A közgyűlés elé terjesztendő éves költségvetési terv előkészítésével kapcsolatban az ülés résztvevői a tagdíjakat, és a nÉ ált

Magyar NőiÉrdekérvényesítő Szövetség
Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részére Tisztelt Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr! A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség nevében gratulálunk a kormányalakításhoz. A kormányprogramban hirdetett nemzeti együttműködés megvalósulásához elengedhetetlennek tartjuk a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség következetes kormányzati képviseletét. Ez ügyben keressük meg jelen levelünkkel.
A nők és férfiak társadalmi egyenlősége elvének érvényre juttatását az ENSZ, az Európa Tanács és az Európai Unió is következetesen képviseli, ezt várva el tagállamaiktól is. Ennek értelmében Magyarországra nézve is fennállnak releváns jogi és politikai természetű kötelezettségek. Sajnálatos módon azonban, miközben az Európai Unióban aktív kampány folyik a nők politikában és közéletben betöltött szerepének növelésére, hazánkban éppen ellenkező tendencia érvényesül. Az országgyűlési választások eredményeképp a női képviselők eddig is rendkívüli módon alacsony aránya még lejjebb csúszott. A magyar nők 9%-os parlamenti részvételével nem érjük el a világviszonylatban a legrosszabbul teljesítő arab országcsoport átlagát sem. Európában szinte példátlan az is, hogy a kormánynak nincs női tagja. Emellett az államtitkárok között a nők aránya nem éri el a 15%-ot. A fentiek fényében különösen fontosnak tartjuk, hogy a kormányzati politikával kapcsolatban az alábbi kérdéseinkre választ kapjunk.
Hol kap helyet a kormányzati struktúrában a nők és férfiak társadalmi egyenlőségéért felelős nemzeti
intézményi mechanizmus, és milyen hatáskörrel, humán és anyagi erőforrásokkal rendelkezik majd? A
mechanizmus létrehozásakor érvényre juttatják-e a vonatkozó nemzetközi ajánlásokat?
Emlékeztetünk rá, hogy mind a jogrendszerünk részét képező ENSZ CEDAW Egyezményhez kapcsolódó 6.
számú Általános Ajánlás, mind az Európa Tanács CM/REC(2007)17 számú ajánlása, s különösen ennek 68-72.
pontjai alapján a kormányzat legmagasabb szintjén létre kell hozni olyan – megfelelő emberi és anyagi
erőforrásokkal rendelkező – egységet, mely a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének képviseletéért felel.
Milyen fórum biztosítja majd a témában a különböző szakpolitikai területekért felelős kormányzati
szervek közötti és az állami és civil szervezetek közötti együttműködést? Mi lesz a sorsa a Nők és Férfiak
Társadalmi Egyenlősége Tanácsnak?
A vonatkozó nemzetközi dokumentumok hangsúlyozzák olyan interminiszteriális struktúrák létrehozásának
követelményét, amelyekben minden releváns szakpolitikai terület magas, döntéshozói jogkörrel rendelkező
szinten képviselteti magát a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét szolgáló nemzeti mechanizmus munkájában.
A civil szervezetekkel való együttműködés szintén fontos elvárásként jelenik meg e dokumentumokban.
Mik a tervei a kormánynak a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia –
Irányok és Célok 2010-2021 című 1004/2010. (I. 21.) számú, és az ennek nyomán a 2010-2011. évekre
vonatkozó I. Intézkedési Tervről a 1095/2010. (IV. 21.) számon kiadott kormányhatározatokkal? Mik
lesznek a kormányzati politika főbb beavatkozási területei és intézkedései a nők és férfiak társadalmi
egyenlőségének érvényre juttatása terén?

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, 1088 Budapest, Gutenberg tér 3., e-mail:eb: Magyar NőiÉrdekérvényesítő Szövetség
A nemzetközi ajánlások előírják a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdítását szolgáló nemzeti stratégiák és cselekvési tervek kidolgozását. A Nemzeti Együttműködés Programjában azonban sajnálatos módon nem találtunk a nők és férfiak társadalmi egyenlősége jegyében tervezett intézkedéseket. A nők elleni diszkriminációval szembeni fellépés egyedül a kisgyermekes nők munkaerőpaci helyzetével kapcsolatban kerül említésre.
A fent hivatkozott aggodalomra okot adó tendenciák ellenére bízunk benne, hogy a kormányzat a nemzetközi elvárásoknak megfelelően kiemelten és felelős módon kezeli majd a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének ügyét. Az ehhez szükséges szakmai háttér biztosítása érdekében a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség készséggel ajánl együttműködést Miniszterelnök Úr és kormánya részére. Egyben kérjük Miniszterelnök Urat, hogy a fenti kérdések, valamint egyéb, a Kormány nőpolitikáját érintő elképzelések megvitatására biztosítson számunkra személyes találkozási lehetőséget a téma kormányzati felelőseivel.
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, 1088 Budapest, Gutenberg tér 3., e-mail:eb:

Source: http://patent.org.hu/uj_kormany_nopoliitika_kerdesek.pdf

Microsoft word - importance of research on rare diseases.doc

Importance of Research on Rare Diseases and Orphan Drugs Introduction There are significant moral, scientific, economic and policy imperatives for conducting research into rare diseases. A rare disease as defined in the EU Orphan Medicinal Products Regulation (2000) is a disease with an instance of less than five in 10,000 of the population (1). POINT 1: The Impact of

13 ehumanista23.moreto.urzaiz.cienfuegos

Texto y censura de una obra atribuida a Moreto: La adúltera penitente Héctor Urzáiz, Universidad de Valladolid 1. El teatro de Moreto y la censura No se dispone de mucha información sobre los avatares con la censura del teatro de Agustín Moreto: en relación con el volumen de su producción y el éxito de que gozaron sus obras, hasta sorprende esta escasez. Sin embargo, el

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder