Baff.info

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/30/EG
av den 8 maj 2003
om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR närvarande 98 %) inom transportsektorn skall minskas genom användning av alternativa drivmedel, såsom bio-drivmedel.
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiskagemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1), En ökad användning av biodrivmedel utgör en del av detåtgärdspaket som krävs för att följa Kyotoprotokollet,liksom av andra strategier för att uppfylla ytterligare med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit- med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3), En ökad användning av biodrivmedel – utan att för den i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), och skulle utesluta användning av andra möjliga alternativadrivmedel, inbegripet motorgas (LPG) och komprimeradnaturgas (CNG) för motorfordon – är ett av flera sätt för gemenskapen att minska sitt beroende av importeradenergi och påverka drivmedelsmarknaden och således Europeiska rådet enades vid mötet i Göteborg den 15 energiförsörjningstryggheten på medellång och lång sikt.
och 16 juni 2001 om en gemenskapsstrategi för hållbar Detta bör dock inte på något sätt minska vikten av att utveckling som omfattar ett antal åtgärder, däribland gemenskapslagstiftningen om bränslekvalitet, fordon- sutsläpp och luftkvalitet efterlevs.
Naturresurserna, som enligt artikel 174.1 i fördragetskall utnyttjas varsamt och rationellt, utgörs bland annatav olja, naturgas och fasta bränslen, vilka är viktiga ener- Framsteg i tekniken har lett till att de flesta fordon som i gikällor, men de ger även upphov till de största dag är i bruk i Europeiska unionen utan problem kan använda en låg inblandning av biodrivmedel. De senastetekniska framstegen gör det möjligt att använda högrehalter av biodrivmedel i blandningen. I vissa länder Det finns dock ett brett spektrum av biomassa som kan används redan blandningar som innehåller halter av användas för att producera biodrivmedel och som härrör biodrivmedel på 10 % och däröver.
från jordbruks- och skogsbruksprodukter liksom frånrestprodukter och avfall från skogsbruk och skogs- ochjordbrukslivsmedelsindustrin.
Avgränsade fordonsflottor erbjuder möjligheten att Transportsektorn, som svarar för mer än 30 % av den använda biodrivmedel i högre koncentration. I vissa slutliga energiförbrukningen i gemenskapen, expanderar städer finns det redan avgränsade fordonsflottor som och trenden kommer med all säkerhet att förstärkas och drivs med rent biodrivmedel, vilket i vissa fall har koldioxidutsläppen öka; denna expansion kommer att bli bidragit till att förbättra luftkvaliteten i städerna.
procentuellt högre i kandidatländerna efter deras anslut- Medlemsstaterna skulle därför ytterligare kunna främja användningen av biodrivmedel i offentliga transport-medel.
Kommissionen anger i sin vitbok ”Den gemensammatransportpolitiken fram till 2010: Vägval inför fram-tiden” att koldioxidutsläppen från transportsektornförväntas öka med 50 % mellan 1990 och 2010 till Att främja användningen av biodrivmedel utgör ett steg omkring 1 113 miljoner ton, varvid vägtransporterna, mot en utökad användning av biomassa, vilket gör det som svarar för 84 % av de transportrelaterade koldioxid- möjligt att utveckla biodrivmedlen ytterligare i framtiden utsläppen, bär det tyngsta ansvaret. I vitboken ställs det samtidigt som andra alternativ inte utesluts, särskilt inte därför av miljöskäl upp krav på att oljeberoendet (för (1) EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 205 och EGT C 331 E, 31.12.2002, (2) EGT C 149, 21.6.2002, s. 7.
(3) EGT C 278, 14.11.2002, s. 29.
Medlemsstaternas forskningspolitik om ökad användning (4) Europaparlamentets yttrande av den 4 juli 2002 (ännu ej offentlig- av biodrivmedel bör i avsevärd utsträckning omfatta gjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 november 2002 (EUT C 32 E, 11.2.2003, s. 1) och Europaparlamentets beslut vätgassektorn och främja detta alternativ, och därvid av den 12 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).
beakta gemenskapens alla relevanta ramprogram.
Ren vegetabilisk olja från oljeväxter som framställs I sin resolution av den 18 juni 1998 (2) krävde Europa- genom pressning, extraktion eller jämförbara metoder, parlamentet att marknadsandelen för biodrivmedel skulle rå eller raffinerad men kemiskt oförändrad, kan också öka till 2 % under de kommande fem åren genom ett användas som biodrivmedel i vissa fall där användningen åtgärdspaket som bland annat omfattar skattebefrielse, finansiellt stöd till förädlingsindustrin och fastställande av en obligatorisk andel biodrivmedel för oljeföretag.
Nya typer av drivmedel bör uppfylla erkända tekniskastandarder för att accepteras i större omfattning av Den optimala metoden för att öka andelen biodrivmedel konsumenter och fordonstillverkare, och därmed få på de nationella marknaderna och gemenskapsmarkna- spridning på marknaden. Tekniska standarder utgör derna är beroende av tillgången på resurser och råvaror, också utgångspunkten för krav när det gäller utsläpp av den nationella politiken och gemenskapspolitiken för och övervakning av utsläpp. Nya drivmedelstyper kan ha att främja biodrivmedel och av skattebestämmelser, samt svårt att uppfylla dagens tekniska standarder, som i stor av att alla intressenter/parter involveras på ett lämpligt utsträckning har utvecklats för konventionella fossila drivmedel. Kommissionen och standardiseringsorganenbör övervaka utvecklingen och aktivt anpassa ochutveckla standarder, i synnerhet flyktighetsparametrar, såatt nya typer av drivmedel kan införas med bibehållnakrav på miljöprestanda.
Nationell politik för att främja användningen av biodriv-medel får inte hindra den fria rörligheten för drivmedelsom uppfyller de harmoniserade miljöspecifikationerna igemenskapslagstiftningen.
Bioetanol och biodiesel som i ren form eller i bland-ningar används i fordon bör uppfylla de kvalitetsstan-darder som fastställts för att motorerna skall fungeraoptimalt. Det noteras att Europeiska standardiserings-kommitténs standard prEN 14214 för fettsyrametylestrar Främjande av produktion och användning av biodriv- (FAME) kan tillämpas i fråga om biodiesel för dieselmo- medel kan bidra till att beroendet av importerad energi torer, där tillverkningsalternativet är omförestring. Euro- och utsläppen av växthusgaser minskar. Dessutom kan peiska standardiseringskommittén bör sålunda fastställa biodrivmedel, i ren form eller i blandad form, i princip lämpliga standarder för andra biodrivmedelsprodukter i användas i befintliga motorfordon och användas i nu- varande bränslesystem för fordon. Blandning av biodriv-medel och fossila drivmedel kan underlätta en potentiellminskning av kostnaderna för distributionssystemet igemenskapen.
Att främja användningen av biodrivmedel i enlighet medhållbara jordbruks- och skogsbruksmetoder som före-skrivs i bestämmelserna inom den gemensamma jord-brukspolitiken kan skapa nya möjligheter till hållbarutveckling av landsbygden inom ramen för en mer Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen marknadsinriktad gemensam jordbrukspolitik som är införandet av allmänna principer för att en minimiandel mer inriktad på den europeiska marknadens behov, en biodrivmedel skall kunna marknadsföras och distribu- levande landsbygd och ett mångsidigare jordbruk och eras, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av kan öppna en ny marknad för innovativa jordbrukspro- medlemsstaterna på grund av åtgärdens omfattning och dukter i de nuvarande och framtida medlemsstaterna.
det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kangemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritets-principen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med propor-tionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv I sin resolution av den 8 juni 1998 (1) godkände rådet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta kommissionens strategi och handlingsplan för förnybara energikällor och efterlyste särskilda åtgärder när detgäller biodrivmedel.
Forskning och teknisk utveckling när det gäller biodriv- Kommissionens grönbok ”Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning” ställer upp målet att man senastår 2020 skall ha ersatt 20 % av konventionella drivmedelmed alternativa drivmedel inom vägtransportsektorn.
Ökad användning av biodrivmedel bör åtföljas av ennoggrann analys av de miljömässiga, ekonomiska och Om alternativa drivmedel skall lyckas komma in på sociala konsekvenserna för att man skall kunna avgöra marknaden, måste de vara lättillgängliga och konkur- huruvida det är lämpligt att öka andelen biodrivmedel i förhållande till konventionella drivmedel.
Det bör föreskrivas ett förfarande för att snabbt anpassa c) andra förnybara drivmedel: andra förnybara bränslen än bio- förteckningen över biodrivmedel, andelen förnybart drivmedel, som framställs från förnybara energikällor enligt innehåll och tidsplanen för att införa biodrivmedel på definitionen i direktiv 2001/77/EG (2) och som används för transportmarknaden till den tekniska utvecklingen och till resultaten av en miljökonsekvensbedömning av denförsta introduktionsfasen.
d) energiinnehåll: det nedre värmevärdet för ett drivmedel.
Åtgärder bör vidtas för att snabbt utveckla kvalitetsstan- Åtminstone de produkter som förtecknas nedan skall darderna för biodrivmedel som används inom fordons- sektorn, både som rena biodrivmedel och som bland-ningskomponenter i konventionella drivmedel. Även om a) bioetanol: etanol som framställs av biomassa och/eller den den biologiskt nedbrytbara delen av avfall är en potenti- biologiskt nedbrytbara delen av avfall och som skall ellt användbar källa för framställning av biodrivmedel, måste det i kvalitetsstandarderna tas hänsyn till attavfallet eventuellt kan vara kontaminerat, så att inte vissa b) biodiesel: metylester av dieselkvalitet från vegetabilisk eller komponenter skadar fordonet eller förvärrar utsläppen.
animalisk olja, som skall användas som biodrivmedel.
c) biogas: en bränslegas som framställs av biomassa och/eller Stödet för att främja användningen av biodrivmedel börske i överensstämmelse med försörjningstrygghet och den biologiskt nedbrytbara delen av avfall som kan renas till miljömål, liksom de politiska målen och åtgärderna på naturgaskvalitet och som skall användas som biodrivmedel, området i varje medlemsstat. När så är fallet kan medlemsstaterna överväga vilka kostnadseffektiva sättsom finns för att informera om möjligheterna att d) biometanol: metanol som framställs av biomassa och skall e) biodimetyleter: dimetyleter som framställs av biomassa och De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som f) bio-ETBE (etyltertiärbutyleter): ETBE som framställs av bio- skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genom- etanol. Volymandelen biodrivmedel i bio-ETBE beräknas till g) bio-MTBE (metyltertiärbutyleter): bränsle som framställs av h) syntetiska biodrivmedel: syntetiska kolväten eller blandningar av syntetiska kolväten, som framställs av biomassa.
i) bioväte: vätgas som framställs av biomassa och/eller den biologiskt nedbrytbara delen av avfall, och som skallanvändas som biodrivmedel.
Syftet med detta direktiv är att främja användningen av biodriv-medel eller andra förnybara drivmedel som skall ersätta diesel j) ren vegetabilisk olja: olja framställd från oljeväxter genom eller bensin för transportändamål i varje medlemsstat, för att på pressning, extraktion eller jämförbara metoder, rå eller raffi- så sätt bidra till mål som t.ex. att uppfylla åtaganden som rör nerad men kemiskt oförändrad, då den är förenlig med klimatförändringar, bidra till försörjningstryggheten på ett motortyperna och motsvarande utsläppskrav.
miljövänligt sätt och främja förnybara energikällor.
1. a) Medlemsstaterna bör se till att en minsta andel biodriv- medel och andra förnybara bränslen släpps ut på derasmarknader och skall fastställa nationella vägledande mål a) biodrivmedel: flytande eller gasformigt bränsle för transport, b) i) Ett referensvärde för dessa mål skall vara 2 %, b) biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, beräknat på energiinnehållet, av all bensin och diesel avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av för transportändamål som släpps ut på deras mark- vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, liksom den biologiskt nedbryt-bara delen av industriavfall och kommunalt avfall, (2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el (EGT L 283, 27.10.2001, ii) Ett referensvärde för dessa mål skall vara 5,75 %, nella förhållanden när det gäller utbudet av råolja eller olje- beräknat på energiinnehållet, av all bensin och diesel produkter som har påverkat försäljningen av biodrivmedel för transportändamål som släpps ut på deras mark- I sin första rapport efter ikraftträdandet av detta direktiv skall Biodrivmedel får tillhandahållas i följande form: medlemsstaterna ange nivån på sina nationella vägledande målför den första fasen. I rapporten för år 2006 skall medlemssta- a) Rena biodrivmedel eller mineraloljederivat med hög halt av terna ange sina nationella vägledande mål för den andra fasen.
biodrivmedel i enlighet med särskilda kvalitetsnormer förtransporttillämpningar.
I rapporterna skall avvikelser från de nationella målen i förhål-lande till referensvärdena i artikel 3.1 b motiveras och kan b) Biodrivmedel som blandats i mineraloljederivat i enlighet med de tillämpliga europeiska standarder som beskriver detekniska specifikationerna för drivmedel (EN 228 och EN590).
a) Objektiva faktorer, t.ex. den begränsade nationella poten- tialen för produktion av biodrivmedel från biomassa.
c) Vätskor som framställs av biodrivmedel, t.ex. ETBE (etylter- tiärbutyleter), som innehåller den procentandel biodrivmedel b) Storleken på de resurser som anslås till produktion av biomassa för annan energianvändning än transport samt desärskilda tekniska eller klimatmässiga förhållanden somkännetecknar den nationella marknaden för drivmedel.
Medlemsstaterna skall övervaka effekterna av en använd- ning i icke-anpassade fordon av dieselblandningar som består c) Nationella strategier för att anslå jämförbara resurser till av mer än 5 % biodrivmedel och skall, om så krävs, vidta produktionen av andra drivmedel som baseras på förnybara åtgärder för att se till att den tillämpliga gemenskapslagstift- energikällor och är förenliga med målen för detta direktiv.
Kommissionen skall senast den 31 december 2006 och Medlemsstaterna bör i sina åtgärder ta hänsyn till vilken vartannat år därefter utarbeta och till Europaparlamentet och inverkan på den totala klimat- och miljöbalansen som de olika rådet lämna en utvärderingsrapport om framstegen när det biodrivmedlen och andra förnybara drivmedel har och får prio- gäller användning av biodrivmedel och andra förnybara driv- ritera främjandet av sådana drivmedel som ger en mycket god kostnadseffektiv miljöbalans med beaktande av konkurrenskraftoch försörjningstrygghet.
Denna rapport skall åtminstone omfatta följande: Medlemsstaterna skall se till att allmänheten upplyses om att biodrivmedel och andra förnybara drivmedel finns tillgäng- a) Kostnadseffektiviteten för de åtgärder som medlemsstaterna liga. Det skall föreskrivas att biodrivmedel som blandats i mine- har vidtagit för att främja användningen av biodrivmedel raloljederivat och som överstiger gränsvärdet på 5 % för fettsy- rametylestrar (FAME) eller 5 % för bioetanol skall förses med ensärskild märkning vid försäljningsställena.
b) De ekonomiska aspekterna och miljökonsekvenserna av en ytterligare ökning av andelen biodrivmedel och andra förny-bara drivmedel.
c) Biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i ett livscykel- perspektiv, för att ange möjliga åtgärder för det framtidafrämjandet av de av dem som är klimat- och miljövänligaoch som kan bli konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva.
Medlemsstaterna skall före den 1 juli varje år rapportera d) Hållbarheten vid odling av grödor som används för att framställa biodrivmedel, särskilt markanvändning, grad av — vilka åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel som skall ersätta diesel eller bensin för transportändamål, e) Bedömning av användningen av biodrivmedel och andra — de nationella resurser som anslagits för produktion av förnybara drivmedel med avseende på deras olika konse- biomassa för annan energianvändning än transport, och kvenser för klimatförändringen och deras påverkan när detgäller att minska koldioxidutsläppen.
— det föregående årets totala försäljning av drivmedel samt andelen biodrivmedel, rena eller blandade, och andra förny- f) En genomgång av ytterligare mer långsiktiga alternativ när bara drivmedel som släppts ut på marknaden. I förekom- det gäller åtgärder för energieffektivitet på transportom- mande fall skall medlemsstaterna rapportera om exceptio- Utifrån denna rapport skall kommissionen när det är lämpligt för Europaparlamentet och rådet lägga fram förslag om enanpassning av de mål som anges i artikel 3.1. Om rapportens Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar slutsats blir att de vägledande målen sannolikt inte kommer att och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta uppnås av skäl som är oberättigade och/eller inte hänför sig till direktiv senast den 31 december 2004. De skall genast nya vetenskapliga rön, skall dessa förslag ta upp nationella mål, inklusive eventuella bindande mål, i en lämplig form.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehållaen hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådanhänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten Förteckningen i artikel 2.2 får anpassas till den tekniska utveck- till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom lingen i enlighet med förfarandet i artikel 6.2. Vid anpassning det område som omfattas av detta direktiv.
av förteckningen skall biodrivmedlens inverkan på miljönbeaktas.
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs iEuropeiska unionens officiella tidning.
Kommissionen skall biträdas av en kommitté.
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel-serna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall varatre månader.
Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Source: http://www.baff.info/rapporter/EU-direktiv%20biodrivmedel.pdf

Bericht eines arztes

Zimbabwe Tagebuch Dr. Gerd Reichenbach / 2005 Seite 1 von 16 Tagebuch von Dr. Gerd Reichenbach aus Olpe Dr. Reichenbach unterstützt nach seinem ersten Aufenthalt in St. Lukes in 2004 auch dieses Jahr wieder Dr. Julie Kaniki und Dr. Hans Schales im St. Lukes Hospital vom 30.10. bis 20.11.2005. In Begleitung seines Patensohnes Moritz, Medizinstudent. Zimbabwe 30.10.2005 Der erste

Domrin

Ten Years Later:Society, “Civil Society,”and the Russian State ALEXANDER N. DOMRIN Grazhdanskoe obshchestvo (civil society) is becoming the new mantra of the Russiangovernment and the political elite in general. The term is widely used in the contemporaryRussian political lexicon. A reference to the “creation of civil society” or its “furtherdevelopment” is usually present in a t

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder