Hypogel

oldalszám: 1/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· A termékkel kapcsolatos adatok
· Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
· Ref. VG08-03
· Anyag/készítmény használata Tisztító- / ápolószer, intézményi felhasználásra
· Gyártó/szállító:

JohnsonDiversey Magyarország Kft.
Puskás Tivadar u. 62040 BudaörsMSDSinfoH@johnsondiversey.com
· Információt nyújtó terület:
JohnsonDiversey Magyarország Kft.
Tel: (23) 509100Fax: (23) 509101
· Szükség esetén nyújtott információ:
Sürgısségi telefonszám: ETTSZ 06-80-201199Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 2 A veszélyek azonosítása
· A veszély megjelölése:
· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk
R 31 Savval érintkezve mérgezı gázok képzıdnek.
R 35 Súlyos égési sérülést okoz.
· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek általmegadott adatok. 3 Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ
· Kémiai jellemzés
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

· Veszélyes alkotórészek:
nemionos felületaktív anyag (N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide) Nátrium-hipoklorit oldat (B) aktív klór >10% anionos felületaktív anyag (sodium alkylbenzenesulphonate) · Összetétel a 648/2004/EK Mosószer Rendelet szerint
anionos felületaktív anyagok, szappan, nemionos felületaktív anyagok, polikarboxilátok, foszfátok, klór alapú fehérítıszer · További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.
oldalszám: 2/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
4 Elsısegélynyújtási intézkedések
· Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
· Belélegzés után:

Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
A sérültet a helyszínr
ıl el kell távolítani. Súlyosabb esetben forduljunk orvoshoz. · Bırrel való érintkezés után:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
Orvoshoz kell fordulni.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük ki, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi tanácsot. · Lenyelés után: Itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegırıl. Azonnal hívjunk orvost.
5 Tőzvédelmi intézkedések
· Megfelelı tőzoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk. · Különleges védıfelszerelés:
Használjunk védıálarcot.
T
őz esetén légzırendszert védı felszerelést és vegyszerálló ruhát kell viselni. 6 Intézkedések véletlenszerő környezetbe engedés esetén
· Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:
Használjunk védıálarcot.
Viseljünk véd
ıfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket. · Környezetvédelmi intézkedések: Akadályozzuk meg a csatornába, árkokba és pincékbe való bejutást.
· Tisztítási/eltávolítási eljárások:

Folyadékot megkötı anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötı anyag, univerzális megkötı anyag) itassuk fel.
Gondoskodjunk megfelel
ı szellıztetésrıl. 7 Kezelés és tárolás
· Kezelés:
· Információk a biztonságos kezeléshez:

A vegyszerrel végzett munka általános szabályai az irányadók.
Ne keverje más tisztítószerekkel.
· Tőz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:

Csak eredeti csomagolásában tároljuk.
A helyi szabályozás szerint.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Ne tároljuk savakkal együtt.
A helyi szabályozás szerint.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
8 Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a mőszaki berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
oldalszám: 3/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képezı határértékekkel:
1310-58-3 Kálium-hidroxid C>25%
TLV () CK (megengedett csúcskoncentráció): 2 mg/m3 ÁK (megengedett átlagos koncenráció): 2 mg/m3 1310-73-2 Nátrium-hidroxid
TLV () CK (megengedett csúcskoncentráció): 2 mg/m3 ÁK (megengedett átlagos koncenráció): 2 mg/m3 · Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· Személyes véd
ıfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Tartsuk távol élelmiszerektıl, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek el
ıtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerüljük a szemmel és b
ırrel való érintkezést. · Légzésvédelem: Általában nem szükséges. Mindazonáltal gızei belégzését kerülni kell.
· Kézvédelem:

A kesztyő anyagának át nem eresztı képességőnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kelllennie. · Kesztyőanyag Nitrilkaucsuk
· Áthatolási id
ı a kesztyőanyagon
A pontos áthatolási idıt a kesztyő gyártójától kell megkérdezni és azt figyelembe is kell venni. · Szemvédelem:
Jól záró védıszemüveg. 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok
· Általános adatok
Forma:
Szín:
Szag:
Olvadáspont/olvadási tartomány:
Forráspont/forrási tartomány:
· Robbanáspont:
· Gyulladási hımérséklet:
· Öngyulladás:
· Robbanásveszély:
Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. · Gıznyomás:
· Sőrőség 20°C-nál:
· Oldhatóság/keverhetıség az alábbiakkal:
Víz:
Teljes mértékben keverhetı. · Alkoholok:
· Ketonok:
· Poláris oldószerek:
· Nem poláris oldószerek:
oldalszám: 4/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
· Aliphás szénhidrogének:
· Aromás szénhidrogének:
· Szerves oldószerek:
· Klórozott szénhidrogének:
· Növényi olajok:
· Glykonok:
· Paraffinolaj:
· pH-érték 20°C-nál:
· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz):
10 Stabilitás és reakcióképesség
· Termikus bomlás/kerülendı feltételek: Rendeltetésszerő használat esetén nincs bomlás.
· Kerülend
ı anyagok:
· Veszélyes reakciók Savakkal történ
ı érintkezés mérgezı gázokat szabadít fel.
· Veszélyes bomlástermékek: Klór

11 Toxikológiai információk
· Akut toxicitás:
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

LD50 (becsült érték) A termék maró tulajdonsága miatt ezen becsült értéknek nincs gyakorlati jelentısége. 1310-58-3 Kálium-hidroxid C>25%
1310-73-2 Nátrium-hidroxid
· Primer ingerhatás:
· A b
ırön: A bırre és nyálkahártyákra gyakorolt erıs maró hatás.
· A szemben: Er
ıs maróhatás.
· Belélegzés:

Súlyosan irritáló, tüdıvizenyıt okozhat.
Súlyosan irritáló, tüd
ıvizenyıt okozhat, klórérzékeny egyéneknél hörgıgörcsöt okozhat. · Szenzibilizáció: Nem ismeretes
· További toxikológiai információk:

A készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvek érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján a termékaz alábbi veszélyekkel jár:MaróAz anyag lenyelése erıs maróhatást fejt ki a szájban és a gégében, valamint a nyelıcsı és a gyomor perforációjánakveszélyével jár. 12 Ökológiai információk
· Adatok az eliminációhoz (makacsság és leépíthetıség):
· Az elimináció foka: Nincs meghatározva
· Mobilitás és bioakkumulációs potenciál: nem meghatározható
· Ökotoxikus hatások: nem meghatározható
· A derít
ı berendezésekben tapasztalt viselkedés: Nincs meghatározva
· Általános információk:

Higítatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhetı bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba.
El
ıírás szerint használva nem okoz jelentıs környezeti hatást. oldalszám: 5/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
· PBT tulajdonságok -
13 Ártalmatlanítási szempontok
· Termék:
· Ajánlás: A helyi el
ıírásoknak megfelelıen.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági el
ıírások szabják meg.
· Ajánlott tisztítószer:

Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.
Víz.
14 Szállítási információk
· ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel):
· ADR/RID-GGVS/E osztály: 8 Maró anyagok
· Kemler-szám:

· UN-szám:
· Csomagolási csoport:
· Az áru megjelölése:
1719 MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. · Tengeri szállítás IMDG:
· Marine pollutant:

15 Szabályozási információk
· Besorolás az EU elıírásai szerint:
A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik.
A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:Munkavédelem: 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemr
ıl és vonatkozó módosításai és rendeletei.
Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM.
rendelet.
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
Veszélyes hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésénekfeltételeir
ıl,16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet a hulladékok jegyzékérıl, 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.
Vízszennyezés: 203/2001 (X.26.) Korm. rendelet; 204/2001 (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek min
ısége védelménekegyes szabályairól. · A termék megjelölı betője és veszélyjelölése:
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Kálium-hidroxid C>25%Nátrium-hidroxidNátrium-hipoklorit oldat (B) aktív klór >10% oldalszám: 6/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
· R-anyagok:
31 Savval érintkezve mérgezı gázok képzıdnek.
35 Súlyos égési sérülést okoz.
· S-anyagok:
Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag a bırre kerül, vízzel bıven azonnal le kell mosni. 36/37/39 Megfelelı védıruházatot, védıkesztyőt és szem-/arcvédıt kell viselni.
45
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 16 Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nemalapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt. · Lényeges R-mondatok
22 Lenyelve ártalmas.
31 Savval érintkezve mérgez
ı gázok képzıdnek.
34 Égési sérülést okoz.
35 Súlyos égési sérülést okoz.
38 B
ırizgató hatású.
41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
50 Nagyon mérgez
ı a vízi szervezetekre. · Az adatlapot kiállító szerv: JohnsonDiversey Technical Centre, Prague
· Kapcsolattartási partner: Tovishati Ferenc
· Ref. VG08-03
· * Az adatok az el
ızı verzióhoz képest megváltoztak

Source: http://www.pr.hu/uzenofal/biztonsagiadatlapok/adatlapok/hypogel.pdf

Mh&a 4 pager.pub (read-only)

InpaƟent Health and Wellness InpaƟent Health and Wellness—$145,000 At the Cape Breton Regional Hospital, there are three mental health impaƟent units and Cape Breton Regional Hospital FoundaƟon’s $1.35 Million Campaign in support of Mental Health and AddicƟon Services 1200 admissions at the Cape Breton Regional Hospital for mental health and substance The Cape

Free trade jh

Free trade for better health Free trade for better health By Philip Stevens, Director, Health ProgrammeInternational Policy Network (IPN) is a charity based inthe UK, and a non-profit (501c3) organisation in the US. It is a non-governmental, educational and non-partisanorganization which relies on charitable donations fromindividuals, foundations and businesses to carry out itswork.

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder