Zyrtec and associated names

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Reactine 10 mg filmomhulde tabletten

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Reactine zorgvuldig
gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 3 dagen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1
Wat is Reactine en waarvoor wordt het gebruikt. Wat u moet weten voordat u Reactine inneemt.
1. WAT IS REACTINE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Cetirizine dihydrochloride is het werkzame bestanddeel van Reactine.
Reactine is een anti-allergisch geneesmiddel.
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Reactine bestemd voor de verlichting van:
neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden chronische netelroos (chronische idiopatische urticaria).
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U REACTINE INNEEMT

Gebruik Reactine niet

wanneer bij u sprake is van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met wanneer bekend is dat u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen (hulpstoffen) van Reactine, voor hydroxyzine of voor piperazine derivaten (nauw verwante werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen) wanneer bij u sprake is van erfelijke problemen van galactose intolerantie, Lapp lactase deficiëntie
Wees extra voorzichtig met Reactine
Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren. Indien
noodzakelijk moet u een lagere dosis gebruiken. Uw arts zal de nieuwe dosis vaststellen.
Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie hebt of wanneer bij u een risico bestaat voor het optreden van
stuipen.

Tussen alcohol (bloedspiegel van 5 pro mille, overeenkomend met 1 glas wijn) en het gebruik van
cetirizine in de normale dosis zijn geen wisselwerkingen, die een duidelijke invloed zouden kunnen
hebben, waargenomen. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica wordt aangeraden het gelijktijdige
gebruik van alcohol te vermijden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Vanwege het profiel van cetirizine worden geen interacties met andere geneesmiddelen verwacht.

Inname van Reactine met voedsel en drank

Voedsel heeft geen merkbare invloed op de absorptie van cetirizine.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zoals geldt voor andere geneesmiddelen dient het gebruik van Reactine door zwangere vrouwen te worden
vermeden. Het toevallige gebruik van dit geneesmiddel door zwangere vrouwen had geen schadelijke
effecten op het ongeboren kind. Desalniettemin dient het gebruik van het geneesmiddel te worden gestaakt.
U dient Reactine niet te gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft, omdat cetirizine wordt
uitgescheiden in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van Reactine in de aanbevolen dosis de aandacht, de
alertheid en de rijvaardigheid verstoort.
Wanneer u van plan bent te gaan rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te gaan ondernemen of machines
te gaan bedienen, dient u de aanbevolen dosis niet te overschrijden. U wordt geadviseerd af te wachten en
te zien hoe u op het geneesmiddel reageert.
Bij daarvoor gevoelige patiënten kan het gelijktijdige gebruik van alcohol of andere stoffen die het centrale
zenuwstelsel onderdrukken een effect hebben op de aandacht en het vermogen om te reageren.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Reactine

Reactine filmomhulde tabletten bevatten lactose. Wanneer uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers
niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. HOE WORDT REACTINE INGENOMEN


Wanneer en hoe moet u Reactine innemen

De volgende aanwijzingen zijn van toepassing, tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven over hoe
Reactine te gebruiken. Volg deze aanwijzingen op, omdat Reactine anders niet effectief is.
De tabletten dienen met een voldoende hoeveelheid vloeistof te worden doorgeslikt.

Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:

éénmaal daags 10 mg (éénmaal daags 1 tablet).

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags 1/2 tablet).

Patiënten met matig-ernstige tot ernstige stoornissen in de werking van de nieren:

Patiënten wordt aangeraden om éénmaal daags 5 mg te gebruiken.
Wanneer het effect van Reactine te zwak of te sterk is, raadpleeg uw arts.


Duur van de behandeling:

De duur van de behandeling wordt vastgesteld door uw arts en is afhankelijk van het type, de duur en het
verloop van uw klachten.

Wat u moet doen als u meer van Reactine heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u vermoedt dat u een overdosis van Reactine heeft ingenomen, waarschuw dan uw arts. Uw arts
zal dan beslissen of maatregelen noodzakelijk zijn.
Na een overdosering kunnen de hieronder beschreven effecten in een toegenomen intensiteit optreden. Van
de volgende bijwerkingen werd melding gemaakt: verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid,
hoofdpijn, ongesteldheid, verwijde pupillen, jeuk, rusteloosheid, sedatie, slaperigheid, gevoelloosheid, snel
hartritme, bevingen en het ophouden van de urine.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Reactine in te nemen
Neem geen dubbele dosis in om een overgeslagen dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Reactine

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Reactine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen
krijgt.
Van de volgende bijwerkingen is melding gemaakt in post-marketing onderzoek. De frequenties worden als
volgt gedefinieerd: vaak: > 1/100, < 1/10; soms: > 1/1.000, < 1/100; zelden: > 1/10.000, < 1/1.000; zeer
zelden: < 1/10.000.
zeer zelden: verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) zelden: versnelde hartwerking (tachycardie) zeer zelden: gezichtsstoornissen, wazig zien, krampachtige oogbewegingen (oculogyretisch effect) vaak: droge mond, misselijkheid, diarree soms: buikpijn Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: soms: extreme vermoeidheid (asthenie), malaise zelden: opeenhoping van vocht (oedeem) zelden: overgevoeligheidsreacties, waarvan sommige ernstig vaak: duizeligheid, hoofdpijn soms: tintelingen (paresthesie) zelden: stuipen, bewegingsstoornis zeer zelden: bewusteloosheid (syncope), bevingen (tremor), stoornis smaakgewaarwording (dysgeusie) vaak: slaperigheid soms: agitatie zelden: agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, slapeloosheid zeer zelden: tik zeer zelden: afwijkende urinelozing (dysurie) vaak: keelontsteking (faryngitis), neusontsteking (rhinitis) soms: jeuk, huiduitslag zelden: galbulten zeer zelden: vochtophoping (oedeem), huidontsteking (dermatitis medicamentosa)
Raadpleeg uw arts wanneer u last krijgt van één van de hierboven vermelde bijwerkingen. Stop met
het gebruik van Reactine bij de eerste tekenen van een overgevoeligheidsreactie. Uw arts zal de ernst
vaststellen en besluiten of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Wanneer bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U REACTINE

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Gebruik Reactine niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de kartonnen doos en de blister na de
afkorting EXP.
Er zijn voor dit geneesmiddel geen speciale instructies voor opslag.

6. AANVULLENDE INFORMATIE


Wat bevat Reactine

-
Cetirizine is het werkzame bestanddeel van Reactine. Een filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride. De andere hulpstoffen zijn microkristallijn cellulose, lactose, macrogol 400, magnesiumstearaat, hypromellose (E464), colloïdaal siliciumdioxide, titaandioxide (E171).
Hoe ziet Reactine er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte, langwerpige, filmomhulde tablet met breukgleuf en Y-Y logo.

Verpakkingen met :
7 tabletten (1 PVC/Al-doordrukstrip van 7 tabletten),
14 tabletten (2 PVC/Al-doordrukstrips van 7 tabletten),
15 tabletten (1 PVC/Al-doordrukstrip van 15 tablettten),
21 tabletten (3 PVC/Al-doordrukstrips van 7 tabletten),
30 tabletten (2 PVC/Al-doordrukstrips van 15 tabletten of 3 PVC/Al-doordrukstrips van 10 tabletten),
60 tabletten (4 PVC/AL-doordrukstrips van 15 tabletten),
90 tabletten (6 PVC/AL-doordrukstrips van 15 tabletten) of
120 tabletten (8 PVC/AL-doordrukstrips van 15 tabletten)
Niet alle verpakkingsgrootten zijn in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
Johnson & Johnson Consumer B.V.
Rooseveltweg 15
1314 SJ Almere
Fabrikant :
UCB Pharma SpA
Via Praglia N.15
I – 10044 Pianezza (Torino)
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
RVG 29446
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België: Reactine, Cetirizine-UCB, Zyrtec
Bulgarije: Zyrtec
Cyprus: Zyrtec
Denemarken: Benaday, Zyrtec
Duitsland: Zyrtec, Zyrtec P, Reactine
Estland: Zyrtec
Finland: Zyrtec
Frankrijk: Reactine 10 mg comprimé pelliculé sécable, Virlix, Cetirizine UCB 10 mg, Zyrtec, Actified
Allergie cetirizine 10 mg comprimé pelliculé sécable, Zyrtecset
Griekenland: Ziptek
Hongarije: Zyrtec filmtabletta, Zyrtec start filmtabletta
Ierland: Zirtek tablets, Reactine 10 mg tablets
Italië: Formistin, Reactidiem “10 mg compresse rivestite con film”, Zirtec 10 mg compresse rivestite con
film
Letland: Zyrtec
Litouwen: Zyrtec
Luxemburg: Reactine, Zyrtec, Cetirizine-UCB
Malta: Zyrtec
Nederland: Reactine tabletten 10 mg, Zyrtec
Noorwegen: Reactine, Zyrtec
Oostenrijk: Zyrtec 10 mg - Filmtabletten
Polen: Reactine, Virlix, Zyrtec, Zyrtec UCB

Portugal: Zyrtec, Virlix
Roemenië: Zyrtec
Slovenië: Zyrtec 10 mg filmsko oblozene tablete
Slowakije: Zyrtec tbl flm 10mg, Reactine 10 mg
Spanje: Alerlisin, Virlix, Reactine 10 mg comprimidos, Zyrtec comprimidos recubiertos con pelicula
Tsjechië: Zyrtec, Reactine
Verenigd Koninkrijk: Benadryl one a day, Benadryl one a day relief, Zirtek allergy relief tablets, Zirtek
allergy tablets
Zweden: Zyrlex

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2009.

Source: http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/pdf/bijsluiter/8710145272072.pdf

Mal de mer

COMMISSION ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES S E C T I O N V O I L E H A B I T A B L E Le mal de mer est une réaction naturel e de l’organisme face à une situation particulière que le cerveau peine à assimiler. Le mal de mer est donc normal et touche tout le monde, chacun ayant seulement un seuil de sensibilité différent. Dans la majorité des cas, au bout de 2 ou 3 jours, le cer

Microsoft word - announcement _closure of register_ _e_ 120229

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. (incorporated in Hong Ko

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder