is en de kaartjes te koop zijn bij Daniel Aleksin.
Er zijn geen mededelingen vanuit de leden.
3. Goedkeuren notulen
De notulen zijn van de vorige ALV die plaats heeft gevonden op 16 mei 2011 jongstleden. Remy Middelhoff
vraagt of hier vragen over zijn vanuit de leden.
Francisca Seele stelt een vraag overhet gedeelte “Bram Leusink. t/m .in totaal zijn.” van de vorige notu-len. Hierin staat dat Rosanna had gevraagd waarom de ALV en commissie op dezelfde datum vielen en of dat de andere jaren ook al niet zo was. Francisca begrijpt dit gedeelte niet helemaal en vraagt om ver-heldering. Remy Middelhoff antwoordt dat de ALV nu eerder is en daarom de commissiewissel tijdens de eerste ALV moest zijn.
4. Algemene update Atlas
Remy Middelhoff belooft het niet te lang te houden. Allereerst laat hij weten dat er in december weer een
ALV komt en dat hier de begroting voor het volgende jaar bekend wordt gemaakt. Het was te kort dag om
dat bij deze ALV al te bespreken vandaar dat wij als bestuur een nieuwe ALV hebben ingelast.
Remy Middelhoff vertelt dat er 91 nieuwe leden zijn bijgekomen dit jaar en dat betekent dat het totaal op
300 leden staat. Het laatste wat Remy Middelhoff wil bespreken over puntje vier is dat we op zoek zijn naar
een nieuwe borrellocatie omdat er bij het Ledig Erf niet genoeg plek is in de winter. Mochten er tips zijn, dan horen wij dat graag.
Laura van de Berg stelt hier een vraag over: Waarom kunnen we niet meer terug naar Het Oude Pothuijs? Remy Middelhoff antwoordt hierop: De relatie tussen ons en hen is niet meer zo goed, vandaar dat we daar niet meer terugkeren.
Remy Middelhoff wil als laatste laten weten dat punt vier ook is bedoeld voor vragen aan het bestuur.
Er zijn verder geen vragen vanuit de leden.
4a. Commissiebeleid
Remy Middelhoff bespreekt het feit dat Justin Hoek en Stijn Peeters vandaag (25-10-2011) een handleiding
hebben gemaakt voor de nieuwe commissies. In deze handleiding staat hoe de commissies te werk gaan,
hoe de functies kunnen worden verdeeld en wat hier dan wel niet de taken van zijn. Deze handleiding zal
na het chargeren van iedere nieuwe commissie worden uitgedeeld.
Remy Middelhoff laat de nieuwe verdeling qua commissieverantwoordelijken weten. Deze is als volgt: Remy: BLASt!, HilariLAS en ArtcLASsMerel: LAS Fiestas, LASagna en OverLAStTessa: kLASseboek, fLASh en OuderdagcommissieJustin: LASt Minute, Sponsorcommissie en Baten en LAStenStijn: LASpost, SympLAS en Introcommissie 5. Financiën
Remy Middelhoff geeft het woord aan Justin Hoek. Hij vertelt dat het jaar dat hij aanhoudt, hetzelfde is als
een boekjaar. Dat houdt in van januari tot januari. Elk jaar krijgt iedere commissie een vast budget. Deze
bedragen verschillen omdat het afhangt van het aantal activiteiten en hoe succesvol deze waren. Volgen-
de maand gaat hij een begroting maken. Tot die tijd is er geen budget voor de commissies, maar daar is
een oplossing voor.
Het resterende budget van de commissies wordt samengevoegd met het resterende algemeen budget. De commissies hebben nog circa 600 euro over en in het algemeen budget zit nog 200 euro. Dit betekent dat commissies een bedrag van 800 euro ter beschikking hebben om aanspraak op te maken voor activiteiten tot en met het nieuwe boekjaar.
Er zijn een aantal vragen vanuit de leden:Lianne van Setten: Het geld van de introcommissie zit hier niet in, toch? (Zij duidt hier op de winst die is gemaakt op het introkamp, circa 800 euro)Justin Hoek: Nee, dit geld wordt gebruikt om toekomstige introkampen mee te bekostigen, aangezien de subsidie voor de opleiding afneemt en wij dus meer zelf moeten bekostigen.
Marjolein Quist: Wat gebeurt er met het geld van LASt Minute?Justin Hoek: Het resterende budget wordt, net als bij de andere commissies, samengevoegd met het alge-meen budget.
Renee Stam: Hoe gaan jullie het aanpakken met het geld voor de theatercommissie? Justin Hoek: Wij zullen in overleg gaan met jullie. Sander van de Ven gaat flink met mij onderhandelen, dus dat zit wel goed. Daarnaast hadden we afgelopen jaar een concept-theatercommissie, die uiteindelijk niet is doorgegegaan, maar hier hadden we 100 euro als uitgangspunt voor genomen. Zoiets zal het voor jullie ook gaan worden, waarschijnlijk.
Remy Middelhoff voegt er aan toe dat er nog niks vast staat. Er zijn verder geen vragen.
6. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement
Remy Middelhoff stelt de aanpassing voor het huishoudelijke reglement voor. Dit heeft betrekking op Arti-
kel 31.2. Deze is als volgt:
Art. 31.2De penningmeester behoudt zich het recht voor de begroting naar eigen inzien aan te passen met een bedrag tot en met 200 euro per boekjaar. Dit dient altijd in overleg met de rest van het bestuur te gebeuren. Aanpassingen die dit maximum overschrijden moe-ten middels een stemronde op de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd.
Justin Hoek verklaart dit nader: er was tot nu toe geen limiet aan de allocatievrijheid van de penning-meester. Dus terwijl de begroting moet worden goedgekeurd, kan een penningmeester vervolgens achter de goedkeuring van de leden om alsnog grote bedragen ergens anders voor in te plannen. Hierdoor wordt de controle die wordt utigeoefend op de ALV op de penningmeester teniet gedaan. Waarom wordt dit dan niet bij iedere wijziging gedaan? Dat komt omdat je de penningmeester niet kan vastketenen aan een bureaucratische rompslomp. Enige bewegingsvrijheid is daarom gewenst voor het effectief functioneren van een bestuur, zoals bij het opheffen van een commissiebudget van een commissie die nooit uit de verf is gekomen.
Remy Middelhoff vraagt of er nog vragen zijn. Deze zijn er niet, dus kunnen we overgaan op de stemron-de. Er is één stem tegen en één die zich onthoudt van stemmen.
7. HINWOZL
-
8. WVTTK
Laura van de Berg: Vorig jaar was er een soort van vastgesteld dat bepaalde activiteiten niet thuis mogen.
Hoe kijken jullie daar tegen aan? Het is nog niet helemaal duidelijk.
Remy Middelhoff: Het moet per activiteit worden bekeken. Mocht het worden goedgekeurd moet de naam
van de locatie neutraal blijven en niet op persoonlijke titel. Enkel het adres is goed.
Remy Middelhoff stelt voor om te gaan pauzeren. En dat iedere commissie de USB stick even bij Stijn Pee-ters moet inleveren. De vergadering zal om 20.40 uur worden hervat.
Remy Middelhoff hervat de vergadering weer om 20:40 uur. Hij laat weten hoe we de commissiewissel laten verlopen en dat ze na het chargeren een handleiding van Tessa Stoffelsen krijgen. Maar deze staat ook gewoon bij Google Docs en daar krijgen ze een wachtwoord van.
9. Commissiewissel
9a. Presentatie commissie
Bijna iedere commissie heeft naar aanleiding van de opdracht een kleine presentatie gemaakt in de vorm
van een Powerpoint of filmpje.
b. Dechargeren oude commissies
Alle oude commissies worden gechargeerd. Er zijn over het algemeen geen stemmen tegen.
c. Chargeren nieuwe commissies
De nieuwe commissies worden met succes gechargeerd. Remy Middelhoff bedankt alle oude commissiele-
den en vraagt om applaus. Hij wenst de nieuwe commissieleden veel succes.
10. Rondvraag
Om de vergadering goed af te sluiten vraagt Remy Middelhoff ieder persoon afzonderlijk of hij of zij nog een vraag heeft.
Ruben Dieleman: De commissie LASpost is niet genoemd, maar ik wil deze toch even onder de aandacht brengen. Mocht je zin hebben om iets te willen schrijven, dan moet je even mailen. Je kunt zowel online als op papier bijdragen leveren.
Laura van de Berg: Komt er nog een commissie-uitje voor de oude commissieleden, net als vorig jaar?Remy Middelhoff: Daar zijn we nog over aan het brainstormen. Maar hij komt er zeker! Daniel Aleksin: Volgende week dinsdag is er een filmavond!Kelly van den Dool: Is het mogelijk dat het commissie-uitje op andere dag als dinsdag kan worden gehou-den?Remy Middelhoff: Daar zullen we rekening mee houden.
Merit Snoeijer bedankt de oude reiscommissie, voor het geweldige jaar dat ze heeft gehad! Marjolein Quist bedankt Merit Snoeijer ook.
Marcel Petit heeft een vraag aan de theatercommissie: Gaan jullie een activiteit doen waar iedereen aan mee kan doen?Laura van de Berg: Ja, binnenkort gaan we op zoek naar een harde kern die het leuk vindt om mee te spelen. Het idee is om ieder jaar een groot toneelstuk neer te zetten met zoveel mogelijk LASsers. Daar-naast willen we workshops organiseren. Meer kunnen we er niet over zeggen omdat we nog niet echt hebben vergaderd.
Sander van de Ven voegt er aan toe dat ze door het hele jaar naar voorstellingen willen gaan, workshops willen organiseren en in samenwerking met andere commissies activiteiten willen organiseren.
Casper Lusink: Waar staat US, van USLAS Atlas, voor?Remy Middelhoff: Utrechtse Studievereniging.
Francine Uijttewaal stelt voor om de muziek en theatercommissie samen te voegen. Daarnaast vraagt ze zich af of het een idee is om alle activiteiten van andere commissies te sturen naar alle commissies, zodat men beter kan inplannen.
Stijn Peeters: Daar zijn we mee bezig.
Renee Stam bedankt het bestuur voor de goede inzet.
11. Sluiting
Remy sluit de vergadering succesvol om 21.50 uur.
NIEUWE COMMISSIEVERDELING
ARTCLASS
Laura Westerveen - penningmeester
Annabelle Poelert - mental coach
Mert Blommestijn - voorzitter
Remy Middelhoff - algemeen lid
Marjolein Quist - algemeen lid
Anne Kamphorst - secretaris
BATEN EN LASTEN
Christiaan Defauw - voorzitter
Ruben Dieleman - compagnon
BLAST
Iris Korvemaker
Roy van den Berg
Loes Sloetjes
Benjamin van Sterkenburg
Matthias van Beurden
Taakverdeling nader te bepalen
FLASH
Maaike Homan - secretaris
David de Wied - PR
Dorien de Bruin - vice-voorzitter
Yasmin Horselenberg - voorzitter
Bart Vermeulen - penningmeester
INTRO
Martijn Piek - vice-voorzitter
Anneloes van Schuppen - secretaris intern
Marlene Huijer - penningmeester
Sander van der Ven - voorzitter
Matthias van Beurden - secretaris extern
KLASSEBOEK
Lianne van Setten - secretaris
Rosanna Denis - penningmeester
Emmelie Bierens de Haan - voorzitter
Bregje Bosman - vice-voorzitter
LASAGNA
Francisca Seele - voorzitter
Kelly van den Dool - vice-voorzitter
Tammo Bakker - penningmeester
Irene Krijgsman - secretaris intern
Sophie Horsman - secretaris extern
Iris Korvemaker - secretaris intern
LAS FIESTAS
Rhea Eeltink - penningmeester
Vivian Hartlief - secretaris
Kirsten Bulsink - locatieCaspar Lusink - voorzitterAnne- Lotte de Jong - PRJules Swinkels - vice-voorzitter LASTMINUTE
Annebelle Poelert - penningmeester
Marjolein Quist - ervaringsdeskundige, PR
David de Winter - voorzitter
Linde Schuylenburg - secretaris
Caspar Bovenlander
Sanne Haverkort
OUDERDAG
Jessica Zhou
Bram de Rijk
Jos van der Velde
Anne Martens
Ruben Dieleman
Taakverdeling nader te bepalen
OVERLAST
Francine Uijtewaal - voorzitster
Remi Mahmoud
Daan van den Berg
Caspar Lusink
Jesse Tjebbes
Taakverdeling nader te bepalen
SPONSOR
Mirjam Bahlman - voorzitter
Lianne van Setten - penningmeester
Rosanna Denis - secretaris
SYMPLAS
Niek Verlaan - voorzitter
Louise Martens - secretaris
Stijn Peeters - penningmeester
THEATER  HilariLAS
Renee Stam - voorzitter
Laura van den Berg - secretaris extern
Sander van der Ven - penningmeester
Eva Gillissen - algemeen lid
Daniel Aleksin - secretaris intern

Source: http://www.usatlas.nl/files/alv/notulen/notulen-alv-26102011.pdf

Anexo "a" del contrato de prestaciÓn de servicios de asistencia integral suscrito entre grupo especializado de asistencia (gea) de costa rica s

Condiciones Generales para la prestación del programa ASISTENCIA INTEGRAL. 1. INTRODUCCION. AASA , prestará los Servicios en los términos y condiciones que se describen en el punto 3 las 24 horas del día, los 365 días del año Con tan sólo una llamada a los números 0800-222-0040 ó 4390-7617, AASA dispondrá de todos aquellos recursos necesarios para la inmediata atención

nec.co.jp

ATTACHMENT: Profile of the Group A Recipient of 2011 C&C Prize Dr. Akira Yoshino 1970 Earned B.S. from Department of Petro-chemistry, Faculty of Engineering, 1972 Earned M.S. from Department of Petro-chemistry, Graduate School of 1982 Entered Kawasaki Laboratory, Asahi Kasei Corp. 1992 Became Manager, Product Development Group, Ion Battery Business 1994 Became Manager, Technical

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder