Decret 276/2003, de 21 d'octubre, que modifica el decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronze

DECRET 276/2003, de 21 d'octubre, que modifica el Decret 348/2001, de 4 de
desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial. (Pàg. 22606)

El Decret 348/2001, de 4 de desembre, va establir els requisits que han d'acomplir els bancs solars, va concretar uns coneixements mínims de formació del personal que treballa en els centres de bronzejat, va determinar els requisits de les instal·lacions i va preveure la informació mínima que s'ha de donar a les persones usuàries, sobretot pel que respecta a la seva salut i seguretat. L'article 8 del Decret esmentat, establia una prohibició genèrica de prestació d'aquests serveis a menors de 16 anys, llevat que els menors acreditessin documentalment mitjançant informe mèdic la conveniència de la utilització. Els articles 9 i 10 del Decret 348/2001, de 4 de desembre, concreten els advertiments a incloure en el preceptiu cartell informatiu així com els que s'han de lliurar als nous usuaris a través d'un fulletó informatiu. D'altra banda, la recent publicació del Reial decret 1002/2002, de 27 de setembre, d'àmbit estatal, estableix la prohibició d'utilització d'aquests serveis en els centres de bronzejat als menors de 18 anys. A més, la normativa estatal incorpora nous continguts informacionals tant al cartell com al fulletó a facilitar a les persones usuàries. Aquestes circumstàncies aconsellen, en virtut del principi de seguretat jurídica establir la prohibició de prestació d'aquests serveis a menors d'edat. Igualment, resulta convenient afegir els requisits incorporats per la norma estatal quant als advertiments i precaucions a fer a les persones usuàries respecte als riscos que aquesta activitat pot generar. S'aconsegueix així concretar un criteri únic en el tractament normatiu de la matèria, aportar claredat i facilitar l'acompliment per les empreses afectades. En conseqüència, i de conformitat amb el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i d'acord amb el Govern, Decreto: Article 1 Es modifica l'article 8 del Decret 348/2001, de 4 de desembre, que queda redactat de la manera següent: "Article 8 "Es prohibeix la prestació dels serveis que regula aquest Decret a les persones usuàries menors de 18 anys. "Aquesta prohibició ha d'estar indicada de manera clara a l'entrada del centre." Article 2 Es modifica l'article 9 del Decret 348/2001, de 4 de desembre, que queda redactat de la manera següent: "Article 9 "Informació a les persones usuàries "9.1 En la recepció, sala d'espera o entrada a l'establiment hi haurà un cartell informatiu fàcilment visible al públic, escrit amb caràcters no inferiors a 6 mm, on s'indiquin les informacions següents: "Advertiment per a la utilització dels bancs solars "És obligatori l'ús d'ulleres de protecció adequades, per evitar lesions oculars. "És obligatori desmaquillar-se i retirar tots els cosmètics de la pell, abans d'exposar-se als raigs ultraviolats per evitar reaccions indesitjables. "És obligatori treure's totes les joies i altres elements ornamentals del cos abans de les sessions. "És prohibit utilitzar els raigs ultraviolats a menors de 18 anys i es desaconsella a les dones embarassades. "Els perfums i colònies provoquen un augment de la fotosensibilitat, per tant és recomanable no usar aquests productes abans de l'exposició als raigs. "No us apliqueu cremes de protecció solar. "Els bancs emissors de raigs ultraviolats tenen una llum intensa. No mireu l'emissor quan el banc està en funcionament. "No us exposeu als raigs ultraviolats durant els períodes en què prengueu medicaments que augmentin la sensibilitat als raigs ultraviolats, per exemple, antibiòtics, antidepressius, somnífers, antisèptics locals o generals. En cas de dubte, consulteu el vostre metge. "Respecteu un període de 48 hores entre les dues primeres exposicions. "No us exposeu al sol i als bancs solars el mateix dia. "Seguiu les instruccions i recomanacions respecte de la durada, els intervals d'exposició i les distàncies a les làmpades. "Les radiacions ultraviolades poden provocar càncer de pell. Consulteu a un metge si us surten taques, erupcions o eczemes a la pell, i també en casos d'antecedents de patologies cutànies. "9.2 A més hi figuraran els fototipus de pell més comuns i els efectes biològics de les radiacions segons el tipus de pell. Així mateix es disposarà d'una taula a la vista del consumidor que informarà del temps màxim d'exposició als raigs i del temps d'espera entre les sessions en funció del banc solar i del fototipus de pell. "9.3 Els centres hauran de facilitar a la persona usuària una fitxa personalitzada per tal de fer les anotacions del control i seguiment de les sessions d'exposició i dosis rebudes." Article 3 Es modifica l'article 10 del Decret 348/2001, de 4 de desembre, que queda redactat de la manera següent: "Article 10 "Fulletons informatius "Les persones que s'ocupen del funcionament dels bancs solars estan obligades a informar les persones usuàries sobre els perills de l'exposició als raigs ultraviolats. "Per aquest motiu, facilitaran a les noves persones usuàries un fulletó amb el text explicatiu que inclogui les indicacions següents: "És obligatori l'ús d'ulleres de protecció en exposar-se a les radiacions ultraviolades que emeten els bancs solars per evitar lesions oculars, com inflamació de la còrnia o cataractes. "Les radiacions UV poden ser especialment perilloses en usuaris de pell molt blanca i estan contraindicades per a persones que es cremin sense bronzejar-se, que presentin insolació, que hagin tingut un càncer de pell o condicions que predisposin a l'esmentat càncer. Les persones que hagin tingut antecedents familiars també han d'evitar utilitzar-les. "Les radiacions ultraviolades poden afectar greument la pell i els ulls; les exposicions intenses i repetides poden provocar un envelliment prematur de la pell, així com un augment del risc de desenvolupar un càncer de pell; els danys causats a la pell són irreversibles. "Les exposicions als raigs ultraviolats artificials estan prohibides als menors de divuit anys i no són aconsellables per a les dones embarassades. "S'han de prendre les precaucions necessàries en els períodes de tractament amb certs medicaments, entre d'altres antibiòtics, somnífers, antidepressius i antisèptics locals o generals, ja que augmenten la sensibilitat a les radiacions, com també ho fan els cosmètics. "Per tant, s'han de prendre les precaucions següents: "Utilitzeu sempre ulleres de protecció adequades durant tota l'exposició. "Retireu bé els cosmètics abans de l'exposició i no apliqueu cap filtre solar. "Absteniu-vos d'exposar-vos a les radiacions ultraviolades durant els períodes de tractament amb medicaments. En cas de dubte consulteu el metge. "No us exposeu al sol i al banc solar el mateix dia. "Respecteu 48 hores entre la primera i la segona exposició. "Seguiu les recomanacions relatives a la durada, la intensitat d'exposició i la distància de la làmpada. "Consulteu el metge si us surten butllofes a la pell, ferides o vermellors. "A més, figuraran els diferents fototipus de pell, el risc que implica cadascun d'ells i el programa d'exposició recomanat en funció del temps màxim, la distància i el temps d'espera entre sessions. "En el fulletó hi constarà la denominació de l'establiment, l'adreça completa i el NIF de la persona titular. "La persona usuària certificarà que ha tingut coneixement d'aquest text signant un document de reconeixement a la persona responsable de la instal·lació i esmentant els termes "llegit i aprovat" sota la signatura. La persona usuària té dret a obtenir còpia del fulletó informatiu. "L'establiment haurà de conservar aquests document a disposició de les autoritats competents, durant un període de cinc anys. Un cop finalitzat aquest termini, haurà de renovar-se en cas que l'usuari vulgui continuar amb els serveis del centre." Disposició final Es faculta les persones titulars dels departaments de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i de Sanitat i Seguretat Social per dictar les disposicions complementàries en el desplegament del que disposa aquest Decret. Barcelona, 21 d'octubre de 2003 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya Antoni Fernàndez Teixidó Conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Xavier Pomès i Abella Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Source: http://www.cetig.es:8080/compartida/Centres%20de%20Bronzejat/Decret%20276%20de%202003%20-%20Modif.%20Decret%20348%20que%20regula%20centres%20b.pdf

dr-hagen.de

Hier finden Sie Rat und Hilfe: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit Das Ministerium stellt auf seiner Homepage viele Informationen über die aktuelle Situation der neuen Grippe zur Verfügung unter Schweinegrippe Niedersächsisches Landesgesundheitsamt Info-Telefon: 0511/ 4505-555 (Mo. – Fr. 10.00 – 12.00 Uhr) ersachsen.de Bundesmi

Microsoft word - 2012-2013 ingredient list.doc

Romaine lettuce Parmesan cheese Whole wheat croutons Caesar dressing: mayo, garlic, anchovies, capers, Dijon, red wine vinegar, Worcestershire, lemon, Franks hot sauce, sea salt & black pepper Veggies & Dip Carrots Cucumbers Kraft ranch packet Fresh Fruit Cup Watermelon (when in season) Honeydew melon and/or cantaloupe melon Oranges Seedless grapes Oatmeal Chocolate Chip, Raisin or Triple

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder