Sds_nippon maurkverk_nor_ver.01.00

Sikkerhetsdatablad
Utstedelsesdato: 03-10-2011Versjon: 01.00/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn:
1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes
Anbefalt bruk:
Insektdrepende middel Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk Dette sikkerhetsdatabladet inneholder generell informasjon om kjemikaliet, men spesifikk instruksjon og veiledning fremgår av produktets etikett og bruksanvisning. 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Leverandør:
KIRK ASHensmoveien 303516 HønefossNorge 1.4. Nødtelefon
+47 22 59 13 00 (Giftinformasjonsentralen) DEL 2: Fareidentifisering
2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen
DPD-klassifisering:
Se fullstendige R-setninger og H-setninger under punkt 16. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Innånding av støv kan virke irriterende på de øvre luftveiene. Svelging kan gi ubehag. Kan virke lett irriterende på hud og øyne. Produktet inneholder små mengder permethrin. Personer med kjent allergi kan få allergiske reaksjoner ved kontakt med produktet. 2.2. Etikettelementer
M-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklor-vinyl)- 2,2-dimetylcyklopro-pankarboksylat permetrin (Permethrin) 0,5% Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Unngå hudkontakt. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. Inneholder Permethrin. Kan gi en allergisk reaksjon. 2.3. Andre farer
Ingen vurdering foretatt for PBT og vPvB. DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer
3.2. Blandinger

Registrerings- CAS/
DSD-klassifisering/
EC-nummer
CLP-klassifisering
Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 Se fullstendige R-setninger og H-setninger under punkt 16. DEL 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Innånding:
Oppsøk frisk luft, skyll munnen med vann og puss nesen grundig Oppsøk lege ved vedvarende ubehag. Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Oppsøk lege ved ubehag. Forurensede klær, klokker og smykker må fjernes. Vask huden lenge og grundig med vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner. Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises. 4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Innånding av støv kan virke irriterende på de øvre luftveiene. Svelging kan gi ubehag. Kan virke lett irriterende på hud og øyne. Produktet inneholder små mengder permethrin. Personer med kjent allergi kan få allergiske reaksjoner ved kontakt med produktet. 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig
Symptomatisk behandling. Ingen spesiell, øyeblikkelig behandling er nødvendig. DEL 5: Brannslukning
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager. Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen. 5.2. Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Produktet er ikke direkte brennbart. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft. 5.3. Anvisninger for brannvesen
Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft. Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk sammen med kjemisk motstandsdyktige hansker. Send forurenset slukningsvann til destruksjon. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer
For ikke-innsatspersonell:
Hold deg motvinds/hold avstand fra kilde. Bruk vernebriller hvis det er fare for å få støv i øynene. Bruk hansker. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern. I tillegg til ovenstående: Normalt vernetøy anbefales, tilsvarende NS-EN 469. 6.2. Miljøverntiltak
Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann. Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljø samt ved utslipp til kloakkavløp. 6.3. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning
Søl må feies/samles opp for ev. gjenbruk og overføres til egnede avfallsbeholdere. Mindre spill tørkes opp med en fuktig klut. 6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 13 for kassering. Se punkt 8 for type verneutstyr. DEL 7: Håndtering og oppbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med huden og øynene. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Produktet må brukes på steder med god ventilasjon. Rennende vann og øyeglass må være tilgjengelige. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. Se punkt 8 for informasjon om personbeskyttelse. 7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet
Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l. Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket. Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. 7.3. Spesielle bruksområder
DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr
8.1. Kontrollparametre

Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, oktober 2010. Inneholder ingen stoffer som utløser rapporteringsplikt.
8.2. Eksponeringskontroll
Egnede tiltak for
Bruk verneutstyr som angitt nedenfor. Se også punkt 7.1. Bruk vernebriller hvis det er fare for å få støv i øynene. Øyenvern skal samsvare med EN 166. Ved risiko for direkte hudkontakt må du bruke vernehansker av f.eks. nitrilgummi. Gjennomtrengningstid: > 8 timer. Hansker skal samsvare med EN 374. Bruk åndedrettsvern med P2-filter ved arbeid i støvete omgivelser. Åndedrettsvern skal samsvare med en av følgende standarder: EN 136/140/145. Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Aggregattilstand:
n-oktanol/vann:Selvantennelsestemperatur: 9.2. Andre opplysninger
DEL 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet
Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger. 10.3. Risiko for farlige reaksjoner
10.4. Forhold som må unngås
Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder. 10.5. Materialer som må unngås
Sterke oksidasjonsmidler/ Sterke syrer/ Sterke baser. 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Ved brann eller kraftig oppvarming spaltes produktet og følgende farlige gasser kan dannes: Karbonmonoksid, karbondioksid og nitrøse gasser. DEL 11: Toksikologiske opplysninger
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Akutt toksisitet - oral:
Svelging kan gi ubehag. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Kan virke lett irriterende. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Kan virke irriterende på øyet. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Produktet inneholder små mengder permethrin. Personer med kjent allergi kan få allergiske reaksjoner ved kontakt med produktet. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Innånding av støv kan virke irriterende på de øvre luftveiene. Kan ved svelging virke irriterende på slimhinnene i munnen og mage/tarmkanalen. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. DEL 12: Miljøopplysninger
12.1. Toksisitet

Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Testdata foreligger ikke. 12.2. Holdbarhet og nedbrytbarhet
Uløselig i vann. Testdata foreligger ikke. 12.3. Bioakkumuleringspotensiale
Ingen forventet bioakkumulering. Testdata foreligger ikke. 12.4. Mobilitet i jord
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
12.6. Andre negative virkninger
DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall
13.1. Metoder for avfallsbehandling

Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann. Samle søl og avfall i lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om behandhandling af farlig avfall. Avfallet skal deklareres og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for håndtering av farlig avfall. EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel 16 05 08 Kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer Absorpsjonsmiddel/kluter forurenset med produktet: EAL-kode: 15 02 02 Absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset av farlige stoffer. DEL 14: Transportopplysninger
ADR/RID
14.1. UN-nummer
MILJØFARLIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. (Permethrin) proper shipping name)14.3. Transportfareklasse(r) Produktet skal merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre) i emballasje over 5 kg/l. ADN
14.1. UN-nummer
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Permethrin) proper shipping name)14.3. Transportfareklasse(r) Produktet skal merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre) i emballasje over 5 kg/l. IMDG
14.1. UN-nummer
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Permethrin) proper shipping name)14.3. Transportfareklasse(r) Produktet skal merkes som Marine Pollutant (MP) i emballasje over 5 kg/l. ICAO/IATA
14.1. UN-nummer
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Permethrin) proper shipping name)14.3. Transportfareklasse(r) 14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
DEL 15: Reguleringsinformasjon
Omfattes av: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter. 15.1. Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet
Spesielle bestemmelser:
Produksjonsnummer og holdbarhetsdato fremgår av emballasjen. Direktiv 96/82/EF (Seveso), Miljøfarlige: Kolonne 2: 100 t, Kolonne 3: 200 t.
15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført.
DEL 16: Andre opplysninger
Forklaring av forkortelsene:
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative STOT: Specific Target Organ Toxicity Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger fra leverandøren om produktet da det ble laget (f.eks. datablad og lignende). R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. H302 Farlig ved svelging. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H332 Farlig ved innånding. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet skal være påkrevd. SKP/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in Toxido®) N

Source: http://www.kirk.no/multimedia/Nippon_Maurkverk_071011_NO.pdf

mammothdigital.tv

Speaker Profile Two courses in Late Phase and Outcomes Research Sarah Goring Director, Epidemiology Qualifications MSc, Health Care and Epidemiology, University of British Columbia, 2008 Dissertation “Effectiveness of inhaled corticosteroids in preventing morbidity and mortality in individuals with chronic obstructive pulmonary disease and the impact of coexisting asthma” BSc, Ma

Anwendungsbereich

– Urinteststreifen 10 für den semi-quantitativen und qualitativen Nachweis von Glucose, Bilirubin, Ketone, Spezifisches Gewicht (Dichte), Blut, pH-Wert, Protein, Urobilinogen, Nitrit und Leukozyten im Urin Art.-Nr. wi-urs 10 VERWENDUNGSZWECK positive Fälle reichen von so niedrigen Werten wie 40% bei Fällen mit geringer Verweildauer des Die Reagenzstreifen zur Urinanal

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder