Hist

HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA
ELS PRIMERS DOCUMENTS EN CATALÀ
EL CATALÀ PRELITERARI. ELS PRIMERS TEXTOS
EL CATALÀ PRELITERARIELS PRIMERS TEXTOS EN LLENGUA CATALANA RAMON LLULL
LA POESIA TROBADORESCA I LA INFLUÈNCIA DE L’OCCITÀ
LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES
L’APARICIÓ DE LA PROSA RELIGIOSA
LES FORMES COL·LOQUIALS EN EL CATALÀ DEL SEGLE XIV BERNAT METGE I LA PROSA CANCELLERESCA
LA LLENGUA DE LA CANCELLERIA. CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ AUSIÀS MARC I LA POESIA DEL SEGLE XV
LA NOVEL·LA CAVALLERESCA
JOAN ROÍS DE CORELLA I LA VALENCIANA PROSA
DELS SEGLES OBSCURS A LA RENAIXENÇA
ELS DECRETS DE NOVA PLANTA I ELS USOS LINGÜÍSTICS DEL SEGLE XVIII
L’ODA LA PÀTRIA I L’INICI DE LA RENAIXENÇA
ELS JOCS FLORALS I LA LLENGUAELS TRES MODELS DE CATALÀ ESCRITMARIÀ AGUILÓ I LES APORTACIONS MALLORQUINES EL CATALÀ MODERN I LA SEVA ELABORACIÓ
LA CONTRIBUCIÓ DE L’AVENÇ A L’EVOLUCIÓ DE LA LLENGUAL’OBRA DE POMPEU FABRA I L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS ELS PRIMERS DOCUMENTS EN CATALÀ
D’ençà del segle VIII, el romanç o llengua “vulgar” va guanyant autonomia davant el llatí, i formes
escadusseres d’aquest romanç emergent s’esmunyen ací i allà en els documents, fent manifest el
caràcter cada vegada més artificial de la competència llatina dels lletrats. Ja llavors apareixen mostres
paleses de la variació dialectal catalana, formada probablement arran de les modalitats del llatí –
condicionades ja sigui per la intensitat de la romanització ja sigui pels substrats prevalents en els
diversos territoris– que, de l’Empordà a l’Alt Urgell foren bressol de la llengua catalana.
El document més antic conservat, en el qual apareixen ja topònims amb una fonètica claramentcatalà, és l’acta de consagració de la Seu d’Urgell (839). A partir del segle IX, i sobretot de final delsegle XI, els elements vulgars en textos llatins són cada vegada més freqüents i, indirectament,permeten ja fer-se una idea dels estadis inicials del català parlat. La varietat de textos segons el graude la barreja entre el llatí i el català és molt diversa, i en ple segle XII, quan ja sovintegen documentsescrits enterament en català, encara perdura la mescla de llatí i romanç, i fins i tot de documentsredactats en un llatí més acostat als models clàssics, conseqüència d’una consciència clara del’existència de dos idiomes diferents.
Durant el segle XII la llengua vulgar accedeix de ple dret a l’escriptura. D’aquesta època és la
traducció al català del Liber iudiciorum o Forum iudicum, compilació de lleis visigòtica de mitjan
segle VII. Els fragments que se’n conserven mostren una llengua vulgar ben estructurada, sense
gaires llatinismes, amb alguns trets fonètics occitans (potser vestigi d’un català arcaic) i amb una
estructura sintàctica complexa, amb un desplegament inicial de la subordinació que contrasta amb
el caràcter simple, coordinatiu, dels textos primerencs d’altres llengües romàniques.
També de final dels segle XII o de principi del XIII són les Homilies d’Organyà, un sermonari escrit
en català, seguint les disposicions favorables a predicar en llengua vulgar establertes pels concilis
de Tours, Magúncia i Reims, i amb visible influència occitana tant en alguns aspectes fònics com
doctrinals, raó per la qual hom ha suposat que podria tractar-se d’una adaptació d’un text occità.
Aquesta presència de l’element occità, eventual en els escrits catalans en prosa i habitual en poesia,cal atribuir-la en part a l’estreta relació entre totes dues llengües des del punt de vista genètic i enpart a les també estretes relacions històriques entre Catalunya i Occitània, que arribaren a formaruna sola entitat política als segles XII i XIII.
Tot i aquesta influència, la llengua literària catalana de l’edat mitjana –i deixant de banda la poesia,que occitaneja en proporcions variables al llarg de l’època– presenta un aspecte força unificat,sense trets locals, en comparació amb el que s’esdevé en altres llengües romàniques. Això no volpas dir, és clar, que la llengua real no presentés variacions regionals. Així ho palesa a final del segle XIII l’obra Vides de sants rosselloneses, editada i estudiada per Joan Coromines, el qual hi remarca
la presència de formes d’un dialecte de transició cap a la llengua d’oc si bé ja essencialment català.
Té un interès especial ací seguir l’aparició i desplegament al llarg de l’edat mitjana de la prosa
historiogràfica, jurídica i administrativa
, que contribuirà en gran mesura a forjar el català com
una llengua d’estat. Un exemple primigeni n’és ja el citat Llibre jutge (segle XII). Entre els segles
XIII i XIV apareixen els primers grans codis legislatius redactats en català: Les costums de Tortosa,
els Furs de València, els Usatges de Barcelona, el nucli més antic del Llibre del consolat de mar i
altres.
Els Furs presenten un interès lingüístic particular, per tal com reflecteixen l’avenç de la llenguadels conqueridors cap al sud, però també el context mossaràbic valencià i els progressos que hihavia fet ja la influència de l’àrab. Però el més interessant de tot és de veure-hi el paper que la cancelleria reial ja havia assumit com a instrument –i agent– de creació d’una llengua oficial d’estat.
Tenen una gran riquesa de lèxic que és palesa en el gran nombre de cultismes, calcs del llatí, peròtambé solucions pròpies, i fins i tot doblets de mots –amb la variant aràbiga i la mossaràbiga– i unamunió de mots patrimonials documentats per primera vegada.
EL CATALÀ PRELITERARI. ELS PRIMERS TEXTOS
El català preliterari
Resulta molt difícil de precisar el moment que el català esdevé una llengua romànica ben diferen-ciada de la llatina. Sembla que fou en els segles VII i VIII quan es produïren els canvis més profundsen el llarg procés que va del llatí al català. Els historiadors consideren que en el segle VIII la llenguaque parlaven els habitants del territori de Catalunya era ja català.
Els documents de l’època contenen poques, i poc explícites, al·lusions al fet que llatí i catalàconstituïen dues realitats lingüístiques plenament diferenciades. Cal suposar, però, que la situacióno devia ser gaire diferent de la de la Gàl·lia, on els documents contenen referències més abundosesi explícites. Així, els concilis de Magúncia, Reims i Tours (any 813) evidencien que el poble noentén el llatí eclesiàstic i s’acorda, en aquest darrer, de fer la predicació popular in rusticam Romanamlinguam. Això no comporta, però, que la llengua accedeixi a l’escriptura. Aquesta serà patrimoni exclusiudel llatí durant molt temps. Recordem que els primers textos escrits íntegrament en català són delsegle XII. No obstant això, coneixem en part el que s’anomena català preliterari –la llengua parladaentre els inicis del segle IX i finals del XII– gràcies als documents escrits en llatí.
Els escrivans que redacten en llatí les escriptures de compra-venda, actes de qualsevol mena otestaments pensen i parlen en català, que és la llengua del seu entorn. El llatí és una segona llengua,utilitzada gairebé només en l’escriptura. No és estrany, doncs, que, sovint, ja sigui per distracció,perquè vacil·len entre dos mots que creuen sinònims, perquè no troben l’equivalència llatina d’unmot romànic, o bé per altres raons, escriguin paraules i frases breus que són inequívocament cata-lanes.
Aquestes formes de la parla romànica que apareixen en la documentació de l’època ens forneixenvaluoses informacions sobre la fonètica, la morfosintaxi i el lèxic del català més primerenc. El delvocabulari és el camp que ens dóna els materials més rics. Cal remarcar que el lèxic és especialmentabundós en topònims, antropònims, noms que indiquen la relació familiar i termes que es refereixena les eines i productes agrícoles.
Els primers textos en llengua catalana
Fins al segle XII el català no passa a la lletra escrita. Els textos de l’època preliterària, ja siguinhistòrics, literaris, jurídics o simplement administratius (pactes, títols de venda, testaments, etc.)són redactats en llatí, llengua que usen els únics que dominen l’escriptura: els clergues. Quan començaa fer-se necessari de posar a l’abast del poble les lleis i les normes religioses i socials vigents, lesllengües romàniques tindran accés a l’escriptura. Les primeres manifestacions escrites íntegramenten català són precisament religioses i jurídiques.
El més antic d’aquests dos textos pertany a la primera meitat del segle XII. Es tracta d’un fragment
de la traducció del Forum iudicum, un codi de lleis visigòtic, amb algunes glosses intercalades. Un
segle després tenim els Usatges de Barcelona, compilació de normes jurídiques que constitueixen
el fonament del dret català. Del 1261 daten els Furs de València, que recopilen les lleis del Regne
valencià i que tenen també un notable interès lingüístic.
De la darreria del segle XII o del començament del XII són les Homilies d’Organyà, primer gran
document de la llengua catalana i el text literari més reculat que conservem. Són una col·lecció de
sis sermons, amb fragments d’evangelis i epístoles en llatí, que l’autor tradueix i comenta en català.
Cal suposar que sabem que la predicació en vulgar s’havia posat en pràctica des del segle IX. De
mitjan segle XIII són els tres poemes religiosos més antics que se’ns han conservat: l’Epístola farcida
de Sant Esteve
, la composició “Aujats, senyors qui credets en Déu lo paire” i el Planctus de la
Verge.
A partir de la segona meitat del segle XIII una nova classe social, la burgesa, sorgida arran de la crisidel feudalisme i del progrés del comerç, començà a tenir un pes específic cada cop més importanten la vida catalana. Aquest fet comportà un seguit de canvis culturals transcendents, entre els qualsdestaquen l’ús del català com a llengua de cultura en competència amb el llatí i la creació d’unaliteratura, bàsicament en prosa, destinada a un públic més ampli. L’obra de Ramon Llull, se situa enaquest context i representa l’empenta definitiva al català com a llengua de cultura i el naixement dela literatura catalana.
Ens hem de referir també al fet que, si bé no en conservem testimonis escrits, és segur que hi hagué
una literatura popular que sorgí a l’ensems que la mateixa llengua: cants lírics (d’amor, de tristesa,
de joia) i èpics (narracions llegendàries, històriques). Aquestes manifestacions literàries, transmeses
oralment, s’han perdut. Això no obstant, els cants èpics són coneguts en part gràcies a les cançons
de gesta prosificades en les Cròniques de Jaume I, Desclot i Muntaner.
Finalment, cal recordar l’existència d’un seguit de poetes catalans que, al llarg dels segles XII i XIII,conrearen una poesia culta i profana –la trobadoresca– que era consumida en els cercles cortesans.
Ara bé, la llengua que utilitzaren no fou el català, sinó l’occità. Aquest fet es perllongà durant elsegle XIV i part del XV. Tot i que els autors anaren catalanitzant –o desprovençalitzant– la llenguaque empraven, no és fins al segle XV, amb Ausiàs Marc, que la poesia culta en català assoleix laplena normalitat lingüística.
RAMON LLULL
La contribució més important a la creació de la llengua literària fou l’obra del mallorquí RamonLlull (1232 - ca. 1316). Llull tenia una clara consciència lingüística i va escriure en català, en àrabi en llatí, amb la voluntat d’arribar entenedorament a tota mena de públic. La importància lingüís-tica de la seva obra catalana rau d’antuvi en el fet d’haver escrit en aquesta llengua, i d’haver-ho fetno solament en la poesia i la narrativa de ficció, sinó també en la prosa científica i filosòfica.
Aquesta diversitat de gèneres que conreà, amb els problemes d’expressió que plantejava i que laseva inventiva va saber resoldre magistralment, és un altre dels factors que contribueixen a lamagnitud de la seva aportació lingüística.
El caràcter autoreflexiu i innovador del seu llenguatge, la recerca de la bellesa de l’estil, fonamentadaen la convicció que la veritat de les idees demana la bellesa de l’expressió, i l’afany proselitista sóna l’origen de l’actitud teòrica i pràctica de Llull envers la llengua. És precisament aquesta actitud laque transformarà el model lingüístic incipient de la cancelleria reial en un instrument plenamentapte per a l’expressió filosòfica i conceptual més subtil, mitjançant la riquesa del desenvolupamentlexical i sintàctic a què Llull el sotmeté.
Llull és conscient de la limitació del llenguatge per a expressar el pensament, sobretot el pensamentsublim. La idea de Llull és que “paraula no ha poder que pusca demostrar ni significar tanta de veritat com enteniment pot entendre”. Allò que interessa és d’atènyer la veritat i aquesta és mésfàcil de copsar intel·lectualment que d’expressar verbalment. I, malgrat aquesta convicció, Llull nodesistirà de superar “la discòrdia de paraula e enteniment”, cercant el mot just i precís, creant-lo sical, i cercant l’art d’una dicció sàvia i ordenada.
Els estudis sobre la llengua de Ramon Llull n’han destacat les característiques següents: 1) Pel que fa a la fonètica:
a) La llengua de Llull presenta un vocalisme evolucionat, pròxim en alguns aspectes a la llengua actual, com en la confusió entre a i e àtones, que ja era normal, o entre o i u, fenomen moltmés tardà. Altres solucions són pròpies de la modalitat mallorquina o bé són manlleus del’occità.
b) De vegades s’observa la coexistència de solucions fonètiques: vesí – vehí – veí < VICINU; veserveher veer < VIDERE; noblesa – noblea < NOBILE + ITIA.
2) Quant a les formes gramaticals:
a) Hi ha restes de l’oposició entre el cas recte i l’oblic en els substantius: hom < HOMO i home < HOMINE; sènyer < SENIOR i senyor < SENIORE.
b) En els plurals dels substantius llatins en –INES predominen les formes amb –n- etimològica: c) El superlatiu habitual és analític: lo pus – lo més.
d) Hi ha una preferència per les formes fortes dels pronoms emprats com a règim verbal, per comptes de les febles, i pel relatiu qui com a subjecte encara que no tingui un antecedentpersonal.
e) En el verb, abunden formes d’infinitiu com jaer, laer, trer, seer, veer, que suposen una terminació llatina –ÇRE, per comptes dels actuals jeure, lleure, treure, seure, veure, quesuposen una terminació -ERE. També hi ha formes d’infinitiu en les quals, per comptes deperdre’s la E final, ha desaparegut la E postònica interna: vençre < VINCERE, tembre < TIMERE,per vèncer, témer. Hi ha formes arcaiques de present de l’indicatiu, avui conservades enbaleàric: (jo) man, desempar, envellesc; parlam, etc.; formes de perfet fortes (amb accent alradical) al costat de les febles (degren/degueren); al present de subjuntiu, formes sensedesinència (deman, perdó) i amb desinència (pusca, viva).
f) Entre els adverbis, apareixen formes arcaiques: denant ‘davant’, pres ‘prop’, ans i enans ‘abans’, aprés, puys ‘després’, tost ‘prest’, tostemps, tots jorns ‘sempre’, assats ‘prou’, ihoc ‘sí’.
g) Entre les preposicions: ves i envés ‘envers’, enfre ‘entre’, tro a ‘fins a’.
h) Entre les conjuncions: mas, donques, com per que amb valor modal.
3) En sintaxi:
a) Preferència pels pronoms forts en funció de complement verbal (servir a vós), fins i tot en casos que podrien induir a confusió: “el cavaller demanà a sa muller que li digués veritat,car si no la deïa, ella auciria” [= (ell) l’occiria].
b) Hi ha un gust per la reiteració, que sovint dóna lloc a una construcció similar a l’anomenat “acusatiu intern” de la gramàtica llatina: “com hac vista la visió”, “parlar paraules”, o ad’altres, com en el text esmentat més amunt: “[.] com enteniment [.] entendre”.
c) Hi abunden les oracions compostes, construïdes mitjançant l’ús d’infinitius directament subordinats a un verb personal, l’ús abundant de la coordinació i de les oracions de relatiu iel desplegament de tota mena de nexes de subordinació adverbial, que permeten recollirmultiplicitat de matisos lògics (causals, finals, concessius, etc.). De vegades es reitera el nexe completiu que, en una mostra, no pas l’única, d’aproximació al registre oral: “jo usprec que los pecadors qui amem la vostra misericòrdia, que·ls perdonets”.
d) L’ordre dels mots presenta inversions freqüents: el subjecte rere el verb i de vegades al final de l’oració, el complement directe davant el verb i aquest al final de l’oració si no es voldonar relleu al subjecte.
4) El lèxic de Llull consta d’unes set mil paraules, de les quals el 72% és de derivació popular, el
18% llatinismes, l’1% provençalismes, el 2% noms propis i el 7% lul·lismes. L’abundor de llatinismes
i lul·lismes respon a les necessitats expressives a què el seu pensament especulatiu va sotmetre la
llengua vulgar, mancada encara del desplegament conceptual i terminològic necessari. La distribució
d’aquest material lexical no és, òbviament, homogènia, sinó que és predominant en les obres
filosòfiques.
LA POESIA TROBADORESCA I LA INFLUÈNCIA DE
L’OCCITÀ

Si les pràctiques verbals i escripturals de Llull i de la cancelleria reial tenen com a efecte lainstitucionalització d’una llengua unificada en el camp de la prosa, que al llarg del segle XIVs’imposaria en tota mena de gèneres, en el camp de la poesia les coses no van anar de la mateixamanera. La influència occitana en poesia fou perdurable, i no solament afectà la temàtica i laversificació, sinó la llengua mateixa.
Fins al principi del segle XV, amb Ausiàs Marc, els poetes catalans escrigueren adés en occità, adésen un occità esquitxat de catalanismes, adés en un català farcit d’elements occitans, segons ladiversa competència dels autors o la malcurança dels amanuenses.
Val a dir que la poesia trobadoresca, origen de la poesia moderna i reflex dels valors i les tensions
socials del món feudal, tingué una influència notable arreu d’Europa (de la poesia dels trouvères a
la dels Minnesänger, de la lírica galaicoportuguesa a la poesia siciliana), i especialment a Catalunya
i al nord d’Itàlia, com a zones més pròximes.
La diferenciació entre un llenguatge de la poesia –o art– i un llenguatge col·loquial –o ús– duta al’extrem d’emprar dues llengües diferents no és un fenomen exclusiu de la Catalunya medieval: aCastella, a la cort d’Alfons el Savi, mentre que hom usava el castellà en la prosa historiogràfica dela General e grande historia, es componien en galaicoportunguès els versos de les Cantigas en loorde Santa Maria. Entre altres autors catalans, recordem Guillem de Berguedà, Guillem de Cervera iCerverí de Girona, i Ramon Vidal de Besalú.
Aquesta influència occitana rep un cop de gràcia amb el tractat de Corbelh (1258), pel qual Jaume I renuncia definitivament als seus drets feudals sobre Occitània. La política del Conqueridor s’orientallavors cap al sud. La reconquesta de les illes Balears (1229-1287) i de les terres valencianes (1233-1264) tingué tres conseqüències lingüístiques importants: 1) L’eixamplament territorial del domini.
2) El desenvolupament de les grans varietats regionals –baleàrica i valenciana–, que conjuntament amb les seves matrius –el català occidental i el català oriental– constituiranuna diversitat perdurable dins la unitat de la llengua catalana.
3) La formació, al costat de Barcelona, d’uns altres dos centres d’elaboració de la llengua i de difusió de models lingüístics: Mallorca i València. L’obra de Ramon Llull n’és la primeraevidència, que continuarà en l’obra dels grans autors valencians del segle xv.
LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES
La diversificació de gèneres, la continuïtat de la pràctica escriptuària de la cancelleria reial, la
creació de l’Estudi General de Lleida (1300), primera universitat de Catalunya, i les noves aportacions
des de la perifèria contribuïren a l’elaboració d’una norma lingüística comuna i a la capacitat
expressiva del català. La prosa historiogràfica i cancelleresca, l’oratòria parlamentària i la predicació
religiosa, i la influència de l’humanisme són alguns dels factors a considerar.
Les quatre grans cròniques –la de Jaume I o Llibre dels feits, la de Bernat Desclot, la de RamonMuntaner i la de Pere el Cerimoniós– constitueixen sengles monuments de la historiografia medie-val, i la seva contribució a l’afaiçonament de la prosa catalana és bàsica.
En les tres primeres, hom ha volgut trobar-hi exemples de prosificacions de les antigues cançons degesta catalanes. Segons això, l’únic vestigi d’aquelles composicions originàriament orals estaria enaquests fragments prosificats, és a dir, en aquestes redaccions en prosa d’un text original en vers.
1) El Llibre dels feits (1274?) narra les gestes del Conqueridor. Segurament és un producte
mixt de la cancelleria reial i de la intervenció directa del rei, la qual cosa es reflecteix en lajuxtaposició de dos registres, un de més curialesc i un de més popular, i en la coexistènciade l’estil indirecte i l’estil directe, amb parlaments solemnes i diàlegs vius, fins i tot ambpresència del fenomen de l’alternança de llengües en l’estil directe, segons la llengua del’autor del discurs reportat (de fet hi ha alternança català/llatí, català/àrab, català/mossàrab,català/castellà, català/occità, català/francès).
El Llibre dels feits fou escrit sota la direcció del monarca. L’obra, destinada a difondre’soralment, posseeix, en l’ordre lingüístic, un marcat caràcter planer i popular; és fàcil detrobar-hi repeticions i vacil·lacions, mostres de llengua viva i espontània i nombrosos refranys.
Hi predominen les construccions paratàctiques. Des del punt de vista lèxic s’hi ha trobataragonesismes, occitanismes i altres manlleus que, com en la Crònica de Desclot, obeeixenal desig verista de reproduir la llengua dels no catalans; així, hi apareixen paraules, expressionso paràgrafs en francès, provençal, mossàrab, àrab, castellà i aragonès.
2) La Crònica de Bernat Desclot (1288) narra els fets ocorreguts des del regnat d’Alfons el
Cast fins al de Pere el Gran. A diferència de l’anterior, es caracteritza pel seu to curialesc iobjectiu, ben allunyat de l’estil directe i l’expressió personal.
Segons Coll i Alentorn, la llengua de la Crònica de Desclot presenta particularitats d’undialecte de la zona oriental del Pirineu i abunda en arcaismes. Convé destacar-hi l’ús d’altresllengües quan parlen personatges no catalans.
3) La Crònica de Ramon Muntaner (1325) és la més llarga de totes i abraça el període que va
del naixement de Jaume I fins a la coronació d’Alfons III. Tot i que, dins la tradició unifica-dora de la cancelleria reial, la llengua d’aquesta crònica excel·leix per la seva riquesa esti-lística i capacitat d’expressió personal, són pròpies de l’estil de Muntaner les repeticions demots i estructures sintàctiques, les adjectivacions formulars i reiteratives, l’abundord’anacoluts, d’inversions i d’expressions hiperbòliques, d’apel·lacions, comparacions iproverbis.
Hom ha assenyalat que en Muntaner l’ús de la construcció “va + infinitiu” deixa d’ésser unrecurs propi de l’estil èpic per a consolidar-se com a expressió gramatical del passat. Totplegat contribueix a crear la impressió d’un estil popular i espontani, una mostra excel·lentdel “pus bell catalanesc”, per dir-ho amb les seves paraules.
L’entusiasme de Ramon Muntaner per la dinastia de Barcelona és paral·lel al que sent per lallengua, el “bell catalanesc”, de l’expansió de la qual esdevé un testimoni directe. Tanmateix,seguint la tradició, escriu en occità un poema, el Sermó, que intercala en el text. Cal remar- car la voluntat de l’escriptor d’acostar-se als oïdors o lectors de la seva obra, voluntat palesaen un estil viu i familiar, en l’ús d’expressions populars i en la presència de recursos narratiusi joglarescos.
4) La Crònica de Pere el Cerimoniós (1386) reflecteix la consciència del prestigi de la reialesa
catalana i la voluntat de perpetuar-lo i enaltir-lo mitjançant la redacció dels fets reials.
L’expressió lingüística hi és més controlada que en les de Jaume I o Muntaner, la sintaxi hiés més articulada i les figures retòriques més abundoses, donant lloc a un estil afectat, peròtambé més feixuc, efecte al qual contribueix la relació per jornades.
La Crònica de Pere el Cerimoniós fou redactada, sota el control directe del monarca, enplural majestàtic, com la de Jaume I, i s’ha conservat en dues redaccions, una més primitivai la segona més elaborada i completa. La seva prosa manca del caràcter viu i popular de lesanteriors i, en certs moments, quan adquireix la forma de dietari, esdevé seca i eixuta, peròmanté sempre un to estilístic elevat. Com en les altres cròniques, en aquesta algunspersonatges parlen, segons la seva procedència, en altres llengües que la catalana: la provençal,l’aragonesa i la castellana.
L’APARICIÓ DE LA PROSA RELIGIOSA
La prosa religiosa i l’oratòria sagrada del segle XIV, després de l’aportació d’Arnau de Vilanova
en el XIII, és una de les tradicions que forgen la llengua comuna medieval. Parlem del gironí arrelat
a València Francesc Eiximenis i dels valencians Antoni Canals i Vicent Ferrer.
1) Francesc Eiximenis elabora un univers lingüístic particular, plenament medieval, amb
voluntat d’adreçar-se a persones llegues i no gaire lletrades: empra, doncs, un llenguatgeplaner, ple de matisos i dislocacions sintàctiques. No és, però, un llenguatge popular, sinócultivat i urbà.
2) Cap aquesta època la modalitat valenciana de la llengua accedeix a l’escriptura. Antoni
Canals és el primer a fer ús de l’expressió “nostra vulgada llengua materna valenciana”.
Sigui quin sigui el sentit històric d’aquesta denominació, no es pot pretendre que alteri la
percepció de la unitat lingüística catalana. La contribució de Canals a l’elaboració de la
llengua comuna rau sobretot en la riquesa del seu vocabulari i en el calc de locucions llatines,
metàfores inèdites, etc.
3) Sant Vicent Ferrer és el representant més genuí de l’oratòria. Es conserven prop de 280
dels seus sermons, veritables peces de l’art oral que eren transcrites mot per mot pels seusconfrares. Aquestes transcripcions, tanmateix, no són sinó un lleu reflex de la veu, lescadències, el to, les pauses i les inflexions, les brusques transicions de veu, la gesticulaciódel predicador: són textos per a ésser declamats i escoltats, no pas llegits.
Aquests textos són un testimoni de la llengua que parlava el poble a finals del segle XIV. Uncatalà farcit de diminutius, exclamacions, onomatopeies, expressions col·loquials, manlleusdel castellà, i amb una sintaxi desgavellada, configurant tot plegat un model de prosa bendiferent de la prosa oficial emanada de la cancelleria reial.
Les formes col·loquials en el català del segle XIV
Del català parlat durant el segle XIV se’n conserven algunes mostres, especialment en textos deprocessos judicials que transcriuen amb fidelitat la llengua viva dels testimonis. Al marge d’aquestscasos, només algunes de les obres del franciscà Francesc Eiximenis i els sermons del dominicàVicent Ferrer escapen a les normes estilístiques de la Cancelleria reial i als artificis de la llengualiterària i permeten endevinar les particularitats de la llengua col·loquial de la seva època.
En bona part, l’obra d’Eiximenis pretén d’acostar-se a un ampli públic llec i indocte; per això, diu,vol parlar comunament e, més que més, grosserament a vegades. Convé remarcar que els textos d’Eiximenis presenten la distinció entre la v labiodental i la b bila-bial.
L’oratòria vicentina ens ha pervingut en dues versions, l’original catalana i una traducció llatina percopistes que, situats al costat del predicador, prenien nota literal de les seves paraules. D’ací, doncs,l’extraordinari valor filològic dels sermons del sant valencià. La seva llengua és la parladacomunament, car s’adreçava a grans masses illetrades. Per la necessitat de convèncer un auditoriper mitjà de les paraules, sant Vicent exhibeix unes singulars peculiaritats lingüístiques. Les mésfreqüents són les interjeccions, exclamacions i onomatopeies, les quals eren acompanyades d’unampli repertori de gesticulacions i d’inflexions de veu que per força havien d’impressionar als seussermons.
El lèxic de sant Vicent respon a un deliberat to col·loquial. L’abundància de diminutius, per exemple,comporta una forta càrrega de tendresa. Cal remarcar també l’ús de refranys i frases fetes i devulgarismes. Finalment, en el terreny de l’estil, les semblances, paràboles i exemples pertanyen alfons comú dels recursos de la predicació popular.
BERNAT METGE I LA PROSA CANCELLERESCA
Els treballs de la cancelleria reial i de la divulgació de les obres de Llull comportaren l’elaboració
d’un model de prosa uniformat, que contrasta amb la inestabilitat lingüística de la poesia al llarg
de l’edat mitjana. Aquest model de prosa, forjat en la redacció de cartes i documents i cròniques
pels funcionaris de la cort, es caracteritza per la seva sintaxi acurada, contínuament confrontada
amb els models que fornia el llatí humanístic –recuperador dels autors clàssics–, respectuosa de les
cadències rítmiques –amb predomini de l’anomenat cursus planus– i configuradora de períodes
llargs.
Es tracta d’un model de llengua àulica, elegant, conformada segons els cànons clàssics, amb moltsmanlleus i calcs del llatí, i amb profusió de construccions amb participis de present i de passat (“Enós veents que açó és molt necessari.”, “Reebuda vostra lletra e aquella entesa, vos responem.”),però, sobretot, d’una llengua d’estat uniformada, per contrast amb allò que s’esdevenia en altresllengües romàniques –on la divisió dialectal era patent en la llengua escrita– i per contrast tambéamb allò que s’esdevenia en la poesia.
Un dels mestres que excel·lí en aquesta mena de prosa fou l’humanista barceloní Bernat Metge.
Representant eminent de la intel·lectualitat cortesana i secretari de Joan I, Bernat Metge, alhora que
culminà el model de prosa cancelleresca elegant i austera, obrí el català a la influència de Petrarca
i, en general, dels corrents humanístics arribats d’Itàlia. Hom ha vist en la seva llengua la primera
mostra d’una expressió catalana moderna, allunyada de la tradició medieval i orientada pels models
clàssics humanístics. Exaltació de la bellesa formal, dicció acurada, elaboració del període i del
ritme de la prosa i claredat en la sintaxi, exuberància en l’adjectivació, ús abundant de construccions
amb participis de present i de passat, i també d’infinitius, inversions del verb –que sovint clou el
període–, abundor de llatinismes –sovint condicionats pel rigor de l’expressió conceptual, però
altres vegades gratuïts, amb una funció més aviat expressiva– són algunes de les característiques
formals de la prosa de Metge, mentre que el bon gust, l’agudesa crítica, la ironia o l’escepticisme
són trets d’esperit que també s’hi manifesten.
Els esdeveniments del segle XV a Catalunya configuren un quadre social que aboquen Barcelona i el Principat de Catalunya a una situació de decadència cultural que afavorirà la puixança cultural deValència i la seva erecció com a centre de la producció lingüística i literària en català.
La norma lingüística establerta per l’ús cancelleresc es manté i fins i tot arriba a abastar terrenysque, fins aleshores, n’havien estat al marge, com la poesia i la narrativa de ficció. L’eix Barcelona-València continua condicionant amb eficàcia el desenvolupament d’un model lingüístic urbà, peròla iniciativa és ara en mans valencianes, i això tant en els gèneres tradicionals de la prosa i el vers,com en l’inici de la lexicografia i el purisme gramatical, tant en la temptativa d’innovar l’estilliterari com en la introducció del llenguatge col·loquial en el català literari.
Tot i aquella empenta renovadora provinent de les terres del sud, no s’ha d’oblidar que la llenguaresta oberta a les influències que vénen d’Itàlia, de França i de Castella, com ho testimonien elsnombrosos manlleus que hi entren en aquesta època.
La llengua de la Cancelleria. Característiques i evolució
En una primera etapa, els contactes dels funcionaris de la Cancelleria amb el llatí comportaren unallatinització progressiva de la prosa catalana. Una llatinització que, iniciada en els primers anys delregnat de Pere III, obeïa al desig d’imitar rígidament els formularis burocràtics de la llengua sàvia,fins al punt d’alterar intolerablement la sintaxi del català. En són una mostra les mateixes Ordinacionsde la Cort de Pere III. Els redactors d’aquells documents, afirma Jordi Rubió, “no tenen consciènciade la llei diferent que regeix la llengua sàvia i el vernacle, consideren aquest desvalgut i pobre icreuen donar-li categoria aplicant-li una llatinització forçada”.
Cap a finals del mateix regnat, l’abandonament, ni que fos relatiu, de la inflexibilitat dels formularisper a la redacció de cartes i documents (l’Ars dictandi de la retòrica medieval) i la incorporaciód’escrivans amb més personalitat literària redreçaren aquella anòmala subjecció del català al llatí.
Al voltant de 1380 s’inicia un nou rumb estilístic a la Cancelleria. En les mans d’una fornadad’escrivents del quals Bernat Metge és l’exemple més conspicu, la llengua catalana assolirà unaforma equilibrada, clàssica, perfecta. Serà l’estil que ofereixen, en paraules de Martí de Riquer,“milers de cartes, redactades en un català precís, elegant i puríssim que contribuïren, un dia darrerel’altre, a imposar per tots els dominis de la llengua una prosa exemplar i bellíssima”.
La sintaxi de la llengua de la Cancelleria es caracteritza per: Complement avantposat al verb i separat d’ell per una oració intercalada: “. si pena de3.000 florins d’Aragó, a la qual no falleria rigorosa execució, desitjats esquivar.” Adjectiu separat del substantiu: “. la dita sentència contra aquell per sos demèrits promul-gada.” Infinitiu separat del verb regent: “. han acostumat vostres predecessors a religió servir.” Participi separat de l’auxiliar: “. no hi haveu jamés, no sabem per quina causa, entès.” Oracions d’infinitiu que avui expressaríem amb subordinades: “. com se diga aquell éssernotable e virtuosa persona.AUSIÀS MARC I LA POESIA DEL SEGLE XV
En poesia Andreu Febrer, traductor de la Divina Comèdia de Dant, Gilabert de Pròixita i, sobretot,
Pere i Jaume Marc –pare i oncle d’Ausiàs, respectivament– i Jordi de Sant Jordi, contemporani
d’Ausiàs, dugueren el llenguatge cap a un progressiu alliberament de la influència occitana.
Aquesta tendència havia de culminar amb Ausiàs Marc, en qui els pocs occitanismes residuals són
condicionats per la rima i amb qui l’expressió esdevé plenament catalana i moderna, per bé que el
seu to moralitzador és deutor dels valors medievals.
La voluntat de Marc de comunicar l’experiència d’una vida interior envitricollada, la seva constantanàlisi introspectiva i la intensitat dels seus sentiments donen lloc a una poesia amatòria d’expressiócomplexa i condensada, que de vegades en dificulta la comprensió, però que pot arribar també asolucions molt sintètiques, plàstiques i directes. El seu lèxic conté arcaismes, cultismes propis de laterminologia escolàstica, neologismes de collita pròpia, expressions populars. Conceptualment, laseva poesia s’estructura a l’entorn d’uns quants mots clau (amor, amar i els seus derivats, jo i altresformes pronominals afins, delit i dolor, i mal, vida i mort, cors i ànima, cor, rahó, Déu, hom,etc.).
LA NOVEL·LA CAVALLERESCA
En prosa l’aportació més interessant és en el terreny de la narrativa de ficció. El Tirant lo Blanc, de
Joanot Martorell i Martí Joan de Galba, i l’obra anònima Curial e Güelfa són dos grans monuments
de la novel·la cavalleresca de tots els temps i de la literatura catalana.
En especial, l’obra de Martorell ha estat de sempre particularment preuada i considerada un modelde gènere novel·lesc.
En el Tirant coexisteixen dos estils que s’entrecreuen i se superposen l’un a l’altre:
a) Un estil elevat, solemne, model d’expressió retòrica i cavalleresca.
b) Un estil jocós, pintoresc, amant de les descripcions humorístiques i les situacions grotesques o divertides, que utilitza la ironia, els diàlegs àgils i agosarats, el to col·loquial, els refranysi jocs de paraules, les metàfores obscenes, i que es complau en les escenes picants.
Aquesta constant alternança dels dos estils dóna a l’obra de Martorell una frescor i unatendresa particulars, com no s’havia aconseguit en altres obres, i el contrast entre la solemnitatdels parlaments cortesans o el detall de les descripcions militars i l’expressió atrevida d’algunspersonatges o la picardia de les escenes de cambra havien de fer les delícies del lectorcontemporani i també del lector actual.
En la llengua de Martorell trobem una preferència per algunes solucions valencianes (laterminació –e de la primera persona del singular del present d’indicatiu –plore, parle–, laterminació nominal de la mena que observem a bellea, riquea, l’ús d’arabismes i castellanismes,etc.).
Quant a l’anònim autor de Curial e Güelfa, contemporani de Martorell, mostra un bon
coneixement de la tradició literària en què s’inscriu i, com aquell, tendeix a barrejar el to greu
amb la paròdia, escriu en un estil fluid i elegant, amb trets dialectals que el situarien en una zona
fronterera entre el català oriental i l’occidental.
Algunes característiques lingüístiques que s’hi poden observar són: a) exemples de plurals masculins en –es, al costat de casos en –os (arneses/arnesos, fran- b) los per lurs i son per lur;c) la preferència per aquest/aqueix davant est;d) la desinència zero de la primera persona del singular del present d’indicatiu (port, prech), al costat de l’eventual terminació en –e (porte, pregue); e) el manteniment de la terminació –ts en la segona persona del plural al costat de –au (anats, volets, diets al costat de matau, parlau, digau); f) la intercalació de pronoms àtons en les formes de futur i condicional (donar-la-m’ha, g) l’ús de les formes arcaiques del condicional en –ra (donara, volguera).
JOAN ROÍS DE CORELLA I LA VALENCIANA PROSA
La consciència del predomini cultural de València en el context del regne d’Aragó menà algunsautors a autoproclamar-se conreadors d’una nova modalitat literària que batejaren com a “estil devalenciana prosa”, amb la intenció d’emfasitzar llur aportació a la tradició nacional literària i sensevoluntat de posar en qüestió l’herència literària comuna de catalans, balears i valencians. Algunshan interpretat aquest “estil de valenciana prosa” com una faiçó literària, mentre que d’altres creuenveure-hi una forma peculiar d’expressió local; però, en qualsevol cas, és una varietat més de lallengua catalana escrita.
Una varietat arrelada en la tradició de la prosa cancelleresca, que n’exagera l’artificiositat, el caràcterllatinitzant i emfàtic, el gust pel desplaçament del verb al final de l’oració, per les construccionsd’infinitiu, pel participi de present en funció de clàusula relativa, per les perífrasis i les construccionssupletives (tenir fallença ‘faltar’), per les construccions negatives en comptes d’afirmatives (notard ‘aviat’, etc.), per la supressió del nexe completiu que, pels neologismes i per l’acumulaciód’adjectius, per la recreació del ritme; una varietat de prosa, en fi, que pretén construir amb elselements de la llengua vulgar un sistema d’expressió culte com el del llatí. L’expressió màximad’aquest corrent és l’obra de Joan Roís de Corella.
Hem vist fins ací com, des dels orígens tardollatins fins a la plenitud del segle XV valencià, la
llengua catalana emergeix amb personalitat pròpia entre les romàniques i, d’un “parlar vulgar” que
malda per esmunyir-se entre els textos llatins –única llengua escrita del moment–, esdevé una
llengua de cultura apta per a tota mena de gèneres –de la prosa al vers i de la ficció a la filosofia–
, la llengua nacional de la comunitat catalana i la llengua oficial d’estat de la corona catalanoaragonesa.
Hem vist també el paper que, en aquest procés, hi fan l’activitat ininterrompuda d’una instituciócom la cancelleria reial i el geni dels grans escriptors que conrearen el parlar matern i elevaren laseva capacitat de conceptualització i d’expressió fins a fites inimaginables poc temps enrere. L’acciócombinada d’aquests dos factors, entre altres, fou la responsable gradual del que hem anomenat lakoiné medieval catalana.
DELS SEGLES OBSCURS A LA RENAIXENÇA
Del segle XVI a mitjan segle XIX s’estén el període de l’anomenada decadència de la llengua cata-
lana.
Tanmateix, el concepte s’hauria d’aplicar amb propietat a la història literària catalana més
que no pas a la història lingüística, car allò que entrà en un decandiment profund fou, en primer
lloc, la creació literària pròpiament dita i, parcialment, l’ús del català en l’escriptura.
De fet, alguns autors menors i una certa classe de literatura popular continuà produint-se en català,com també la documentació jurídica i administrativa fins al començament del segle XVIII. Però,sobretot, el català mai no cessà d’ésser la llengua parlada del poble; llevat d’alguns sectors del’aristocràcia i de la intel·lectualitat, el desconeixement del castellà restà un fet absolutament nor-mal entre el poble fins que, ben entrat el segle XIX, no es declarà obligatòria l’escolarització delsinfants.
Català i castellà als segles XV i XVI
La influència del castellà a les terres catalanes és un fet antic, que comença a adquirir un caràcter
parainstitucional al llarg del segle XIV, amb l’adveniment de la nova dinastia castellana dels Trastàmara
i la instal·lació a la cort de cercles intel·lectuals castellans, amb el prestigi que se’n deriva per a la
llengua.
Posteriorment, la desaparició de la cort reial de les terres catalanes té dues conseqüències: a) La desaparició de la cancelleria reial com a factor d’unificació lingüística.
b) El trasllat de part de l’aristocràcia autòctona i el seu enllaç amb famílies castellanes. Però no serà fins ben entrat el segle XVI que podrem parlar de castellanització de certs sectors
socials
. En el regnat de Carles I, i a conseqüència de l’ajut del rei en la guerra de les Germanies,
l’aristocràcia valenciana es castellanitza. En el regnat de Felip II s’accentua el centralisme
castellà; en el de Felip III té lloc l’expulsió dels moriscs, fet que incrementa la pèrdua
demogràfica esdevinguda arran de guerres i epidèmies, i en el de Felip IV la guerra dels
Segadors, revolta dels catalans contra el centralisme encarnat pel comte-duc d’Olivares.
ELS DECRETS DE NOVA PLANTA I ELS USOS LINGÜÍSTICS
DEL SEGLE XVIII

El segle XVIII representa un procés d’inflexió en l’etapa de decadència, ja que en la guerra de Successió
pel tron d’Espanya, pel qual competien Carles d’Àustria i Felip d’Anjou, els catalans s’arrengleraren
amb aquell primer i foren finalment vençuts després del setge i la caiguda de Barcelona. Els vencedors
borbònics aboliren totes les lleis i institucions de Catalunya i promulgaren els Decrets de Nova
Planta
.
Només se’n salvà Menorca, que durant el segle XVIII estigué majoritàriament sota dominació britànica(i, òbviament, les terres nord-catalanes, ja incorporades a França el 1659).
Les conseqüències de la Nova Planta per a l’ús de la llengua catalana foren nombroses: a) S’imposà, si més no en teoria, l’espanyol com a única llengua oficial.
b) Es tancaren totes les universitats de Catalunya i es creà la de Cervera.
c) Es prohibiren determinats tipus de publicacions populars en català.
d) Una pragmàtica de Carles III imposà l’ensenyament obligatori en espanyol a les escoles (tot i que potser no s’aconseguí de facto).
e) Es prohibiren les representacions teatrals que no fossin en espanyol, etc.
De fet, però, no serà fins al segle XIX que, sota la influència del model d’estat centralitzador eixit dela revolució francesa i de l’imperi napoleònic, moltes d’aquestes prohibicions esdevindran efectives.
I tanmateix, malgrat tot l’aparell jurídic i repressiu de l’estat, el català s’ha mantingut en l’ús oral i
espontani com la llengua del poble; no ha estat sinó fins a les grans transformacions econòmiques,
demogràfiques i tecnològiques del segle XX –i amb els grans trasbalsos polítics que les han
acompanyat–, que ha aparegut la primera generació catalana enterament bilingüe.
Ultra la voluntat de permanència dels seus parlants com a comunitat diferenciada, és evident que elmanteniment del català ha estat directament proporcional a la ineficàcia amb que els diversos estats–espanyol, francès, italià– hi han aplicat el pes del seu aparell repressiu. Això explicaria en part ladesigualtat en el procés de descatalanització dels diversos territoris.
La decadència de la creació literària, llevat de certes manifestacions populars (romanços, goigs,teatre), la defecció lingüística de les classes dirigents i la subordinació social i política havienconduït a una situació en què mancava un model de referència propi o en què aquesta funció ja nol’acomplia el català, sinó la llengua forastera.
Certament, el català era al final del segle XVIII la llengua quotidiana de la major part de la població,però la pressió cultural sobre aquesta cada dia era més forta i el camí vers la hibridació lingüísticai la conversió en un patuès s’havia iniciat.
Aparentment, res no hauria fet sospitar que en un termini relativament curt havia de produir-se unarenaixença i, poc després, l’endegament d’un procés de reconstrucció nacional en el qual la llenguahauria d’ocupar una funció primordial i la creació d’un nou model de llengua literària comunahauria d’arribar, no solament a ésser proposat des d’unes mínimes instàncies de poder recuperades,sinó fins i tot a ésser acceptat pel conjunt de la col·lectivitat. Tanmateix, el camí que havia de menara aquest objectiu no era planer.
L’ODA LA PÀTRIA I L’INICI DE LA RENAIXENÇA
Sota l’impuls del moviment romàntic, que va promoure una consciència històrica i un interès per
les realitats nacionals, i també sota l’impuls de la represa econòmica i de la revolució industrial
tardana, es desenvolupà la Renaixença catalana, l’inici de la qual hom fixa convencionalment el
1833, any de publicació de l’oda La pàtria de Bonaventura Carles Aribau. La llengua catalana
tornava a ésser emprada com a llengua de cultura, de primer en l’àmbit de la poesia, després en
l’assaig i en la premsa literària i humorística i, finalment, en la premsa diària.
Els Jocs Florals i la llengua
La restauració dels Jocs Florals tingué un gran ressò popular. Hi participaren autors tan importants
com Jacint Verdaguer –veritable forjador del català modern– i Àngel Guimerà, entre molts altres, i
erudits com Manuel Milà i Fontanals, Joaquim Rubió i Ors i el mallorquí Marià Aguiló. El conreu
de la poesia com a gènere i l’enaltiment patriòtic anaren de la mà, i ben aviat la reivindicació de
l’autonomia lingüística i de l’autonomia (i fins i tot independència) política esdevingueren insepa-
rables.
Aviat fou percebuda la necessitat d’una nova codificació de la llengua, i alguna iniciativa en aquestsentit fou promoguda des del mateix Consistori dels Jocs Florals.
Milà i Fontanals, Antoni de Bofarull i Rubió i Ors publicaren un assaig d’ortografia catalana que,tanmateix, no va prosperar. La dificultat d’assolir un llenguatge literari unificat era deguda a laruptura que havia representat la decadència, però també a la creació de tradicions d’escripturadiferenciades al llarg del segle XIX.
Els tres models de català escrit
Hom ha reconegut tres concepcions diferenciades del que havia d’ésser el català escrit. Aquestes
concepcions arrelaven, és clar, en actituds determinades envers la llengua, la comunitat lingüística
i l’abast del procés de recuperació, com també en usos i costums personals o de grup.
1) “El català acadèmic de tradició moderna”, designat així perquè es basava en l’adopció
de la tradició del català literari dels segles XVII i XVIII, que fou anomenat “acadèmic” pel seuartifici i distanciament de la llengua parlada. Quant a les seves característiques formals, erauna barreja de la llengua clàssica basada en la norma occidental i de la llengua escrita alcantó oriental del nostre domini en el període de la decadència.
En ortografia, els autors que seguien aquest model escrivien amb –a- les formes de pluraldels substantius femenins (noias) –però no de tots (mares)– i també certes formes verbals(parlas, parlan; parlavas, perdíam, temíau, dormían; parlarías, perdríam, dormiríau), mentreque en altres formes usaven –e- (parlares, rebérem; reben, dormen; parle, parles –per l’actualparli, parlis–); escrivien amb –r final els infinitius en –re (móurer, pérdrer) i també algunssubstantius acabats en –e (càlzer); no empraven la grafia ç (però mantenien alternances combras, brassos/bracejar); representaven el so de xeix, tant entre vocals com a final de mot,amb el dígraf –ix-, etc.
2) “El català acadèmic de tradició antiga”, anomenat així perquè els seus partidaris adoptaven
l’ortografia del català dels segles XIII i XIV, quan existia un llenguatge literari unificat amb elqual s’identificaven catalans, valencians i balears. També creien en la diferència entre lallengua escrita i l’oral, tenien la voluntat d’arribar a una norma comuna per a tot el dominii defensaven les solucions ortogràfiques antigues, com ara els plurals en –es. 3) “El català que ara’s parla”, els defensors del qual no veien la necessitat de crear un
llenguatge literari unificat que pogués ésser acceptat arreu del domini lingüístic.
Ridiculitzaven els models que cercaven d’enllaçar amb la tradició, ja fos moderna o antiga,i pretenien adreçar-se al gran públic –molts conreaven el teatre o altres gèneres populars–d’una manera entenedora i directa, reflectint el llenguatge parlat en el seu àmbit local. Defet, doncs, no era una sola manera, sinó moltes, d’escriure el català.
La conseqüència de tot això fou que, a final del segle XIX, el desgavell gramatical dels textos que espublicaven en català era considerable, i l’anarquia ortogràfica, superior. Aquesta situació serà elpunt de partida de l’ortografia fabriana.
Marià Aguiló i les aportacions mallorquines
Mentrestant, la influència del moviment renaixentista havia arribat a València, amb Teodor Llorentei Constantí Llombart, però hi tingué un efecte limitat, malgrat que aquest darrer autor defensava lanecessitat d’establir una relació permanent amb el Principat. A Mallorca, per contra, hi hagué unasèrie de contribucions i de propostes ortogràfiques, gramaticals i lexicogràfiques, orientades alprincipi per una reivindicació regionalista (mallorquinista). Aquesta tendència, però, fou capgiradaper l’actitud de Marià Aguiló, el qual contribuí intestimablement a la recuperació del sentit unitaride la llengua, a més de fer aportacions cabdals al coneixement de la llengua catalana mitjançantl’elaboració d’una gramàtica i d’una important obra lexicogràfica.
EL CATALÀ MODERN I LA SEVA ELABORACIÓ
La contribució de L’Avenç a l’evolució de la llengua
A les acaballes del segle XIX, un nou moviment pren força a Catalunya: el modernisme. Ací el
recordem per la contribució que un grup de joves a l’entorn d’una revista, L’Avenç, feren al debat
sobre la llengua a Catalunya.
Jaume Massó i Torrents, director de la revista, acollí amb entusiasme la idea de Joaquim Casas-Carbó, Alexandre Cortada i Pompeu Fabra de llançar una campanya lingüística des de la sevapublicació. Tots ells coincidien en llur desig d’uniformitat ortogràfica, llur preferència per la varietatcentral de la llengua catalana, llur afany de progrés i de modernitat i, finalment, llur profundanticastellanisme, més que no pas, potser, en les solucions ortogràfiques concretes.
L’obra de Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans
Una conjugació de factors d’ordre polític, lingüístic, institucional i social contribuirà de maneradecisiva a posar fi a l’anarquia lingüística que caracteritzava les activitats literàries en el tombantde segle. I no solament a això, sinó també a situar el català al nivell de les llengües estandarditzadesen un període relativament breu.
Entre els factors humans cal destacar dos noms: el del polític Enric Prat de la Riba i el del gramàticPompeu Fabra.
Prat de la Riba, amb la seva visió d’home d’estat, aconseguí un mínim poder regional des del qual
va poder iniciar una obra de recuperació nacional, la qual havia d’integrar una planificació lingüís-
tica racional i decidida.
Pompeu Fabra, amb la seva competència, la seva decisió i la seva capacitat de cercar el consens,
havia de dirigir l’execució de la codificació lingüística del català.
Però, per damunt dels homes, hi hagué el context polític, social i institucional que afavorí el reeiximentd’una empresa que el poeta Carles Riba qualificà temps després de “noble follia”. Tal era la dificultatque feia presumir la situació de partida, abans descrita. Alguns dels elements d’aquell context atenir en compte són els següents: 1) L’any 1901 el mallorquí mossèn Antoni Maria Alcover llança una Lletra de convit a tots
els catalans perquè col·laborin en l’obra del seu Diccionari de la llengua catalana, aportant-hi informació local.
2) En 1903, i al marge de la universitat oficial, es fundaren els Estudis Universitaris Catalans,
primera institució científica plenament catalana.
3) A principi del segle XX apareix el moviment noucentista, amb un programa de renovació
cultural i política i amb una ferma voluntat d’assolir una llengua literària comuna iinstitucionalitzada, apta per al conreu de qualsevol disciplina.
4) L’any 1906 se celebrà, també per iniciativa de mossèn Alcover i sota la seva responsabilitat, el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, al qual assistiren uns 3.000
congressistes, entre els quals diverses figures de la filologia romànica internacional.
5) També en 1906 es constitueix el moviment polític unitari de Solidaritat Catalana, que
durà Prat de la Riba a la presidència de la Diputació de Barcelona (1907).
6) L’any 1907 Prat de la Riba creà l’Institut d’Estudis Catalans, i el 1911 s’hi creà la Secció
Filològica. L’IEC serà la institució encarregada, entre altres coses, de dur a terme la codificacióde la llengua catalana, la seva elaboració i el seu estudi científic.
7) En 1914 es constituí la Mancomunitat de Catalunya, de la qual esdevingué president Prat
de la Riba. Des d’aquesta institució, de poders relativament limitats, es donarà l’empentadecisiva cap a la normalització de la llengua catalana.
8) Entre 1913 i 1932 s’acompleixen els objectius de codificació del català. Les fites principals
a) Les Normes Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans (1913), seguides de l’important Diccionari Ortogràfic de Pompeu Fabra, publicat per l’IEC (1917).
b) La Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra, assumida com a gramàtica normativa oficial i publicada per l’IEC (1918).
c) El Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, assumit com a 9) Potser més important i tot i que els agents de la codificació normativa, fou la reacció de la
societat catalana en el seu conjunt davant la proposta normativa de l’IEC. Per bé que no es
pot pas dir que l’acceptació fos unànime de bell inici, ja que existiren nuclis de contradictors
tant al Principat com a València o a les Illes, en general la reacció fou molt positiva i diaris,
escriptors i editors aplicaren les normes de l’IEC de manera immediata.
D’altra banda, les reticències regionals foren vençudes a poc a poc i, quan l’any 1932 se signarenpúblicament a Castelló unes Normes ortogràfiques, que eren les de l’IEC amb lleus retocs, la refor-ma fabriana havia estat acceptada arreu del domini lingüístic.
Relacionats aquest elements que ens han d’ajudar a contextualitzar i a entendre l’obra de Fabra, enscentrarem a continuació en els seus aspectes interns, tot atenent d’antuvi als objectius i als principisque la inspiraven, segonament als mètodes i, finalment, als resultats.
L’objectiu era clar: dotar el català d’una normativa única i estable, modernitzar-lo, a fi de conver-
tir-lo en una llengua de cultura il·limitadament apta per a les necessitats expressives de la vida i de
la ciència modernes, a la manera de les altres llengües europees, fer-ne un model de referència per
a tots els membres de la comunitat catalanoparlant; ras i curt: retornar als catalans l’orgull i la
dignitat de pertànyer a una comunitat nacional diferenciada, en possessió d’una llengua nacional
amb una passat gloriós i, sobretot, amb capacitat de projecció cap al futur.
Tot això, tanmateix, havia de resultar no pas de l’abrandament de la passió, sinó del rigor del’observació empírica, de l’estudi i de la racionalitat de les propostes.
Formalment, l’objectiu de reconstruir el llenguatge literari català havia de consistir a recuperarl’estat i la fesomia que la llengua catalana hauria tingut si no hagués patit una decadència literàriatan pronunciada, si la comunitat dels parlants no hagués estat subordinada políticament i culturalmenta altres nacions i si una pressió cultural abassegadora no l’hagués sotmès durant quatre segles al’influx d’altres llengües. Ni podia ser la mera sanció del català parlat ni havia de ser un mer retorna la seva forma arcaica.
Aquesta llengua comuna de referència –aquesta llengua estàndard, diríem avui– havia de ser
necessàriament supradialectal. A aquesta idea –i també a la feblesa de la cohesió de la comunitat
lingüística– respon el caràcter composicional de la normativa fabriana.
Fabra no es va limitar a seleccionar una varietat geogràfica del català per a convertir-la en el catalànormatiu, sinó que atengué diversos aspectes de la realitat dialectal a l’hora de prendre decisionsnormatives.Així, quan en una qüestió les solucions dialectals divergien, formulava una propostaamb què podien identificar-se diversos dialectes.
Alguns aspectes de la normativa fabriana són els següents: 1) En ortografia, es va decantar pels plurals femenins en –es i per les formes verbals en –es i
–en (i no en –as i –an, com havien fet els “acadèmics de tradició moderna” del segle XIX)perquè, a més de ser més antigues, corresponien a la pronúncia real en català occidental,mentre que la tria podia ser indiferent per als catalans orientals, que confonen a i e àtones.
2) Va regular l’ús de b i v d’acord amb els dialectes que fan la distinció entre els sons
corresponents, fins i tot en contra del criteri etimològic.
3) Va mantenir la grafia de r i t finals, que en certs dialectes són “mudes” però en d’altres no
4) Va mantenir el dígraf –ix- per a representar el so de faixa o de feix, que uns parlants pronun-
cien com un sol so i d’altres com a dos sons.
5) En la morfologia verbal, va establir com a normatives les formes centrals, sense deixar de
consignar les balears i valencianes.
6) En la qüestió de la sintaxi pronominal no va sancionar cap dels sistemes existents, sinó
que va proposar un sistema híbrid català-valencià, amb una lògica interna pròpia.
I amb aquest darrer punt arribem a un altre dels principis seguits per Fabra.
La idea que la llengua normativa ha de respondre a un ordre lògic que faciliti la claredat i
propietat de l’expressió és antiga. A Fabra l’havia d’atreure, a més, per tarannà i formació. La
solució donada al sistema dels pronoms febles i a la seva sintaxi, basada en un principi de
màxima biunivocitat de la relació forma-funció, anava en aquesta línia. La solució donada a la
qüestió del participi concertat es basa d’antuvi –contra el criteri que sostenia Alcover– en el
reconeixement del funcionament actual de la llengua, però també en el principi suara esmentat.
La llengua catalana, com qualsevol altra llengua nacional, posseeix una autonomia pròpia amb
relació a les altres llengües veïnes. És a dir, el sistema lingüístic del català no es confon amb cap
altre. Ara, la política d’intervenció lingüística –això és, la planificació– havia de permetre,
tanmateix, donar encara més relleu a les funcions que tota llengua nacional acompleix: la funció
cohesionadora, adreçada cap endins de la comunitat i tendent a dotar el grup d’unitat interna,
i la funció separadora, adreçada cap enfora i tendent a distingir el grup de qualsevol altre grup
veí.
És des d’aquesta doble perspectiva que cal entendre l’obra de depuració del català i el decantamentper solucions no coincidents amb l’espanyol –que Fabra practicà des de l’època de L’Avenç.
Ara bé, el català no deixa de ser una llengua romànica ni de pertànyer a un àmbit culturalespecífic. Convenia, doncs, estudiar la resposta que francès, italià i altres llengües europeeshavien donat a problemes gramaticals o ortogràfics comparables i cercar solucions similars, a fique el català no en discrepés gaire. Aquest principi matisava, doncs, el principi d’autonomia enun sentit que el lligava a un context lingüístic i cultural més ampli. A aquest principi responenles solucions donades a mots com àcid, diftong, heroic (per les antigues àcit, diftonch, heoryc)–compareu llatí heoricus, espanyol heroico, italià eroico, francès héroïque, anglès heroic, etc.
Ja Prat de la Riba s’havia adonat que la llengua catalana no solament estava necessitada denormativització, sinó que també li calia un treball d’elaboració lexicogràfica, terminològica,sintàctica, fraseològica i estilística, i això s’havia d’aconseguir mitjançant la concurrència detres elements.
1. Traductors: calia endegar la sistemàtica traducció de textos clàssics i moderns, literaris
2. Escriptors: calia un desenvolupament intern de les potencialitats lingüístiques.
3. Científics: calia que el català abracés també l’àmbit de la recerca científica, cada vegada
més important de cara a la modernització, i aquesta era una de les tasques assignades debell antuvi a l’IEC.
La invitació que Fabra adreçava als escriptors perquè comprovessin la viabilitat de les sevespropostes i col·laboressin activament en la reforma lingüística i a difondre-la pot entendre’s a lallum d’aquesta necessitat complementària d’elaboració de la llengua –i també com una manerade posar a prova les propostes normatives i de crear consens al seu entorn.
Hem vist fins ací alguns dels objectius i principis generals que guien l’obra de Fabra com agramàtic i lexicògraf. Aquests principis contenen implícits sovint uns certs mètodes o maneresd’actual davant els problemes que calia resoldre. Per començar, calia una preparació que no eraa l’abast de tothom ni de tots els qui escrivien sobre la qüestió lingüística: 1. Una familiaritat amb els principis i els mètodes de la lingüística històrica i comparativa.
2. Un coneixement de la llengua antiga, de l’etimologia i la història de les formes lingüístiques i de llur evolució fonètica.
3. Un coneixement dels parlars actuals, ja que sovint els uns conservaven encara allò que 4. Un coneixement dels procediments genuïns de formació de mots.
5. Un coneixement de les altres llengües romàniques i de la seva gramàtica històrica.
6. Una capacitat d’anàlisi lingüística lògica i rigorosa.
7. Un coneixement pràctic del context social en què es duia a terme la reforma lingüística.
8. Una capacitat d’avaluació de la viabilitat de les diverses propostes.
Fabra havia acumulat una certa experiència en aquests camps d’ençà dels seus primers treballsde joventut, gaudia d’una autoritat moral i d’un reconeixement social que havien de facilitar-lila feina, i també disposava de l’autoritat institucional que emanava de l’IEC. Tanmateix, l’únicagràcia d’una reforma lingüística com la que ell havia emprès és que acabi essent acceptada pelcol·lectiu social.
Per això podem dir que la persona, les institucions i la societat lletrada van conjuminar-se
feliçment per assolir en poc temps un dels objectius importants en el procés de normalització
nacional: la creació d’un estàndard català únic, estable i universalment acceptat.
Quant als resultats del seu treball, cal recordar primerament les obres de caràcter normatiu jaesmentades, és a dir, les normes ortogràfiques, la gramàtica i el diccionari oficials.
Però l’obra lingüística de Fabra és més extensa, i inclou:
1. Diverses gramàtiques, de caràcter descriptiu o normatiu, entre les quals destaquem la
Gramática de la lengua catalana (1912), molt interessant des del punt de vista lingüísticpel seu caràcter descriptiu i per la informació dialectal que conté, i l’anomenada pòstuma,la Gramàtica catalana (1956), publicada a cura del seu deixeble Joan Coromines.
2. Diversos tractats d’ortografia, entre els quals destaquem l’esmentat Diccionari
3. L’edició, amb M. de Montoliu, del Diccionari Aguiló.
4. Diversos estudis i treballs d’ordre tècnic sobre aspectes concrets de la gramàtica cata-
lana, publicats en revistes especialitzades.
5. Obres de caràcter doctrinal, on explicita els objectius i els fonaments de la reforma
lingüística, com El català literari (1932).
6. Obres de divulgació lingüística o de divulgació de l’obra de reforma, escrites per al
gran públic, com Les principals faltes de gramàtica (1925), les Qüestions de gramàticacatalana (1911) i les Converses Filològiques, una llarga sèrie d’articles publicats a LaPublicitat del 1919 al 1928, que després han estat recollits en forma de llibre.
L’obra de Fabra i de l’IEC va dotar la nació catalana dels instruments elementals per al seu
redreçament cultural i lingüístic, i no solament això, sinó que també la va preparar per a la
resistència cultural i lingüística dels obscurs anys que s’aproximaven.
Malauradament, la desfeta militar del 1939 i la llarga postguerra que la va seguir van interromprebruscament, i van comprometre seriosament, el laboriós redreçament que havia experimentat elcatalà. En el període posterior a la nova pèrdua de les institucions pròpies i de les llibertatsdemocràtiques, l’IEC es limità a subsistir en la clandestinitat primer, en una semiclandestinitatdesprés i en una situació de tolerància finalment, fins a arribar al seu nou reconeixement mitjançantun reial decret (1976) i al reconeixement de la seva autoritat lingüística per una llei del Parlamentde Catalunya (1991).
En el terreny normatiu, l’IEC ha dut a terme treballs importants:
a) Ha elaborat una proposta normativa per a la llengua estàndard oral.
b) Ha publicat un nou Diccionari de la llengua catalana (1995).
c) Ha iniciat els treballs per a una nova gramàtica.
En el terreny de la recerca lingüística l’IEC porta a terme altres treballs que contribuiran a un
millor coneixement de la llengua catalana i a la creació d’una infraestructura que ha de possibilitat
ulteriors investigacions. Entre aquests treballs podem esmentar els següents:
a) El Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana –del qual hom ha realitzat ja un diccionari de freqüències en format CD-ROM.
b) El Diccionari del Català Contemporani.
c) La BDOL o Base de Dades de les Oficines Lexicogràfiques –font del DIEC.
d) L’Atles lingüístic del domini català.
e) El Glossarium Mediae Latinitatis.
f) La part catalana del projecte panromànic Patronymica Romanica.
g) Altres projectes en els àmbits tradicionals de la lexicografia i la gramàtica, però també en els de la sociolingüística, la variació lingüística i la bibliografia.
En l’àmbit de la terminologia, l’IEC participa com a entitat consorciada en el TERMCAT i ensupervisa els treballs d’elaboració terminològica. Recentment s’ha creat el Centre de Referènciad’Enginyeria Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el qual acollirà grups de recerca de lesuniversitats catalanes i de l’IEC, institució que, a més, actuarà com a entitat gestora.
Afortunadament, han quedat enrere els temps en què la universitat oficial vivia d’esquena a larealitat catalana i a les necessitats de la societat. Una mostra recent és la declaració pel reconeixementde la unitat de la llengua catalana signada pels rectors de les universitats del domini català i pelpresident de l’IEC i adreçada a les autoritats polítiques autonòmiques i estatals (29 de maig de1996).
Un dels objectius d’aquest centre de referència serà la creació de recursos lingüístics –corpus
lexicogràfics, terminològics, fonètics, dialectals, sociolingüístics– o infraestructures de recerca per
a llur ulterior explotació. Aquest és el primer pas per al tractament informàtic de la llengua amb
objectius teòrics o pràctics, i és una necessitat de primer ordre per a la pervivència d’una llengua al
segle XXI.

Source: http://www.racocatala.com/~cat1714/d/histcat.pdf

Http://narsad.com/?q=node/10/disorder

Depressive disorders, which affect 8.2 percent of adult Americans or approximately 18.1 million people, are illnesses that affect the body, mood and thoughts. Depression is not simply a passing sadness or blue mood that lifts in a few hours or days, but is persistent. Different types of depressive disorders exist, including major depression, dysthymia and bipolar disorder. Dysthymia is a l

What if the secret to success is failure

What if the Secret to Success Is Failure? By PAUL TOUGH Dominic Randolph can seem a little out of place a— which is odd, because he‟s the headmaster. Riverdale is one of New York City‟s most prestigious private schools, with a 104-year-old campus that looks down grandly on Van Cortlandt Park from the top of a steep hill in the richest part of the Bronx. On the discussion boards of wo

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder