Aktienytt vekca 37 2009

Stockholmsbörsen tappade, liksom sina internationella motsvarigheter, mark under veckan. Förklaringen återfanns främst i förnyad oro över det amerikanska banksystemet samt vinsthemtagningar efter den senaste tidens uppgångar. Astelin → Pro → Once Daily → Kombination Värderingen är låg relativt marknaden, jämförelsebolag och även i FDA-godkännandet reducerar patentrisken kraftigt Vi förväntar oss en omvärdering av aktien och höjer till Starkt Köp Aktien har underpresterat relativt jämförbara bolag Alfa Laval handlas nu till rabatt relativt jämförelsebolagen Exponering mot energisektorn ger ytterligare stöd I veckan som kommer presenterar både Clas Ohlson och WeSC sina rapporter för det första kvartalet. På statistikfronten är det något svagt men värt att kolla lite närmare på är grossistlagren från USA på fredagen. OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.
OMXS PI -3,2%
OMXS 30 -3,7%
DJIX -2,1%
NASDAQ -2,2%
0,22 SEK/USD 0,11
Stockholmsbörsen tappade, liksom sina internationella motsvarigheter, mark under veckan. Förklaringen återfanns främst i förnyad oro över det amerikanska banksystemet samt vinsthemtagningar efter den senaste tidens uppgångar. När veckan summerades hade tre av fem dagar stängt på rött vilket fick som följd att börsen som helhet backat med 3,2% för veckan. Fredagen gick dock i dur efter att USA stängde upp på torsda-gen och inför den viktiga månatliga arbetslöshetsstatistiken Non farm payroll. På makrofronten har som vanligt den amerikanska statistiken varit i störst fokus. Det nationella inköpschefsindexet ISM kom in bättre än väntat på 52.9 medan prognoserna visade på 50.5. Däremot var det inget som marknaden kom att ta fasta på i någon större utsträckning. ISM-statistiken sållade sig således till den stora mängd makrodata som kom-mit in starkare än förväntat under de senaste månaderna. Amerikanska industriorder kom däremot inte att överraska positivt då den bara steg med 1.3% mot föregående månad. Bidragande till den negativa trenden var även spekulationer om att Kina eventuellt planerar att dra ner på sina stimulansåtgärder tidigare än väntat. Även Federal Reserve var ute och talade om vikten att ha en ordentlig exitstrategi gällande stödpaketen. På hemmaplan lämnade Riksbanken som väntat räntan oförändrad, även om en ledamot ville sänka och en ville höja. Prissättningen på ränte-marknaden visar fortsatt att marknaden väntar sig tidigare höjningar än vad Riksbanken prognostiserar. Bankerna kom inledningsvis under press efter rykten om att en stor ame-rikanska bank var på väg att gå i konkurs samt att spekulation om att Wells Fargo inte lyckats genomföra en nyemission. De negativa rörelser-na bland de svenska bankerna skall ses i ljuset av den tidigare starka utvecklingen. Vidare på bolagsnivå fick Meda sitt allergipreparat Astepro godkänt av det amerikanska läkemedelsverket och aktien steg med 3% på en nega-tiv börs. Sandvik, Boliden och Nokia hade kapitalmarknadsdagar som var relativt nyhetsfattiga. Intrum Justitia meddelade att man har för avsikt att lägga ner sin brittiska inkassoverksamhet. Internationellt höjde Alcoa sin prognos för den globala aluminiumförsäljningen. På fredagseftermidda-gen kom den amerikanska sysselsättningsstatistiken in något bättre än förväntat på -216.000 (247.000) men tidigare månad reviderades ner med 29.000. OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.
Astelin → Pro → Once Daily → Kombination Medas Aztelinesatsning är det största produktområdet med den
största hävstången i form av organisk tillväxt, patentrisk och bi-
drag till rörelseresultatet. Godkännanden från FDA fortsätter och
”Once Daily” kommer nu att lanseras under nästa månad. På tur
står sedan en kombinationsprodukt som sannolikt kommer lan-
seras under 2012, samma år som Astelin står inför full konkur-
rens från lågprisalternativ. Vi höjer rekommendationen till Starkt
Köp med en riktkurs på SEK 70 (69).
Konsensus borde nu skifta från att se Astelin som en patentrisk och negativ effekt på organisk tillväxt till en kassako med utmärkt möjlighet att lyfta den organiska tillväxten framöver. Tittar vi framåt är den främsta värdedrivaren skiftet från gamla Astelin till Astepro, Once Daily och den senare Fluticasone kom- binationen, vilken själv har en stor chans till att bli en viktig till- Vi justerar våra konservativa försäljningsestimat och förväntar oss nu en 10% positiv omvärdering av Meda, givet överraskningen i det andra kvartalet och FDA-godkännandet. Glöm nu inte heller de royalties som kommer från den potentiella storsäljaren Retig-bine. Vi upprepar Köprekommendationen och riktkursen 87 SEK efter
förvärvet av sydkoreanska LHE. Förvärvet stärker positionen på
den asiatiska marknaden, även om det också uppstår viss pro-
duktöverlappning. LHE verkar ha en stark ställning på marknaden
och det är positivt att Alfa Laval använder sina starka finanser till
att skapa hävstång i verksamhetens struktur
Förvärvet av LHE är i linje med Alfa Lavals strategi att fokusera på förvärv för att förbättra sin position i Asien och Nordamerika. Köpesumman är inte officiell, men lönsamheten är god och det verkar som den är i linje med Alfa Lavals egna. Försäljningen 2008 var 750m SEK. Förvärvet påminner om köpet av Trandet under 2006, vilket då Vi höjer våra estimat något. Alfa Laval-aktien har underpresterat mot jämförbara bolag senaste tiden och handlas nu till rabatt gentemot till större jämförelsebolag, speciellt gällande EV/EBIT- OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.
Expansionsinvesteringen vid Aitik-gruvan går enligt plan, med en plane- rad produktionsstart H1-10. Den dubblar kopparproduktionen och mins- kar cash cost med 40%. Tillägger man också att Bolidenområdet börjar dra upp produktionen i H2-10 till designad nivå bådar detta gott för intjä- ningen 2010-11. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkurs 95 SEK. Vi uppgraderar till Starkt köp (Köp). Aktien har underpresterat, värdering- en är attraktiv, Unibet är en uppköpskandidat och vi förväntar oss ett läg- re riskpremium för sektorn. Högsäsongen är inledd och förväntningarna är att marginalen inom sportvadhållning och vinsttillväxten normaliseras i Stabila investeringar, men viss oro för H2 Vår studie över de globala operatörernas budgeterade investeringar visar på en nedgång med 6%. Detta är en exakt lika stor nedgång som vi såg i majstudien. Inga budgetnedskärningar med andra ord, även om det finns vissa regionala skillnader. Vi ser en klar risk att mindre operatörer, vilka inte ingår i vår undersökning, i högre grad än de stora skär ned på inve-steringarna. Av detta skäl håller vi kvar vårt estimat om att investeringar-na och utrustningsmarknaden faller med 7% i år. Vi upprepar Minska och riktkursen 65 SEK. Hanterar nedgången men ännu inget uppsving Sandviks kapitalmarknadsdag fokuserade på hur företaget kan anpassas till den svagare efterfrågan. Stora kostnadsbesparingsprogram har initie- rats, vilket hjälper resultatet framåt. Dock verkar inte ledningen se några tecken på förbättringar än. Vi upprepar vår Neutralrekommendation med OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.
I Barcelona gavs mer omfattande resultat från Brilinta-studien (Plato), vilka utvecklade bilden från den 11 maj och innebär en minskning av kardiovaskulära risker med 16%. Detta är dock i hög grad diskonterat och fokus skiftar nu mot flera nya och potentiella lanseringar, begräns- ningar hos Brilinta (vilket är huvudnyheten från de mer omfattande re-sultaten) och konkurrenssituationen för Exanta. Vi nedgraderar till Sälj (Minska) och upprepar riktkursen 42 USD. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 440 SEK. I en makromiljö med tydlig prispress har H&M på kort sikt tappat i konkurrensen. Med kortare ledtider, klart attraktiva priser och en valuta som ger aktiekursen relativa fördelar anser vi dock fortfarande att aktien är attraktiv. Starka utsikter för de båda kärndivisionerna Utsikterna för det andra halvåret är goda. Ytterligare återköp bör vara positivt för vinsttillväxten, men den för närvarande allt starkare kronan är en negativ faktor. Vi upprepar Köp. Riktkursen sänks till 147 SEK (150), på grund av sänkta estimat efter förändrade valutaantaganden. Systemairs resultat för det första kvartalet (maj till juli) var imponerande, givet de tuffa marknadsförhållandena. En högre rörelsemarginal än vän- tat och en försäljning i linje med föregående år, är verkligen inte dåligt. Västeuropa och Övrigt (Asien och Mellanöstern) fortsätter att överraska på uppsidan. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 65 (55) SEK. OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.
Rapporter och bolagsspecifik info under veckan Dag SWE Industriproduktion och Aktivitetsindex OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.
Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank ras, strävar vi efter, om det är tillåtet enligt tillämplig lag, annan bestämmelse eller intern policy, att snarast göra information om en Swedbank Markets är en registrerad bifirma till Swedbank AB och står under tillsyn av Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheterna Swedbank Markets påtar sig inte något ansvar för direkt eller indi- i de länder där Swedbank Markets har kontor. Swedbank AB är ett rekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX. Potentiella intressekonflikter
Analytiker inom Swedbank Markets får generellt inte ha något inne-
Rekommendationsstruktur
hav eller annan position (lång eller kort, direkt eller via derivat) av- Swedbank Markets rekommendationsstruktur innehåller fem re- seende aktier eller aktierelaterade instrument i bolag som de analy- kommendationsnivåer: Starkt köp, Köp, Neutral, Reducera och Sälj (tidigare Köp, Neutral och Sälj). Rekommendationerna baseras på Swedbank Markets aktieanalysavdelning regleras av organisatoris- absolut avkastning på tolv månaders sikt. Den absoluta avkastning- ka och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika en inkluderar kursutveckling och direktavkastning. intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och ƒ Starkt köp Den absoluta avkastningen beräknas komma att Den absoluta avkastningen beräknas komma att ƒ Swedbank AB får inte erhålla ersättning från analyserade bolag för att utföra en investeringsrekommendation eller ingå avtal med Den absoluta avkastningen beräknas komma att analyserade bolag om att utföra en investeringsrekommendation. ƒ Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga Den absoluta avkastningen beräknas komma att verksamhet och får inte rapportera till bankens s k corporate fi- Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli ƒ En analytiker som har utarbetat en analys får inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i det aktuella bolaget. Swedbank Markets aktieanalysavdelning baserar rekommendatio- ƒ Analytikern får inte heller ha styrelseuppdrag eller andra uppdrag nerna på ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Basen för i analyserade bolag utan särskilt tillstånd från banken. beräkningen är dock vår modell för diskonterat kassaflöde, utom ƒ En analytiker får inte utan särskilt tillstånd medverka i bankens vad gäller banker och investmentbolag. Kassaflödesmodellen nu- corporate finance-verksamhet och får inte erhålla ersättning som Riktkursen (tidigare motiverat värde) bygger på kassaflödesvärde- Mottagare av detta dokument bör observera att det kan förekomma ringen, den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotter- (på den egna marknaden och internationellt) och nyheter som kan bolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansi- påverka aktiekursen. Relativa och absoluta multiplar som vi beaktar ella instrument, rådgivningsuppdrag (bl a i samband med s k corpo- är: EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substansvärdesmodeller rate finance-transaktioner), s k investment- eller merchantbanking- för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i dokumentet. Det kan även förekomma Information till kund
att Swedbank Markets agerar som s k sponsor i handeln med fi- Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning nansiella instrument som innefattas i dokumentet och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett er- Planerade uppdateringar
bjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Mottagare En investeringsrekommendation för ett bolag som står under av dokumentet som önskar rådgivning rekommenderas att kontakta Swedbank Markets bevakning uppdateras normalt i anslutning till att bolaget har offentliggjort en kvartalsrapport. Uppdateringen sker Swedbank Markets erinrar om att investeringar på kapitalmarkna- då normalt dagen efter offentliggörandet. Det kan även förekomma den, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förena- att rekommendationen uppdateras dagarna före sådan rapport. När de med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. det är påkallat - till exempel om bolaget offentliggör extraordinära Kunden bör därför skaffa sig erforderlig kunskap om bl a de ifråga- nyheter - kan investeringsrekommendation även komma att uppda- varande finansiella instrumentens egenskaper och om de villkor som gäller för handel med instrumenten. Mångfaldigande och spridning
Ansvarsbegränsning
Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgi- Swedbank Markets har sammanställt informationen i dokumentet i vande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska perso- god tro från källor som vi anser vara tillförlitliga. Vi påtar oss dock ner som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan sprid- inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. ning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på att uttalanden Mångfaldigad av Swedbank Markets, Swedbank AB, Stockholm om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekom- menderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material Swedbank Markets, Swedbank AB, Regeringsgatan 13, SE-105 34 De uttalanden som presenteras i dokumentet grundas på vår nuva- rande uppfattning och gäller under förutsättning att de antaganden som redovisas i detta dokument uppfylls. Om vår uppfattning änd- Swedbank Markets
Observera den viktiga informationen till våra kunder på denna sida. Regeringsgatan 13
Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande. 105 34 Stockholm

Source: http://www.sparbankenikarlshamn.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@sm/documents/article/fm_833231.pdf

Microsoft word - eres-2010.doc

Segregation according to household size in a monocentric city by Theis Theisen Abstract Over the last two centuries, household size has decreased considerably. Within a theoretical model I investigate the relationship between household size and the structure and size of cities. Household utility is assumed to depend on household size, in addition to the consumption of housing and a numerai

Reiseapotheke

voestalpine Bahnsysteme GmbH & Co KG Arbeitsmedizinisches Zentrum T. +43/50304/26-3135 F. +43/50304/66-2478 e-mail: arbeitsmedizin.schienen@voestalpine.com Inhalt der Reiseapotheke: Ciprofloxacin „Sandoz“ Filmtabletten 250 mg Loratadin „Alternova“ 10 mg Tabletten Beschwerden: Behandlung: Allergische Reaktionen Loratadin „Alternova“ 10 mg Tabletten 1

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder