Microsoft word - viewdocdsp

ANVISNING
Enkät om slakter och producentpriser för kött
ANVISNING FÖR IFYLLANDET AV STATISTIKBLANKETTEN
Kontaktuppgifter
I fältet uppe på blanketten ber vi er förutom slakteriets namn också fylla i dess FO-nummer. Vi använder FO-numret som identifikationsuppgift för slakteriet. Rutan för kontaktpersonens namn och telefonnummer ber vi er fylla i uppgifterna om den person som vi vid behov kan be om tilläggsinformation. På blanketten ber vi er också fylla i e-postadress/faxnummer. Om ni har en e-postadress ber vi er i första hand ange den. Om ni inte har någon e-postadress, ange i så fall slakteriets faxnummer. Statistikblankettens datainnehåll
Slaktdjur som köpts av producenterna och debiteringar till producenterna
(punkt 2 på blanketten)

Hur man uppger mängderna i kilogram och stycken På statistikblanketten uppges antalet och den sammanlagda vikten (slaktkroppsvikterna) av de djur som slaktats under föregående månad, för vilka företaget har betalat till producenten, oberoende av i vilket slakteri djuren har slaktats. Med slaktkroppsvikt avses slaktkropparnas kallvikt. I de antal och mängder som uppges ingår inte den del av köttet för vilket slakteriet inte betalat åt producenterna. Hit hör till exempel producentreturneringar, slakter som utförts på entreprenad för andra slakterier samt kasserade slaktkroppar och delar av slaktkroppar. Kött som kasserats på grund av misstag som gjorts vid slakteriet och för vilket producenterna fått betalt uppges inte i antal stycken eller kilo. De summor som debiterats till producenterna för det kasserade köttet uppges inte heller i euro. Delvis kasserade slaktkroppar anges som stycketal, och den del av köttet som duger som livsmedel och som producenten fått betalt för anges i kilogram. Hur man uppger de belopp som debiterats till producenterna som köttdebiteringar I det eurobelopp som betalats för köttet till producenterna ingår i princip alla de tillägg som betalats. Dylika tillägg är bland annat kontrakttillägg, kvalitetstillägg, nättillägg, bifftillägg, ekotillägg och lastningstillägg. Eventuella avdrag från det pris som betalats till producenterna, till exempel dyngighetsavdrag, måste avdras från de betalningar till producenterna som uppges i statistikblanketten. I det belopp som betalats till producenterna inkluderas inte:  De transporttillägg som betalats till lantbruksföretagaren för de djur som företagaren själv transporterat från gården till slakteriet. ANVISNING

Hur uppges slaktmängderna (punkt 3 och 4 på blanketten)

På statistikblanketten uppges antalet och mängden (kilo) slaktkroppar (slakt-
kroppsvikter) av djur som slaktats under den föregående månaden sammanlagt
(punkt 3) och mängden slaktade svin per kommun (punkt 4).
I antal och vikter för djur som slaktats inkluderas:  De slaktdjur som företaget köpt från producenterna, oberoende av i  Antalet slaktdjur som returnerats som producentreturneringar till producenten och slakt som utförts på entreprenad för producenter.  Slaktade slaktdjur från slakteriets egen produktion.  Delvis kasserade slaktkroppar anges som stycketal, och den del av köttet som duger som livsmedel och som producenten fått betalt för anges som kilogram. I antal och vikter som uppges inkluderas inte  Slakter som utförts på entreprenad på uppdrag av andra slakterier/djurförmedlare. Principen är att det slakteri som köper slaktdjuren från producenterna uppger dem i blanketten.  Slaktdjur som köpts från andra slakterier, för vilka betalats till  Kasserade slaktkroppar och delar av slaktkroppar. På blanketten uppges inte heller sådant kasserat kött som kasserats på grund av misstag som gjorts på slakteriet och som lantbruksföretagaren därför fått betalt för. Om antalet och vikten i punkterna 2 och 3 överensstämmer med varandra behöver slakteriet inte fylla i punkt 3 på blanketten. Mängden slaktade svin per kommun indelas på punkt 4 på blanketten. Som kommun uppges den kommun där den gård från vilken slaktdjuret här-stammar finns.
Hur statistikblanketten sänds till Tike

Uppgifterna om den månad blanketten gäller bör skickas in senast den 15. dagen följande månad. Vi ber er lämna informationen i första hand via säker e-post till adressen
lihatilastot@mmmtike.fi
Säker e-post skickar man med en webbläsare från adressen
https://turvaposti.mmmtike.fi. En anvisning som beskriver användning av säker
e-post finns som bilaga till detta brev, samt på adressen:
http://www.maataloustilastot.fi/sv/datainsamling-enkat-om-slakter-och-
producentpriser-kott_sv
Ni kan skicka in blanketten per fax 0295 313 001
ANVISNING
eller per post till adressen:
Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Statistik / Köttstatistik PB 310 00023 Statsrådet Ytterligare information
Vi står gärna till tjänst med tilläggsinformation. Våra kontaktuppgifter är: Frågor om datainsamlingen: Statistiksekreterare Pirkitta Melanen

Source: http://www.maataloustilastot.fi/sites/default/files/anvisning_for_ifyllandet_av_statistikblanketten_slakter_och_producentpriser_for_kott_2014_sv.pdf

rfteducation.com

intravenous paracetaMol salg recoMMendations 1 Intravenous (IV) paracetamol should be prescribed carefully, according to the weight, age and co-morbidities of the patient. The upper dose limit for each single dose and in each 24-hour period should not be exceeded. 2 50ml vials of IV paracetamol should be used for patients less than 33kg. In infants and small children, doses shou

Hypogel

oldalszám: 1/6 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 14.02.2008 Felülvizsgálat 14.02.2008 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása · A termékkel kapcsolatos adatok · Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL · Ref. VG08-03 · Anyag/készítmény használata Tisztító- / ápolószer, intézményi fe

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder