04_wiadomosci

Urbaniak (7-10 lat) oraz Z. Woj- wa¿nego dowodu legalizacji i certy- zostan¹ zg³oszone do konkursu targowiska miejskiego i wybranych nej gostyñskiego ratusza spotka³o Gminnego Oœrodka Kultury w Pia- punktów sprzeda¿y na terenie gmi- siê 11 so³tysów, których wsie zade- skach mia³ miejsce wernisa¿ wy- Zespó³ wokalny „Humoreska” ny Gostyñ, 12 kwietnia br. stra¿- klarowa³y wczeœniej chêæ udzia³u w stawy V Gminnego Przegl¹du Twór- dzia³aj¹cy przy Gminnym Centrum nicy miejscy z przedstawicielami programie organizowanym przez czoœci. Otwarcia dokona³ Jan Na- Kultury w Poniecu wzi¹³ udzia³ w Obwodowego Urzêdu Miar w Lesz- Urz¹d Marsza³kowski „Wielkopol- wrot, dyrektor GOK. Chwil¹ ciszy VIII Przegl¹dzie Piosenki Dziêciê- nie przeprowadzili kontrolê lega- ska Odnowa Wsi”. W ramach pro- uczczono pamiêæ zmar³ego przed co-M³odzie¿owej „Pryma” w Garzy- lizacji wag u¿ywanych do wa¿enia gramu realizowane bêd¹ konkursy rokiem Henryka Naglaka, którego nie, który mia³ miejsce 10 kwiet- sprzedawanych artyku³ów. Spraw- „Piêknieje Wielkopolska Wieœ” i twórczoœæ w sposób szczególny nia. Poniec reprezentowa³o osiem dzono 40 urz¹dzeñ pomiarowych. „Wieœ Wielkopolska Wsi¹ Europej- wpisa³a siê w historiê Piasków, a solistek w trzech kategoriach wie- Zakwestionowano 6 wag. Czterech sk¹”. Pierwszy z konkursów zosta³ tak¿e ca³ej ziemi gostyñskiej. Na kowych i 6-osobowy zespó³ wokal- sprzedawców zosta³o ukaranych ju¿ og³oszony i zgodnie z regulami- wystawie zgromadzono 185 prac, ny. W kategorii zespo³owej „Humo- mandatem karnym kredytowym. nem z jednej gminy mo¿na zg³osiæ wœród których znalaz³y siê grafiki, reska” (w sk³adzie: Joanna, Zofia, Wagi wyprodukowane po 1 maja 4 wsie. Aby wy³oniæ 4 so³ectwa rysunki, obrazy olejne, akwarele, Zuzanna, Magdalena Wojciechow- 2004 r., aby mog³y byæ u¿ywane w gmina Gostyñ og³osi³a wewnêtrzny witra¿e bibu³owo-papierowe, rzeŸ- skie, Adrianna Hampelska i Anna handlu, musz¹ posiadaæ certyfikat konkurs. Spoœród 11 so³ectw (Brze- by w drewnie i glinie, kompozycje Katarzyñska) zajê³a I miejsce. Po- europejski CE i znak metrologicz- zie, Czajkowo, Daleszyn, Dusina, kwiatowe z bibu³y, obrazy wyszy- nadto M. Wojciechowska zwyciê- ny „M”. Wagi niespe³niaj¹ce tego Gola, Kosowo, Kunowo, Siemowo, wane technik¹ haftu krzy¿ykowe- ¿y³a wœród solistów w wieku 14-16 wymogu nie mog¹ uczestniczyæ w Sikorzyn, Stary Gostyñ, Zió³kowo) go, prace szyde³kowe i fotografie.
lat. Drugie miejsca w swoich kate- obrocie handlowym. Stosowanie w komisja konkursowa wybierze 4 Prezentacja potrwa do 27 kwiet- goriach wiekowych zajê³y: Jagoda handlu urz¹dzeñ pomiarowych bez najlepsze projekty, które nastêpnie nia. o-HF z³. Podczas przeszukania pomiesz- w³amania, maj¹ wiedzê na temat Starszy z nich – 17-letni Dawid T., czenia wynajêtego do pakowania sprawcy, b¹dŸ podejrzewaj¹ kto leków, ujawniono i zabezpieczono móg³ dokonaæ przestêpstwa, pro- letniego Jakuba K. alkomat wyka- kilkadziesi¹t tysiêcy tabletek i am- szone s¹ o kontakt z gostyñsk¹ za³ 0,61 promila. M³odzi ludzie za pu³ek takich anabolików i leków jak: policj¹. Informacje na temat zda- 11 kwietnia ok. 22:00 dzielnico- swoje postêpowanie odpowiedz¹ Clenbuterol, Proviron, Phoenix, Tad, rzenia mo¿na przekazywaæ dzwo- wi z Krobi skontrolowali dworzec przed s¹dem. 17-latek bêdzie od- Mandrolon, Winstrol, Anabcon, Sta- ni¹c pod nastêpuj¹ce numery tele- PKP w Krzekotowicach (gm. Pê- powiadaæ za jazdê po u¿yciu alko- nozolol, Viagra, Cialis, Kamagra. fonów: 65 5758200, 65 5758271, powo). Podczas rozmowy z dy¿ur- holu, a jego m³odszy kolega stanie Czarnorynkowa wartoœæ zabezpie- 65 5758272 lub 997.
nym ruchu poczuli od niego woñ przed s¹dem rodzinnym.
czonego mienia jest szacowana na Na podstawie serwisu informacyj- ponad 80 tys. z³. Dwóm zatrzyma- nego KPP w Gostyniu oprac. HF zakoñczyæ nastêpnego dnia o 6:00.
W rêce policjantów wpad³a czte- wadzania do obrotu szkodliwych dla Po zbadaniu 46-latka okaza³o siê, roosobowa grupa zajmuj¹ca siê nie- zdrowa œrodków farmaceutycznych ¿e mia³ w organizmie 2,69 promila legalnym handlem anabolikami, i udzia³u w zorganizowanej grupie alkoholu. W takim stanie mia³ nad- viagr¹ i innymi œrodkami farma- przestêpczej. Przestêpstwa te zagro- wano 5 miejscowych zagro¿eñ i 4 zorowaæ ruch poci¹gów na trasie kologicznymi. Na trop handlarzy ¿one s¹ kar¹ od 6 miesiêcy do 8 lat po¿ary. W dzia³aniach ratowniczych Krotoszyn – Leszno. By³ te¿ odpo- funkcjonariusze wpadli w paŸdzier- wiêzienia. Trzeciemu postawiono uczestniczy³o 8 zastêpów stra¿y z wiedzialny za opuszczanie szlaba- niku ubr. Dowiedzieli siê wówczas, zarzut udzia³u w zorganizowanej gru- KP PSP w Gostyniu (w obsadzie nów na drodze powiatowej P 4907. ¿e z Gostynia do Wielkiej Brytanii pie przestêpczej, za co grozi kara 24 stra¿aków) oraz 6 zastêpów z Policjanci powiadomili prze³o¿onych zosta³a wys³ana paczka z anaboli- wiêzienia od 3 miesiêcy do 5 lat. OSP (29).
dró¿nika o stanie, w jakim siê znaj- kami. Okaza³o siê, ¿e dwóch miesz- Mieszkaniec Jarocina odpowie za za- f 12 kwietnia w Domachowie (gm.
duje. Do wykonywania czynnoœci kañców gminy Gostyñ i jeden miesz- ³o¿enie i kierowanie grup¹, za co kolej skierowa³a innego uprawnio- kaniec powiatu leszczyñskiego zaj- kodeks karny przewiduje od roku mowali siê wysy³aniem paczek z do lat 10 siedzenia za kratkami. Œledz- Za wykonywanie w stanie nie- tymi œrodkami. „Mózgiem” pro- two prowadzi Prokuratura Rejono- trzeŸwoœci lub pod dzia³aniem œrod- cederu by³ mieszkaniec Jarocina. wa w Gostyniu.
ka odurzaj¹cego czynnoœci zwi¹za- Mê¿czyzna zorganizowa³ grupê, nych bezpoœrednio z zapewnieniem kierowa³ ni¹ i nadzorowa³. Zlece- bezpieczeñstwa ruchu pojazdów nia do kogo, ile i jaki towar mieli 23:00, pod nieobecnoœæ proboszcza mechanicznych kodeks karny prze- wys³aæ jego wspólnicy, przekazy- i wikarego, nieznani sprawcy w³a- f 13 kwietnia w Sikorzynie oraz widuje karê od 3 miesiêcy do 5 lat wa³ poczt¹ elektroniczn¹. Paczki mali siê do budynku plebanii w Po- pocz¹tkowo by³y wysy³ane z go- niecu. Z³odzieje wy³amali drzwi od Na skuterach na podwójnym styñskiej poczty, a póŸniej ju¿ z piwnicy. Tamtêdy dostali siê do f16 kwietnia w Krobi przy ul.
Leszna, Borku Wlkp. i Œremu. Œled- wnêtrza. Ukradli czarn¹ torbê, 20 11 kwietnia o 21:50 w Gostyniu czy ustalili, ¿e tygodniowo szajka tys. z³ i dwie butelki alkoholu. Wy- na ul. Starogostyñskiej policjanci za- wysy³a³a kilkadziesi¹t przesy³ek. Za jaœnianiem sprawy zajmuj¹ siê poli- trzymali do kontroli drogowej kie- ka¿d¹ z nich szef grupy p³aci³ po- cjanci Wydzia³u Kryminalnego KPP f 17 kwietnia w Piaskach przy ruj¹cych motorowerami. Poddali zosta³ym 10 z³. Przez nieca³e szeœæ w Gostyniu.
m³odych ludzi badaniu na zawartoœæ miesiêcy swojej dzia³alnoœci grupa alkoholu w wydychanym powietrzu. wprowadzi³a do obrotu ró¿ne far- sprawców tego zdarzenia. Wszyst- Na podstawie informacji z KP PSP Okaza³o siê, ¿e ch³opcy nie byli trzeŸ- maceutyki za co najmniej 500 tys. kie osoby, które by³y œwiadkami tego w Gostyniu oprac. HF

Source: http://www.gg.bt.pl/admin/pdf/77130320986259.pdf

Microsoft word - agscience38 lea stening.doc

NZIAHS Forum “Where do we want our dairy industry to be in 20 years time?” Friday 3rd September, 2010 – Lincoln University Is the production and consumption of dairy products ultimately to our detriment dietetically? By Lea Stening Dietitian & Nutrition Consultant Before we look to the future of the dairy industry it may be helpful to consider the past. Take for ins

Donor qualification guide

Donor Qualification Guide This guide is intended to assist in pre-screening prospective blood donors. Please refer other health questions to our Blood Collection Staff prior to registering, call Heartland Blood Centers at (630) 892-7055 or visit the Heartland Blood Centers website at: for information. General The donor must be in good health and feeling well. Age At least 17 years

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder