Stiftelsen-hvasser.no

Mange årsaksfaktorer har betydning ved suicidal atferd - både biologiske, psykologiske og sosialeforhold – og ofte i et komplekst samspill. I denne artikkelen skal vi fokusere på noen av de viktigsteresultatene fra senere års biologisk selvmordsforskning. spesifikke psykiske dysfunksjoner slik som giske autopsi-studier har understreket hvil- ken stor betydning psykiske lidelser spiller aggresjon. Fra ca 1970 og utover viste en i utvikling av selvmordsrisiko. Forsknin- rekke studier at også blant levende pasi- enter som hadde gjort alvorlige selvmords- selvmord kan påvises psykisk lidelse (se forsøk, var det en klar tendens til unormalt bl.a. oversikt av Isometsä 2001). Samtidig vet vi at flertallet av alle dem som har en alvorlig psykisk lidelse, aldri gjør noe for- søk på å ta sitt eget liv. Psykisk lidelse kan altså trolig anses som en noe nær nødven- aggresjon er påvist både når det gjelder dig, men ikke tilstrekkelig betingelse for innadrettet og utadrettet aggresjon – både studiene har en nyere generasjon av studi- et al. 1976) og individer som har vist be- er basert på kasus-kontroll-design gitt mye verdifull informasjon om hvilke risikofak- å favne altfor mange ikke-suicidale pasi- torer som, i tillegg til psykisk lidelse, spil- Studier har vist at forstyrrelsene i CSF enter (spesifisitet). Pasienter som har det delse ender opp i selvmord og andre ikke.
traff nylig eller for flere år tilbake – altså hevet deres terskel for å reagere impulsivt heng med en rekke biologiske faktorer.
eller hva vi kunne kalle en markør. Etter I denne artikkelen skal vi ta et lite over- sjoner krever spinalpunksjon, og slike in- blikk over kunnskapsstatus på dette feltet.
medfører økt risiko for fremtidig suicidal så enkelt å benytte i vanlig klinisk praksis.
atferd, har man også festet stadig større Man har derfor vært på jakt etter alterna- På jakt etter det biologiske grunnlaget forhåpninger til at disse nye kunnskapene tive kilder til tilsvarende informasjon.
kan få klinisk nytteverdi. Blant annet har tallet klar over at serotonin på ett eller Nordström et al. (1994) vist at selvmords- annet vis måtte være knyttet til selvmords- menter som fenfluramin som utløser sero- toninfrisetting i hjernen. Studier har vist mordsforsøk året etter utskrivning. Det at pasienter som tidligere har gjort selv- er interessant og klinisk betydningsfullt mordsforsøk, har en redusert prolaktinre- spons på fenfluramin (O’Keane et al. 1991).
I løpet av de senere år har forskningen tamin) som er et viktig signalstoff i nerve- HIAA er, desto mer letal viser den suici- dale atferden seg å være i undersøkte pa- vet nå at det ikke bare er nedbrytningen stod i fokus for disse studiene, fant man pasientene virkelig hadde hatt klinisk de- trollere aggressive og suicidale impulser.
presjon. I resten av tilfellene dreide det seg blant annet om schizofreni, personlig- risiko i forhold til dagens situasjon hvor til å være forstyrret, særlig de såkalte 5- vi sliter med balansen mellom sensitivitet og spesifisitet. I klinisk praksis handler gjelder det samme for disse forstyrrelsene dette om at vi strever for å identifisere som for forstyrrelsene i serotonin-metabo- ikke så ut til å være knyttet til noen flest mulig pasienter som er risikoutsatt lismen, at de er knyttet til endringer i psy- spesifikk psykisk lidelse, men snarere til for selvmord (sensitivitet) uten samtidig kologiske funksjoner, slik som regulering B i o l o g i s k e f a k t o r e r v e d s u i c i d a l a t f e r d av angst og aggresjon, og ikke til spesifik- vert på flere måter, blant annet gjennom ke diagnoser. Man har også forsket på den anatomiske lokalisering av forstyrrelsene.
testen. I denne testen gis corticosteroidet Flere undersøkelser tyder på at disse befin- dexamethason, og man måler deretter cor- ner seg i den ventrale prefrontale cortex.
skal synke, men ved positiv test ikke syn- ker som tegn på at HPA-aksen er aktivert.
Forskning har vist at et lavt kolesterol- Også andre tester vil da kunne vise en ak- nivå (enten det er naturlig forekommende (Kaplan et al. 1997). Mye tyder på at denne forhøyede cortisolspeilet i blodbanen under nerge transmisjon (Evans et al. 2000).
i atferd og stemningsleie som nettopp kan forstyrrelsene i 5-HT-reseptorfunksjon.
Man har blant annet påvist såkalt poly- oppstå ved senkning i kolesterolnivået.
I laboratorieforsøk på rotter er det vist at kronisk uforutsigbart stress medfører høye ringer i kosthold og påfølgende endrin- serumcortisolnivåer og endringer i 5-HT- annen side over tid gir forsøksdyret anti- sesser i hjernen. Studiene viser at reduk- depressiva, forhindres flere av forstyrrel- lærgenetisk forskning (altså på det enkelte sjoner i kolesterolnivået øker impulsiv og gen og de proteiner som dette genet koder aggressiv atferd hos forsøksdyrene gjenn- for) på det suicidologiske fagfelt i likhet om å påvirke hjernens serotonerge syste- aksen. Selv om dette foreløpig bare er la- med de fleste andre områder i medisinen.
mer. En hypotese går ut på at når tilgan- boratoriefunn, gir det oss visse holdepunk- gen på fettholdige næringsmidler kommer ter for forståelsen av det biologiske sub- under et visst nivå, utløses mer jaktpre- samspill) vil trolig gi oss betydelig større get og kompetitiv atferd hos forsøksdyrene innsikt i hvilke biokjemiske prosesser som – en mekanisme som sikrer større mulig- utvikling av suicidal atferd. Nyere forsk- er forstyrret ved en rekke former for suici- heter til overlevelse når det er knapphet på næring. Hva slike studier innebærer svikt og hjernens utvikling hos barn tyder overføres biologisk. Dette vil være et me- for mennesker er fortsatt nokså uvisst, men også på at varige endringer i HPA-aksens get verdifullt supplement til vår allerede av kolesterol kan være en biologisk mar- kør for selvmord og ulykkesdødsfall og 2) å senke kolesterolnivået medikamentelteller gjennom diett kan muligens ha al- Lars Mehlum er psykiater
vorlige bivirkninger for visse personer under visse omstendigheter (Kaplan et al. 1997).
familier. Tvillingstudier har bekreftet disse observasjonene og klart vist at det er en genetisk faktor ved selvmord. Når den ene Et stort antall kliniske studier viser en tvillingen har tatt sitt eget liv, er risikoen langt høyere for at også den andre vil gjøre hendelser og suicidal atferd. Det er også en erfaring at jo sterkere belastninger og mordsforsøk (Roy et al. 1995). For toeg- jo flere områder av livet som er berørt av gete tvillinger er risikoen mer en doblet belastningene og jo lengre belastningen(e) Evans J, Reeves B, Platt H, Leibenau A, Goldman har virket, desto større er risikoen for ut- D, Jefferson K, Nutt D. Impulsiveness, serotonin
vikling av suicidal atferd. Aktivering av genes and repetition of deliberate self-harm
tvillinger (som jo har identisk arvemate- (DSH). Psychol Med 2000; 30: 1327-34.
riale) er risikoen ellevedoblet (McGuffin et al. 2001). Disse funnene holder seg sta- pens sentrale endokrine respons på stress.
Glowinski AL, Goldberg J, Lyons MJ, Tsuang MT, tistisk signifikante selv om man korrigerer Jacob T, True MR, Eisen SA. A twin study of
Også depresjonstilstander utløses ofte av genetic and environmental influences on
stressbelastning eller belastende livshen- suicidality in men. Psychol Med 2002; 32: 11-24.
delser og ved depresjon ser vi ofte aktive- (Wender et al. 1986, Fu et al. 2002). Det ring av HPA-aksen. Dette har vært obser- er alstå ikke bare gjennom psykisk lidelse B i o l o g i s k e f a k t o r e r v e d s u i c i d a l a t f e r d xyindoleacetic acid concentration associated with
a tryptophane hydroxylase polymorphism.
For egen del vil jeg si at i utarbeidelsen Simpura J, Levin BM. Demystifying Russian
av kurskonseptet ligger det som en viktig, drinking. An introduction. In: Simpura J & Levin
Nordström P, Samuelsson M, Åsberg M, Träskman- BM (eds). Demystifying Russian Drinking.
Bendz L, Åberg-Wistedt A, Nordin C, Bertils- kurset skal være tverrfaglig sammensatt.
Comparative Studies from the 1990s. STAKES, son L. CSF 5-HIAA predicts suicide risk after
Optimale læringsbetingelser oppnås når attempted suicide. Suicide & Life-threatening
Thelle DS. Dødelighetsutviklingen i Russland.
Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1482-4.
ningsgrupper og kulturer. Fra en kursleder O’Keane V, Dinan TG. Prolactin and cortisol
U.S. Census Bureau, International Programs med noe erfaring er det fristende å legge responses to D-fenfluramin in major depression:
evidence for diminshed responsivity of central

Center. Census dates for countries and areas of
serotonergic function. Am J Psychiatry 1991; 148:
the world: 1945 to 2004. Last revised 15 Aug
yrkeskulturer ofte oppstår spennende ut- 2001. http://www.census.gov/ipc/www/cendates/ fordringer som også bidrar til å bryte ned Plotsky PM, Owens MJ, Nemeroff CB. Psycho-
neuroendocrinology of depression. Hypothalamic-
pituitary-adrenal axis.
Psychiatr Clin North Am.
vise til at politifolk ofte fremstår som Roy A, Segal N, Centerwall D, Robinette D.
Suicide in twins. Arch Gen Psychiatry 1991; 48:
Roy A, Segal N, Sarchiapone M. Attempted
raskelse og bidrar til å øke læringsutbyttet suicide among living cotwins of twin suicide
victims. Am J Psychiat 1995; 152: 1075-6.
dreier seg nettopp om å intervenere raskt Van Praag HM, Korf J, Puite J. 5-hydroxyindo-
slik at liv ikke går tapt. Det er for øvrig leacetic acid levels in the cerebrospinal fluid of
depressive patients treated with probenecid.

et prinsipp som gjelder all førstehjelp.
Wender P, Kety S, Rosenthal D, Schulsinger F, Ortmann J, Lunde I. Psychiatric disorders in the
biological and adoptive families of adopted

(Dag Willy Tallaksen er undervisningskonsulent ved individuals with affective disorders. Arch Gen
Åsberg M, Träskman L, Thorén P. 5-HIAA in the cerebrospinal fluid: A biochemical suicide pre-
dictor.
Arch Gen Psychiatry 1976; 33: 1193-7.
Glaser D. Child abuse and neglect and the brain
– a review.
J Child Psychol Psychiatry 2000; 41(8):
1076.
Forts. fra s. 10 (– Miller og Hartstein) Isometsä ET. Psychological autopsy studies
- a review.
Eur Psychiatry 2001;16 (7): 379-85.
Shaffer D, Gould M & Hicks R. Worsening suicide
rate in black teenagers.
American Journal of
Kaplan JR, Muldoon MF, Manuck SB, Mann JJ.
Assessing the observed relationship between low
Sorgen ved selvmord: en bog til
cholesterol and violence-related mortality. Impli-
Shaffer D & Hicks R. The epidemiology of child
cations for suicide risk. Ann NY Acad Sci 1997;
and adolescent suicide. In B.Pless (Ed.), The
de efterladte.
Epidemiology of Childhood Disorders. New York:Oxford University Press, 1993.
Linnoila M, Virkkunen M, Scheinin M, Nuutila A, Rimon R, Goodwin FK. Low cerebrospinal
Spirito A, Brown L, Overholser J & Fritz G.
Attempted suicide in adolescence: A review and
fluid 5-hydroxyindoleacetic acid concentrations
critique of the literature. Clinical Psychology
differentiates impulsive from non-impulsive
violent behavior. Life Sciences 1983; 33(26):
2609-14.
Sunseri PA. Preliminary outcomes on the use of
Dialectical Behavior Therapy to reduce hospitali-
Lopez JF, Vazquez DM, Chalmers DT, Watson SJ.
zation among adolescents in residential care.
Regulation of 5-HT receptors and the hypo-
thalamic-pituitary-adrenal axis. Implications for
the neurobiology of suicide. Ann N Y Acad Sci
Tondo L & Baldessarini RJ. Suicide: An overview.
Psychiatry Clinical Management 2001; 3: 1-36.
Mann JJ, Arango V. Neurobiology of suicidal
Trautman P, Stewart N & Morishima A. Are adole-
scent suicide attempters non-compliant with out-

behavior. I: Wasserman D (ed). Suicide – an
patient care? Journal of the American Academy of
unnecessary death. London: Dunitz, 2001.
Child and Adolescent Psychiatry 1993; 32: 89-94.
McGuffin P, Marusic A, Farmer A. What can
Wood A, Trainor G, Rothwell J, Moore A & psychiatric genetics offer suicidology?
Harrington R. Randomized trial of group therapy
for repeated deliberate self-harm in adolescents.
Nielsen D, Goldman D, Virkkunen M, Tokola R, Journal of the American Academy of Child and Rawlings R, Linnoila M. Suicidality and 5-hydro-
Adolescent Psychiatry 2001; 40: 1246-1253.
B u r d e v æ r t p e n s u m ! – V i v a t k u r s v e d P o l i t i h ø g s k o l e n i O s l o

Source: http://stiftelsen-hvasser.no/documents/Mehlum190406.pdf

markbochinskidental.ca

INSTRUCTIONS FOR PATIENTS FOLLOWING SURGERY T (780) 482-6551 YOU ARE LEGALLY IMPAIRED FOR 24 HOURS FOLLOWING A GENERAL ANESTHETIC. DO NOT DRIVE OR OPERATE HAZARDOUS MACHINERY. T (780) 482-6551 T (780) 482-6551 1. Bleeding Some bleeding is normal following your surgery. To control bleeding, place a tightly rolled gauze over the surgical site and apply firm, constant bi

Wellbutrin sr

NDA 18-644/S-039 NDA 18-644/S-040 NDA 20-358/S-046 NDA 20-358/S-047 Page 56 (see CLINICAL TRIALS under CLINICAL PHARMACOLOGY). Based on these limited data, it is unknown whether or not the dose of WELLBUTRIN SR needed for maintenance treatment is identical to the dose needed to achieve an initial response. Patients should be periodically reassessed to determine the need for maintenance treatme

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder