Relanio.se

Till dig som behandlas med Relanio Elpenhaler
Relanio förebygger andningsproblem vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Relanio innehål er salmeterol och flutikasonpropionat. Salmeterol är en långverkande
luftrörsvidgare. Luftrörsvidgare verkar på luftvägarna i lungorna så att de hål s vidgade och gör det lättare att andas. Effekten varar under cirka 12 timmar. Flutikasonpropionat är en kortikosteroid (kortison) som minskar svul nad och irritation (inflammation) i lungorna. Läkaren har ordinerat detta läkemedel för att förebygga andningsproblem vid:– Astma – Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Relanio måste tas regelbundet varje dag enligt läkares anvisningar för att det ska verka på bästa sätt och ge kontroll över din astma el er KOL.
Relanio förebygger andningsbesvär och väsande andning. Det hjälper inte om du redan har fått svårt att andas el er har väsande andning. Då ska du ta en kortverkande luftrörsvidgande medicin som ger snabb effekt, som t ex salbutamol.
Använd Relanio varje dag til s din läkare råder dig att sluta. Använd al tid Relanio precis så som din läkare har ordinerat. Efter användning ska du skölja munnen med vatten och sedan spottar ut det.
Kontakta läkare, apotekspersonal el er annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ al tid deras instruktion.
Beskrivning
Relanio är en enhet för samtidig inhalation av två läkemedel i form av pulver. Läkemedlen
bildar en läkemedelskombination. Varje läkemedel är förpackat separat i en av de två blister- bubblorna i det specialutformade dubbelblistret. Dubbelblistret innehål er en (1) dos av – Munstycket med skyddslocket (1).
– Ytan (2) som dubbelblistret placeras på (stödytan).
– Behål aren (3) där dubbelblistret förvaras. De tre delarna är sammankopplade och kan öppnas separat.
Stödytan består av:– En fästpunkt (2A) där dubbelblistret fästs.
– Två nedsänkningar (2B) där remsans två blister placeras.
– Två skenor (2C) som hål er dubbelblistret i rätt läge på stödytan. – Två folieblad (4).
– Två blisterbubblor (5), en som innehål er salmeterol och den andra flutikasonpropionat.
Användning
Läkare, sjuksköterska el er apotekspersonal bör visa dig hur du ska använda inhalatorn. Då och då bör de också kontrol era hur du använder den. Det är viktigt att Relanio används rätt och som den ordinerats för att du ska få avsedd effekt på din astma el er KOL. A. Förbereda enheten Öppna behållaren, ta ut ett dubbelblister Ta av skyddslocket helt från munstycket.
Lås upp och skjut munstycket bakåt för att blotta stödytan.
Hål dubbelblistret med den glansiga sidan uppåt.
Placera dubbelblistret på fästpunkten på stödytan. Genom att trycka lätt fäster du dubbelblistret ordentligt på fästpunkten.
De två blisterbubblorna på remsan passar in i håligheterna på stödytan och hål arna hål er fast dubbelblistret i rätt läge.
Stäng munstycket och dra bort den utstickande delen av dubbelblistret. Dosen kan nu inhaleras.
Hål undan enheten från munnen.
Andas ut helt. Var noga med att inte andas ut på munstycket på enheten.
Placera Relanio i munnen med läpparna tätt runt munstycket.
Andas in djupt och långsamt genom munnen (och inte genom näsan) til s lungorna är fyl da. Hål andan i cirka 5 sekunder eller så länge som du kan och avlägsna samtidigt enheten från munnen. Andas ut och fortsätt att andas normalt.
Öppna munstycket. Du ser att du har andats in allt pulvret och att blisterbubblorna på dubbelblistret är tomma. Avlägsna det tomma dubbelblistret och fortsätt til steg C.
Torka av munstycket och stödytan med en torr duk eller en torr pappersservett efter varje användning. Använd inte vatten för att rengöra enheten. Stäng munstycket och sätt %OXH¿VK3KDUPDFHXWLFDOV$%7RUVJDWDQ6(6WRFNKROP7HOZZZEOXH¿VKSKDUPDFRP

Source: http://www.relanio.se/wp-content/uploads/2013/03/Relanio_patientinfo_rivblock_148x210_lowres1.pdf

Microsoft word - health history form

CONFIDENTIAL HEALTH HISTORY I. CIRCLE APPROPRIATE ANSWER (Leave blank if you do not understand the question) Has there been a change in your health within the last year? Have you gone to the hospital or emergency room or had a serious illness in the last three years? Are you being treated by a physician now? If YES, explain Have you had problems with prior dental treatment? II. HA

Abstract jds

NUROP Congress Paper A Second Quorum Sensing Regulon in Burkholderia pseudomallei Department of Biochemistry, Faculty of Science, National University of Singapore 10 Kent Ridge Road, Singapore 117597 ABSTRACT Burkholderia pseudomallei , a Gram-negative soil bacterium, is the causative agent of melioidosis. Quorum sensing is a mechanism responsible for the regulated expressi

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder