Maaseik nr. 3 (04-2002)

nummer 2, 2de jaargang / april 2002 / Verantwoordelijke Uitgever: Peter Vanaken, Guffenslaan 108, 3500 Hasselt op Maaseik
de sp.a Maaseik iets doen aan de gigantischhoge prijzen van de bouwgronden. Nagenoeg bouwplaats aanschaffen, tenzij ze zich enorm veel pijn doen. Het is de absolute betrachting van de sp.a daar in deze legislatuur iets aan te doen. We hebben aangekondigd dat er een regie opgestart is. Een regie als beleids- instrument creëren is belangrijk, doch con- crete resultaten zijn nog belangrijker. Een kip moet immers niet alleen kakelen ze moet ook eieren leggen. De eerste zes bouwplaatsen aan de Brugstraat in Neeroeteren zullen dan ook eerstdaags tegen aanvaardbare prijzen door de grondregie verkocht worden. Iedere geïn- De omgeving van de Burgemeester Philipslaan moet straks veiliger worden. teresseerde dient zich nu schriftelijk kandi- daat te stellen. Voor de precieze procedure verkeersveiligheid kan worden bekomen.
kan men zich in verbinding stellen met de een vrij liggend fietspad. In de begroting technische dienst van de stad Maaseik.
zo’n 30 volwassenen, niet minder dan 70 kin- 2002 van de stad Maaseik zijn alvast de kre- deren op een gezonde en veilige manier naar dieten voorzien om deze dossiers op te star- Vlaamse Gewest, een dossier opgestart. Eén school gebracht Het is alvast de ambitie van en ander moet ervoor zorgen dat deze school- de sp.a Maaseik om het succesrijke fietspool- gen langs of in de buurt van gewestwegen.
omgevingen binnen afzienbare tijd sterk be- project nog uit te breiden, we hopen daarbij veiligd worden. De sp.a is vast van plan een op de verdere medewerking te kunnen reke- hopen we op relatief korte termijn te kun- zeer uitgesproken verkeersveiligheidsbeleid te nen van de ouders en de schooldirecties. Het nen starten met de beveiliging van de school- is ook de bedoeling om het fietspad op de omgeving op de Burg. Philipslaan. Dit moet Diestersteenweg te verlengen tot in Maaseik.
dan tevens gezien worden als een verlenging Zes bouwplaatsen aan de Brugstraat roeteren werden aan de corner een reeks pan- bijvoorbeeld in de Grote Kerkstraat, private verleden een grote rol gespeeld in de renova- tie van de stad Maaseik. We denken daarbaij gebouw zal eerstdaags worden gerenoveerd.
aan de Everstraat, de Schillingsstraat, de vallige panden in de stad opkopen. Dit zou trouwens ook niet kunnen en ook niet aan- verkrotte panden aangekocht teneinde ze te gewezen zijn. Ons Dak wil wel zijn rol in het anders uitzien. Onze toenmalige Burgemees- renoveren en ze daarna te verhuren. Zo werd renoveren van bepaalde stadsgedeelten blij- ter Ghislain Vermassen heeft dit beleid des- er o.m. in de Bleumerstraat de radio Grafiek ven spelen en op bepaalde momenten de kar tijds zeer sterk ondersteund en gestimuleerd.
verworven evenals de voormalige Kebap. Ook trekken in de hoop dat anderen volgen. In Nu Ghislain Vermassen voorzitter is van Ons in de Grote Kerkstraat werd een pand aan- Ghislain Vermassen, Voorzitter van Ons Dak, Dak wil de bouwmaatschappij onder zijn lei- aan een pand dat wordt gerenoveerd. ding deze rol verder blijven spelen. In Nee- sector dit renovatievoorbeeld volgt en dat er, Er is nog steeds meer vraag naar gezins- en de vurige titel voor dit stukje. De motivatie bestuur van FUEGO met veel inzet en crea- voor deze keuze ligt in de toegankelijkheid worden. Overal zijn de wachtlijsten nog erg Sp.a-Maaseik wenst de voorzitter en alle be- stuursleden en actieve jongeren veel succes polyvalent verzorgende (dit is de nieuwe be- zoals skate- house- of andere subculturen naming van gezins- en bejaardenhelper) in maar kan door iedereen aanvaard worden.
Ondertussen is het nog even wachten op de Ook belangrijk voor de jeugdhuiswerking van impuls van de sp.a , reeds lang geleden aan- sche Maaseikenaar tot voorzitter nl. Michel gevoeld en begon zelf een opleiding in sa- aannemer parten gespeeld zodat de oorspron- Depière. Michel is 24 jaar oud en student kelijke openingsdatum rond Pasen verscho- communicatie en multimediadesign te Genk.
ven wordt naar een latere datum, wellicht in Hij heeft reeds zes jaar ervaring in het jeugd- mei of juni. U wordt hiervan op de hoogte werk als animator sport en spel en als moni- voor polyvalent verzorgende voor onbepaalde gehouden door de stedelijke jeugddienst.
Michel Depière, voorzitter jeugdhuis Fuego tor bij diverse taalkampen waar hij ook vaak Voor de cursisten is het een mogelijkheid om De kogel is door de kerk, het jeugdservice- geeft hij training aan jongeren uit verschil- een andere job aan te leren. Een bijna zekere centrum is officieel van start gegaan met de tewerkstelling achteraf is het vooruitzicht.
oprichting van haar bestuur, de vzw FUEGO.
Jawel, het beestje heeft intussen ook een Vanuit zijn mediaopleiding heeft hij ervaring opleiding te koppelen aan tewerkstelling.
Tevens worden veel gevraagde jobs in de zorg- activiteiten, dingen die hem allicht van pas Uit de talrijke inzendingen voor een geschikte De sp.a van Maaseik is uitermate fier op de schepen André Willen werd de sportacademie de jeugd van start gaan. In de volgende spots grote sportkampioenen en sportploegen die tot ver buiten de grenzen bekendheid heb- ben verworven. We denken daarbij in één adem aan Stefan Everts, Noliko Maaseik en Reeds geruime tijd wordt de discussie gevoerd nog vele anderen. Het is immers een beetje mede dankzij de faciliteiten die het stadsbe- stuur geeft dat een aantal sporters zich ook festeren. Doch de sp.a wil meer. Wij willen grondig onderzoek blijkt dit echter niet haal- dat iedereen aan sport kan doen tegen aan- baar. Ondermeer de financiële gevolgen zijn vaardbare en betaalbare voorwaarden.
voor een stad als Maaseik niet te dragen. De Kortom we willen de sportdeelneming maxi- sp.a opteert na rijp beraad voor een grondige maal democratiseren. Sedert de sp.a bevoegd renovatie en verruiming van de huidige sport- is voor het sportbeleid zijn we daar aardig in hal. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een rea- geslaagd. Onder leiding van de toenmalige Vindt U het een
Wat denk je dat
Vindt U dat het
Wat vindt U van
goede zaak dat de
jeugdhuis Fuego
fietspad Nee-
de herinrichting
grindontginning
gaat betekenen
roeteren – Opoe-
van de Bospoort?
in Aldeneik op
teren een goede
zijn einde loopt?
Maaseiker jeugd?
“Ik vind het een goede zaak dat het grind zullen zijn we een veiliger Bospoort zul- eindelijk zo ver. Het fietspad zal vooral aan de statie is nu reeds een enorme voor- uitgang. Vroeger stond je er op de spits- tingen zullen ervoor zorgen dat de broed- interview
IS EEN UITGAVE VAN SP.A MAASEIK EN VERSCHIJNT 4 X PER JAAR - NUMMER 2 - APRIL 2002
Wilt u meer weten over de Maaseiker sp.a? Of wil u meewerken, bel of schrijf naar: Ghislain Vermassen - Bloesemweg 3 - 3680 Maaseik - Email: ghislain.vermassen@skynet.be

Source: http://www.sp-a-maaseik.be/media/spots/SOM_E0302.pdf

Journal - 5.cdr

DOPAMINE-D AND SEROTONIN- 5HT RECEPTOR MEDIAAMINE-D AND SEROTONIN- 5HT RECEPTOR MEDIA ABSTRACT secondary dysfunction of central neurotransmitterRecent evidence suggests that overactivity ofsystems including among others, dopamine andcentral serotonin 5- HT and dopamine D receptorsis involved in the pathogenesis of schizophrenia andthat central serotonin 5 HT2 receptor antagonismantipsych

Prmtmdcap-12.ap.110715

The following is a list of the most commonly prescribed drugs. It representsan abbreviated version of the drug list (formulary) that is at the core of yourprescription-drug benefit plan. The list is not all-inclusive and does notguarantee coverage. In addition to using this list, you are encouraged to askyour doctor to prescribe generic drugs whenever appropriate. 2012 Express Scripts Medicare

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder