Vermin 120 mg tabl.

PAKKAUSSELOSTE
Dilmin 60 mg tabletti, 90 mg ja 120 mg depottabletit
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää
sinulle tärkeitä tietoja.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Dilmin on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dilminiä
3. Miten Dilminiä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Dilminin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1. Mitä Dilmin on ja mihin sitä käytetään

Dilminin vaikuttava aine diltiatseemi kuuluu kalsiuminestäjien ryhmään. Se alentaa sydämen
lyöntitiheyttä, vähentää sydänlihaksen hapentarvetta ja keventää sydämen kuormaa. Diltiatseemi alentaa
myös verenpainetta vähentämällä verisuonten seinämien jännittyneisyyttä.
Dilminiä käytetään sepelvaltimotaudissa esiintyvän puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisyyn,
kohonneen verenpaineen alentamiseen sekä eräiden rytmihäiriöiden hoitoon.
Diltiatseemia, jota Dilmin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa
mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta
terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dilminiä

Älä käytä Dilminiä, jos:
-
olet allerginen diltiatseemille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) sinulla on I tai II asteen eteiskammiokatkos (johtumishäiriöitä sydämessä) eikä sinulla ole toimivaa sydämentahdistinta sinulla on sairas sinus-oireyhtymä, eikä sinulla ole toimivaa sydämentahdistinta sinulla on hoitamaton tai oirehtiva sydämen vajaatoiminta (turvotuksia tai hengenahdistusta) sinulla on hyvin matala verenpaine (systolinen eli yläpaine alle 100 mmHg) sinulla on hyvin harva pulssi (alle 40 lyöntiä minuutissa) sinulla on sydämen vasemman kammion vajaatoiminta, johon liittyy keuhkojen verentungos sinulla on äskettäin ollut sydäninfarkti sinulla on Wolff-Parkinson-Whiten oireyhtymä (ylimääräinen johtorata sydämessä) sinulla on digoksiinin yliannostuksesta johtuva myrkytystila saat dantroleenia infuusiona pahanlaatuisen hypertermian hoitoon (ks. kohta muiden lääkkeiden käyttö) olet raskaana tai imetät (ks. kohta raskaus ja imetys alempana) Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Dilminiä.
Tämän lääkkeen määränneen lääkärin tulee olla tietoinen, jos sinulla on:
-
porfyria (harvinainen aineenvaihduntasairaus) pitkäkestoinen (krooninen) ripuli esimerkiksi jostakin suolistosairaudesta johtuen Iäkkäillä potilailla diltiatseemin poistuminen elimistöstä voi olla hitaampaa. Dilmin voi heikentää miehen hedelmällisyyttä. Hedelmällisyys palautuu ennalleen lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Jos jokin edellä luetelluista asioista koskee tai on koskenut sinua, neuvottele asiasta lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista. Muut lääkevalmisteet ja Dilmin
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat
käyttää muita lääkkeitä.
Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille jos käytät:
-
simvastatiinia, atorvastatiinia, lovastatiinia tai serivastatiinia (kolesterolia alentavia lääkkeitä) muita verenpainetta alentavia lääkkeitä (muita verenpainelääkkeitä, sepelvaltimotaudin hoidossa käytettäviä nitraatteja eli "nitroja", trisyklisiä masennuslääkkeitä kuten imipramiinia tai nortriptyliiniä, psykoosien hoidossa käytettäviä fentiatsiineja tai epilepsian hoidossa käytettäviä barbituraatteja) muita sydämen rytmiin vaikuttavia lääkkeitä (esim. propranololia, metoprololia, kinidiiniä, amiodaronia tai digoksiinia) nifedipiiniä tai felodipiiniä (verenpainelääkkeitä) erytromysiiniä, klaritromysiiniä tai telitromysiiniä (antibiootteja) ketokonatsolia, flukonatsolia tai itrakonatsolia (sieni-infektiolääkkeitä) litiumia (kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käytetty lääke) alpratsolaamia, diatsepaamia tai buspironia (rauhoittavia lääkkeitä) midatsolaamia tai triatsolaamia (nukahtamislääkkeitä - Dilmin voi huomattavasti pidentää näiden vaikutusaikaa ja voimistaa vaikutusta) karbamatsepiinia tai fenytoiinia (epilepsialääkkeitä) siklosporiinia, sirolimuusia tai takrolimuusia (immuunivastetta heikentäviä lääkkeitä) teofylliiniä (astman ja muiden ahtauttavien keuhkosairauksien hoitoon) sildenafiilia (erektiohäiriöiden hoitoon) sisapridia (ruuansulatuskanavan toimintahäiriöiden hoitoon) HIV-infektion hoitoon käytettäviä lääkkeitä simetidiiniä tai ranitidiinia (liikahappoisuuden hoitoon käytettyjä lääkkeitä)
Pahanlaatuisen hypertermian hoitoon suonensisäisesti käytettävää dantroleenia ei saa käyttää yhtä aikaa
Dilminin kanssa.
Jos olet menossa nukutuksessa suoritettavaan leikkaukseen tai toimenpiteeseen, nukutuslääkärille on
kerrottava, että käytät Dilminiä.
Dilmin ruoan ja juoman kanssa
Dilmin tabletit voidaan ottaa nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä.
60 mg tabletit ja 120 mg depottabletit voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.
90 mg depottabletit on nieltävä kokonaisena.
90 mg ja 120 mg depottabletteja ei saa pureskella eikä murskata.
Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy
lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Dilminiä ei saa käyttää raskauden aikana. Jos suunnittelet raskautta tai tulet raskaaksi tämän lääkkeen
käytön aikana, neuvottele lääkärin kanssa jatkohoidosta.
Dilminiä ei saa käyttää imetyksen aikana. Neuvottele lääkärin kanssa jatkohoidosta jos aiot imettää.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Etenkin Dilmin-hoidon alussa saattaa esiintyä huimausta tai väsymystä, joka voi heikentää kykyä
selviytyä liikenteessä ja kykyä käyttää tarkkuutta vaativia laitteita. Jos näitä oireita ilmenee, on autolla
ajosta ja muista tarkkuutta vaativista suorituksista pidättäydyttävä. Hyvän hoitotasapainon vallitessa
nämä oireet ovat kuitenkin epätodennäköisiä.
On omalla vastuullasi arvioida pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja
haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele
lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.
Dilmin sisältää laktoosia
Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä
laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä lääkettä.

3. Miten Dilminiä käytetään

Annostus
Käytä Dilminiä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet
epävarma.
Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä neuvottelematta siitä ensin lääkärin kanssa.
Jos otat enemmän Dilminiä kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina
yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja
lisäohjeiden saamiseksi.
Jos unohdat ottaa Dilminiä
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava annos sen
normaalina ottoajankohtana.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.
Haittavaikutusten arvioinnissa käytetään seuraavia määritelmiä:
esiintyy useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä esiintyy harvemmalla kuin 1 potilaalla 10 000:sta koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin • päänsärky, huimaus tai väsymys • eteiskammiokatkos (I, II tai III asteen), sydämentykytys • nilkkaturvotus, punastuminen • pahoinvointi, ummetus, närästys, ylävatsavaivat • ihottuma, kutina, punoitus • huonovointisuus • pulssin liiallinen hidastuminen • verenpaineen lasku seisomaan noustessa • oksentelu, ripuli • maksaentsyymiarvojen kohoaminen • valkosolujen niukkuus • hermostuneisuus, sekavuus, unihäiriöt • unettomuus tai harha-aistimukset eli hallusinaatiot • rintakipujen paheneminen sepelvaltimotautia sairastavilla potilaita • verenpaineen liian voimakas lasku (voi ilmetä pyörrytyksenä, huimauksena tai pyörtymisenä) • suun kuivuminen • punahukka • nokkosrokko eli urtikaria • lihas- tai nivelkipu • kasvojen punoitus tai kuumotus • imusolmukkeiden suureneminen • verensokeriarvojen kohoaminen • Parkinsonin taudin kaltaiset oireet • suolen lama tai maksatulehdus (ilmenevät yleensä voimakkaina mahakipuina) • virtsaamistarpeen tiheneminen • munuaistulehdus tai munuaisten vajaatoiminta (lähinnä yliannostuksen yhteydessä) • verihiutaleiden väheneminen (voi ilmetä nenäverenvuotoina ja mustelmien lisääntymisenä) • mielialan vaihtelut, mukaan lukien masennus • sydämen johtumishäiriöiden paheneminen (voi ilmetä epätasaisena pulssina), sydämen • ikenien liikakasvu • hikoilu • gynekomastia • valoyliherkkyys, hilseilevät ihottumat • monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme) mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi
Jos saat voimakkaita tai häiritseviä haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin.
Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa
haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa
saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivustoLääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea
5. Dilminin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

60 mg tabletit
Säilytä alle 25 ºC:ssa, herkkä kosteudelle.
90 ja 120 mg depottabletit
Säilytä alkuperäispakkauksessa, suojeltava kosteudelta.
Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa
kuukauden viimeistä päivämäärää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
6. Muuta tietoa
Mitä Dilmin depottabletit sisältävät
Vaikuttavana aineena on diltiatseemihydrokloridi.
Muut aineet 60 mg tabletissa ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi,
vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.
Muut aineet 90 mg ja 120 mg depottableteissa ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa,
hypromelloosi, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti, makrogoli 6000 ja
silikoniemulsio.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Dilmin 60 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla ja merkinnällä
D/L, halkaisija 10 mm.
Dilmin 90 mg depottabletti: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, merkintä DL,
halkaisija 11 mm.
Dilmin 120 mg depottabletti: Valkoinen, kaksoiskupera kalvopäällysteinen kapselitabletti, jossa
molemminpuolinen jakoura ja toisella puolella merkintä D/L, koko 19 x 8 mm.
30 ja 100 tablettia PVC-alumiini-läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole
myynnissä.
Myyntiluvan haltija
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Saksa
Valmistaja
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Saksa
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
ratiopharm Oy,
Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.10.2013.
Bipacksedel: Information till användaren
Dilmin 60 mg tablett, 90 och 120 mg depottabletter
diltiazemhydroklorid
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.

-
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1. Vad Dilmin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dilmin
3. Hur du använder Dilmin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dilmin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Dilmin är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet diltiazemhydroklorid hör till läkemedelsgruppen kalciumantagonister. Det
minskar hjärtfrekvensen, hjärtmuskelns syrebehov och lindrar hjärtats belastning. Diltiazem minskar
också blodtrycket genom att minska spänningen i blodkärlsväggarna.
Dilmin används för förebyggande av tryckande bröstsmärta (angina pectoris) i samband med
kranskärlssjukdom, för sänkning av förhöjt blodtryck och för behandling av vissa rytmstörningar.
Diltiazem som finns i Dilmin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i
denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare
frågor och följ alltid deras instruktion.
2.
Vad du behöver veta innan du använder Dilmin

Använd inte Dilmin om du:
-
är allergisk mot diltiazemhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). har förmaksblock av grad II eller III (retledningsrubbning i hjärtat) och inte har pacemaker har hjärtats sinussyndrom och inte har pacemaker har obehandlad eller symtomgivande hjärtinsufficiens (svullnader eller andtäppa) har mycket lågt blodtryck (det systoliska d.v.s. det högre trycket är under 100 mmHg) har mycket långsam puls (under 40 slag per minut) du har hjärtsvikt i hjärtats vänstra kammare som är förknippad med lungödem har Wolff-Parkinson-Whites syndrom (en extra retledningsbana i hjärtat) har ett förgiftningstillstånd som beror på överdosering av digoxin du får dantrolen som infusion för behandling av allvarlig hypertermi (se avsnitt Användning av andra läkemedel) är gravid eller ammar (se Graviditet och Amning nedan)
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dilmin.
lider av porfyri (sällsynt rubbning i ämnesomsättningen) har en långvarig (kronisk) diarré p.g.a. någon tarmsjukdom
Hos äldre patienter kan elimineringen av diltiazem ur kroppen vara långsammare.
Dilmin kan minska fertiliteten hos män. Denna förändring återgår till det normala efter avslutad
behandling.
Om något av det ovannämnda berör eller har berört dig, rådgör med läkare före du börjar använda detta
läkemedel.
Andra läkemedel och Dilmin
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda
andra läkemedel.
Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med:
-
simvastatin, atorvastatin, lovastatin eller serivastatin (kolesterolsänkande läkemedel) andra blodtryckssänkande läkemedel (andra blodtrycksmediciner, nitrater eller ”nitro” som används vid behandling av kranskärlssjukdom, tricykliska antidepressiva medel såsom imipramin eller nortriptyl, fentiaziner som används vid behandling av psykoser eller barbiturater som används vid behandling av epilepsi) andra läkemedel som påverkar hjärtrytmen (t.ex. propranolol, metoprolol, kinidin, amiodaron eller digoxin) nifedipin eller felodipin (blodtrycksmediciner) erytromycin, klaritromycin eller telitromycin (antibiotika) ketokonazol, flukonazol eller itrakonazol (medel mot svampinfektioner) litium (för behandling av manodepressiv sjukdom) alprazolam, diazepam eller buspiron (lugnande medel) midazolam eller triazolam (sömninducerande läkemedel- Dilmin kan förlänga och förstärka deras verkningstid märkbart) karbamazepin eller fenytoin (medel mot epilepsi) ciklosporin, cirolimus eller takrolimus (läkemedel som försvagar immunförsvaret) teofyllin (läkemedel för behandling av astma och andra obstruktiva lungsjukdomar) sildenafil (medel mot erektionsstörningar) cicaprid (medel för behandling av störningar i matsmältningskanalen) läkemedel som används vid behandling av HIV-infektion cimetidin eller ranitidin (medel mot halsbränna)
Dantrolen som används intravenöst för behandling av allvarlig hypertermi får inte användas med Dilmin.
Tala om för anestesiläkaren att du använder Dilmin före operationer eller ingrepp som fordrar narkos.
Dilmin med mat och dryck
Dilmin kan tas på fastande mage/mellan måltider eller i samband med måltid och tas tillsammans med
vätska (t ex ½ glas vatten).
60 mg tabletterna och 120 mg depottabletterna kan delas i två lika stora doser.
90 mg depottabletterna bör sväljas hela.
90 mg och 120 mg depottabletterna får inte krossas eller tuggas.
Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare
eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Använd inte Dilmin under graviditet. Om du planerar att bli eller blir gravid medan du använder detta
läkemedel, rådgör med läkare om fortsatt behandling.
Använd inte Dilmin under amning. Rådgör med läkare om fortsatt behandling om du ämnar amma.
Körförmåga och användning av maskiner
Biverkningar såsom yrsel eller trötthet kan uppträda särskilt i början av Dilmin-behandlingen. Under
sådana omständigheter kan reaktions- och omdömesförmågan nedsättas, så att förmågan att framföra
fordon och använda maskiner försämras. Om dessa symtom förekommer bör man undvika att köra bil och
precisionskrävande uppgifter. Dessa symtom är dock osannolika vid god terapeutisk balans.
Du är själv ansvarig att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som
kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är
användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter
och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.
Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Dilmin innehåller laktos
Detta läkemedel är inte lämpligt om man har laktosintolerans, sällsynt ärftlig galaktosintolerans,
laktasbrist som förekommer hos samer eller glukos/galaktosmalabsorption.

3.

Hur du använder Dilmin

Dosering
Använd alltid Dilmin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Ändra eller avbryt inte medicineringen utan att först kontakta din läkare.
Om du tar mera Dilmin än vad du borde
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta
läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 09-471 977) för bedömning av risken samt
rådgivning.
Om du har glömt att ta Dilmin
Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Ta följande tablett vid den tidpunkt du
vanligtvis tar den.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vid bedömning av biverkningar används följande definitioner: Mycket vanliga: förekommer hos flera än 1 patient av 10 förekommer hos 1-10 patienter av 10 000 förekommer hos färre än 1 patient av 10 000 kan inte beräknas från tillgängliga data • huvudvärk, yrsel eller trötthet • atrioventrikulär block (I, II eller III grad), hjärtklappning • svullna vrister, ansiktsrodnad • illamående, förstoppning, diarré, halsbränna, dyspepsi • utslag, klåda, rodnad • allmän sjukdomskänsla • för långsam puls • blodtrycksfall när man reser sig • kräkning, diarré • förhöjning av leverenzymvärden • minskning av vita blodkroppar • nervositet, förvirring och sömnstörningar • sömnlöshet eller hallucinationer • ökad bröstsmärta hos patienter med kranskärlssjukdom • för stor blodtryckssänkning (kan ge upphov till svimning eller yrsel) • muntorrhet • lupus erythematosus • nässelutslag dvs. urtikari • muskel- eller ledvärk • förstorade lymfkörtlar • förhöjda blodsockervärden • symtom som liknar parkinsons sjukdom • tarmstopp eller leverinflammation (ger oftast upphov till svåra magsmärtor) • ökat urineringsbehov • inflammation i njurar eller njursvikt (främst vid överdosering) • minskning av blodplättar (kan ge upphov till näsblod och ökat antal blåmärken) • humörsvängningar inkluderande depression • försämring av hjärtats retledningsstörningar (kan ge upphov till oregelbunden puls), hjärtsvikt, • tandköttets överväxt • svettning • gynekomasti • ljuskänslighet eller svåra fjällande utslag • mångskiftande hudrodnad (erythema multiforme) inkluderande Stevens-Johnson syndrom och Om du får kraftiga eller störande biverkningar, kontakta läkare.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte
nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att
rapportera biverkningar kam du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
webbplats:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
FI-00034 Fimea
5.
Hur Dilmin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Dilmin 60 mg tabletter
Förvaras vid högst 25 °C, fuktkänsligt.

Dilmin 90 mg och 120 mg depottabletter
Förvaras i originalförpackningen, skyddad mot fukt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar
läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
Det aktiva innehållsämnet är diltiazemhydroklorid.
Övriga innehållsämnen i 60 mg tabletten är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, hypromellos,
vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat
Övriga innehållsämnen i 90 mg och 120 mg depottabletterna är laktosmonohydrat, mikrokristallin
cellulosa, hypromellos, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, makrogol 6000 och
silikonemulsion.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Dilmin 60 mg tablett: Vit, rund, bikonvex tablett med en diameter på 10 mm, märkningen D/L och en
brytskåra på den ena sidan av tabletten.
Dilmin 90 mg depottablett: Vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med en diameter på 11 mm och
märkningen DL.
Dilmin 120 mg depottablett: Vit, bikonvex, filmdragerad och kapselformad tablett med en storlek på 19 x
8 mm och en brytskåra på bägge sidorna av tabletten.
30 och 100 tabletter i blisterförpackningar av PVC och aluminium. Eventuellt kommer inte alla
förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Tyskland

Tillverkare
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning. ratiopharm Oy P.O. Box 67
02631 Esbo
Tel: 020 180 5900
Denna bipacksedel ändrades senast 14.10.2013.

Source: http://xn--lkeohje-5waa.fi/files/1390544633008_fisv.pdf

dejtingcoach.nu

Eskalering för MÄN, att gå från 0-100 när du möter en kvinna. Det finns en viss del inom raggning som många har problem med, och det är den så kallade eskaleringen, med andra ord: Hur går man från att först träffa en tjej till att få det att bli någonting mer än bara en vänskapligt möte? Och svaret är: en eskalering både på det mentala, verbala och fysiska planet efter just

Drugs (wp)

A drug is a substance which alters the way the body works. e.g. Caffeine , present in coffee and tea, is a stimulant. Some drugs like medicines are beneficial. In our body, chemical reactions are going on all the time to keep thebody working properly. Medicines are usually made up of manychemicals; the active ingredient is a drug which helps the body whenit is not working correctly. e.g. ant

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder