Version 7, 07/2005

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Cetirizine Teva 10mg filmomhulde tabletten
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder na 3 dagen, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Cetirizine is een antihistaminicum. Antihistaminica helpen de symptomen van sommige allergieën te Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder wordt Cetirizine Teva gebruikt: • voor de verlichting van hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergieën (lopende, jeukende en verstopte neus, jeukende, rode en waterige ogen) • voor de verlichting van een verheven en jeukende rode huid (urticaria ook bekend als netelroos).
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• Als u een ernstige nierziekte hebt (ernstige nierinsufficiëntie met een creatinineklaring lager dan 10 ml/min – dit wordt gewoonlijk geïdentificeerd door bloed- en urinetesten); • Als het bekend is dat u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel van Cetirizine Teva, voor één van de hulpstoffen (andere bestanddelen), voor hydroxyzine of voor piperazine derivaten (nauw verwante werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Als u een patiënt met nierproblemen bent, vraag uw arts om advies; indien nodig moet u een lagere dosis
gebruiken. De nieuwe dosis zal bepaald worden door uw arts.
Als u epilepsie hebt of als u een risico hebt op stuipen (convulsies), vraag uw arts om advies.
Er werden geen duidelijke interacties tussen alcohol (in de hoeveelheid die overeenkomt met één glas wijn)
en normale dosissen van cetirizine waargenomen. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica, wordt het
aanbevolen om het verbruik van alcohol te vermijden tijdens de inname van dit geneesmiddel.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Cetirizine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Omwille van het profiel van cetirizine worden er geen interacties met andere geneesmiddelen verwacht.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedsel heeft geen merkbare invloed op de absorptie van cetirizine.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zoals met andere geneesmiddelen, moet het gebruik van Cetirizine Teva vermeden worden bij zwangere
vrouwen. Het toevallige gebruik van het geneesmiddel door zwangere vrouwen had geen schadelijke ef ecten
op de foetus. Niet emin moet het gebruik van het geneesmiddel stopgezet worden.
U mag Cetirizine Teva niet innemen terwijl u borstvoeding geeft omdat cetirizine wordt uitgescheiden in de
moedermelk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Klinische studies leverden geen bewijs van stoornissen in de aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid na
inname van Cetirizine Teva in de aanbevolen dosis.
Als u van plan bent om te gaan rijden, potentieel gevaarlijke activiteiten uit te voeren of machines te
bedienen, mag u de aanbevolen dosis niet overschrijden. U moet uw reactie op het geneesmiddel goed
observeren. Als u een gevoelige patiënt bent, kan het gelijktijdig gebruik van alcohol of andere
geneesmiddelen die gebruikt worden om angst, slapeloosheid, stress of paniekaanvallen (stoffen die het
centrale zenuwstelsel onderdrukken) te behandelen, een bijkomende invloed hebben op uw aandacht en uw
vermogen om te reageren.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Cetirizine Teva tabletten bevatten lactose; als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt,
raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
De tablet en moeten in hun geheel ingeslikt worden, bij voorkeur met een glas water, en mogen niet gekauwd of geplet worden.
Als uw arts dit geneesmiddel heeft voorgeschreven, gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u heeft verteld. In het andere geval, volg de richtlijnen hieronder.
De gebruikelijke dosisrichtlijnen worden hieronder vermeld: Volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar
Eén tablet (10 mg) per dag.
Kinderen van 6 tot 12 jaar
Een halve tablet (5 mg) tweemaal per dag (‘s morgens en ‘s avonds).
Patiënten met nierproblemen
Patiënten met matige nierproblemen krijgen het advies om 5 mg eenmaal per dag in te nemen.
Als u vindt dat het ef ect Cetirizine te zwak of te sterk is, raadpleeg uw arts.
Duur van de behandeling:
De behandelingsduur hangt af van het type, de duur en het verloop van uw klachten en wordt bepaald door
uw arts.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u (of iemand anders) veel tabletten in één keer heeft ingeslikt, of als u denkt dat een kind één van de
tabletten heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met de spoeddienst van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis of met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Neem deze bijsluiter, alle
resterende tablet en en de verpakking mee naar het ziekenhuis of uw arts zodat ze weten welke tabletten
werden ingenomen.
Na een overdosering kunnen de hieronder beschreven ef ecten optreden in een toegenomen intensiteit. Er werd melding gemaakt van bijwerkingen zoals verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, ongesteldheid, verwijde pupillen, jeuk, rusteloosheid, sedatie, slaperigheid, stupor (verdoving), abnormaal snel hartritme, tremoren (bevingen) en het ophouden van de urine.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u vergeten bent om een tablet in te nemen, neem ze dan zo snel mogelijk als u eraan denkt, tenzij het
bijna tijd is om de volgende tablet in te nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Neem de resterende dosissen op het juiste tijdstip.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Cetirizine Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Als het volgende gebeurt, stop de inname van de tabletten en verwittig onmiddellijk uw arts of ga naar de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis: • Een ernstige allergische reactie (zwelling van gelaat, lippen, mond of keel die leidt tot ernstige ademhalings- of slikmoeilijkheden; huiduitslag of netelroos).
Dit is een zeer ernstige maar zeldzame bijwerking. U kan dringende medische aandacht of een ziekenhuisopname nodig hebben.
De volgende bijwerkingen werden gemeld. De frequenties worden als volgt gedefinieerd: (vaak: 1 op 10 tot 1 op 100 patiënten, soms: 1 op 100 tot 1 op 1000 patiënten, zelden: 1 op 1000 tot 1 op 10.000 patiënten, zeer zelden: minder dan 1 op 10.000 patiënten).
Bloed- en lymfestelselaandoeningen:zeer zelden: trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes) Lichaam als geheel:vaak: vermoeidheid (zich uitgeput voelen) Hartaandoeningen:zelden: tachycardie (te snelle hartslag) Oogaandoeningen:zeer zelden: accommodatiestoornis (problemen om te focussen), wazig zicht, oculogyrisch ef ect (ongecontroleerde cirkelvormige oogbewegingen) Maagdarmstelselaandoeningen:vaak: droge mond, misselijkheid, diarree (slappe stoelgang)soms: buikpijn Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:soms: asthenie (gevoel van zwakte), malaise (algemeen gevoel van ziek-zijn)zelden: oedeem (zwelling) Immuunsysteemaandoeningen:zelden: allergische reactieszeer zelden: ernstige allergische reacties Lever- en galaandoeningen:zelden: abnormale leverfunctie (veranderingen van leverfunctietesten) Zenuwstelselaandoeningen:vaak: duizeligheid, hoofdpijnsoms: paresthesie (abnormale gevoelens van de huid)zelden: convulsies (stuipen)zeer zelden: bewegingsstoornissen, syncope (flauwvallen), tremor (bevingen), dysgeusie (smaakstoornissen)niet bekend: amnesie (geheugenverlies), geheugenstoornissen Psychische stoornissen:vaak: somnolentie (slaperigheid)soms: agitatie (opgewondenheid)zelden: agressie, verwardheid, depressie (zich neerslachtig voelen), hallucinaties, insomnia (slapeloosheid)zeer zelden: tics (spierspasmen) Nier- en urinewegaandoeningen:zeer zelden: afwijkende urinelozing Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:vaak: faryngitis (keelpijn), rhinitis (neusloop) Huid- en onderhuidaandoeningen:soms: pruritus (jeuk), rash (huiduitslag)zelden: urticaria (netelroos)zeer zelden: angioneurotisch oedeem (zwelling), huidontsteking (erythema fixatum) Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
• De werkzame stof in dit middel is cetirizine dihydrochloride 10 mg (ook bekend als cetirizine • De andere stof en in dit middel zijn microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat (E572), hypromellose (E464), macrogol, titaniumdioxide (E171) en polydextrose. Hoe ziet Cetirizine tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Cetirizine tablet en zijn witte tot gebroken witte capsulevormige tabletten, met de opdruk C10 op één zijde en een diepe breuklijn op de andere Elke tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride.
Het product is beschikbaar in verpakkingsgrootten van 7, 15, 20, 28, 30, 50 of 100 tablet en.
Niet alle genoemde verpakkingsgroot en worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Teva Pharma Belgium N.V
Laarstraat 16,
B-2610 Wilrijk
Fabrikant:
Pharmachemie B.V., Swensweg 5 / PO Box 552, 2003 RN Haarlem, Nederland
Of TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN 229AG, Engeland
Of Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi Street 13, H-4042 Debrecen, Hongarije
Of TEVA Santé, Rue Bellocier, 89107, Sens, Frankrijk
Registratienummer
BE 240204
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
UK: Teva Cetirizine Hydrochloride
BE: Cetirizine Teva
DE: Cetirizin-TEVA
ES: Cetirizina Teva
NO: Cetirizin Teva
NL: Cetirizine diHCl 10 PCH
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2011.

Source: http://librafarma.net/sites/default/files/pharmacy/leaflets/leaflet_1796275_nl.pdf?width=950&height=500&iframe=true

iprnapoli.it

Ottica sistemica, psicoterapia e psicofarmacologia L’ottica sistemica mi ha insegnato tantissime cose e di un paio ne parlo volentieri. Per prima cosa mi ha fatto sentire di essere parte del tutto. La seconda a non essere troppo fazioso e radicale: credo fermamente che questa ottica possa insegnare ad evitare dogmatismi e fondamentalismi. Come sappiamo il rapporto tra psicoterapia e psicof

euci.com

Exelon may shut down nuclear plants, citing low power prices, as DOE worries reactor closures may threaten climate change goals Even though nuclear output hit a record level in 2013, Exelon officials said last week that some units in the company’s nuclear fleet remain unprofitable, and that the company may decide to shut these plants down if power prices do not recover. Exelon CEO Christop

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder