Citybup.dk

21. MARTS 2005
VIDENSKAB OG PRAKSIS |
Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark STATUSARTIKEL
langtidsvirkende præparat er de færre daglige doseringer (som i sig selv kan være socialt stigmatiserende for barnet) samt en mere jævn koncentration med færre svingninger. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), også kaldet Et nyt stof, atomoxetin (Strattera), forventes lanceret inden defecit in attention, motor control and perception (DAMP), er en for det næste år. Stoffet er frigivet til brug i USA og har vist sig tilstand hos børn, unge og voksne, som har fået øget opmærk- at være effektivt i behandlingen af såvel børn og unge som voksne med ADHD. Stoffet er ikke centralstimulerende (virker via en genoptagelseshæmning af noradrenalin) og kan Definition
Tilstanden er karakteriseret ved problemer inden for tre ker-neområder: opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet Hvorledes virker fokuseret adfærdstræning
og nedsat impulskontrol. Diagnosen stilles klinisk baseret på og psykosocial støtte i forhold til medicin?
observationer af barnet og informationer om barnets adfærd Den hidtil eneste store undersøgelse, hvori man har sammen- fra omgivelserne samt underbygges af den kliniske under- lignet forskellige behandlingstiltag, inkluderede i alt 579 børn søgelse (somatisk undersøgelse, funktionsneurologisk under- i alderen 7-9,9 år med ADHD. Børnene blev randomiseret til Hyppighed
1. behandling med methylfenidat (Ritalin) Hyppigheden af ADHD er på 2-4%. Blandt henviste børn og 2. behandling med kognitiv adfærdstræning af barn, forældre unge med ADHD findes der en klar overvægt af drenge (7-9 ud af 10), mens der i befolkningsundersøgelser findes en 3. kombination af medicin og kognitiv adfærdstræning samt overvægt af drenge på 60-40%. At piger med ADHD sjældnere 4. treatment as usual (dvs. medikamentel behandling typisk diagnosticeres, skyldes formentlig, at de i mindre grad har adfærdsforstyrrelser og anden komorbiditet. Hovedkonklusionen af denne undersøgelse var, at kombina- Hvorledes behandles ADHD?
tionsbehandling og medikamentel behandling alene var lige I Danmark behandles tilstanden i børne- og ungdomspsykia- effektivt, at behandling med kognitiv adfærdstræning var trisk eller pædiatrisk regi og bør indeholde psykoedukation, mindre effektiv end medicin og kombinationsbehandling og pædagogisk og social støtte; herunder planlægning af speci- treatment as usual i behandling af kernesymptomer ved fikke pædagogiske rammer og programmer, som sikrer barnet en optimal faglig indlæring og social udvikling, kognitivt adfærdsterapeutiske træningsprogrammer (især ved udtalte Konklusion
sociale vanskeligheder og adfærdsforstyrrelser) og medika- ADHD er en hyppig tilstand hos børn, unge og voksne og er årsag til omkring 12% af alle henvisninger til børne- og ung-domspsykiatrien i Danmark. Der findes veldokumenterede Medikamentel behandling
behandlingsformer, og et mål for Børne- og UngdomsPsykia- I talrige undersøgelser er der fundet effekt af centralstimule- trisk Selskab i Danmark er at udarbejde referenceprogrammer rende medicin i form af methylfenidat (Ritalin). Medicinen mhp. en højere grad af standardisering af behandlingen af hjælper på ca. 70% af børn og unge med ADHD og bevirker ADHD over hele landet. Endvidere lægger selskabet op til et en reduktion af alle tre kernesymptomer, dvs. en bedring af samarbejde med voksenpsykiatrien i Danmark mhp. vareta- opmærksomhedsfunktionen, nedsat hyperaktivitet og bedre gelse af behandling og støtte til unge og voksne med ADHD.
I 2003 lanceredes et langtidsvirkende Ritalinpræparat Korrespondance: Per Hove Thomsen, Børne- & Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus Universitetshospital, DK-8240 Risskov. E-mail: pht@buh.aaa.dk (Ritalin Uno) med en virkningstid på typisk 6-8 timer. Et ana-logt præparat (Concerta) har fået licens i andre europæiske lande og har en virkningstid på 8-12 timer. Fordelen ved det

Source: http://www.citybup.dk/ADHD%20artikel.pdf

2774 p

syndicat. Les demandes d’ins- cas (exceptionnel) de perte par-l’amène à prendre plus de res- modernes (power-point, vi- DITORIAL EAN-CLAUDE cription doivent parvenir à tiel e de rémunération et sous ÉDITORIAL JEAN-CLAUDE MAILLY ponsabilités syndicales ou non. déos…) dans une démarche in-l’UD un mois et demi avant le réserve de justification, l’orga-Le mouvement synd

Blue ridge dermatology associates, pa

Oral Antibiotics Doxycycline, Minocycline, Tetracycline Oral antibiotics for acne have many more potential side effects. Our goal is to limit the dose and duration of oral antibiotic therapy as much as possible. Oral antibiotics used for acne can cause sunburn, antibiotic resistance, brain swelling and may also discolor baby’s teeth if used during pregnancy.

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder