Znieczulenia miejscowe

sprzyjaj¹ eliminacji anestetyku z tkanek i szybszemu towarzysz¹cych zniesieniu przewodnictwa nerwowego przechodzeniu do krwioobiegu, a wiêc akumulacji we na danym obszarze takich jak np. mrowienie wargi. Mog¹ one bowiem wywo³aæ lêk u dziecka i przyczyniæ W przypadku zabiegów chirurgicznych zmniejszaj¹ siê do utraty zaufania do lekarza, który nie uprzedzi³ one tak¿e krwawienie w obszarze pola zabiegowego. dziecka, ¿e „coœ dziwnego stanie siê z jego buzi¹”. Znieczulenie miejscowe w stomatologii dzieciêcej Jednak¿e, wszystkie œrodki obkurczaj¹ce naczynia s¹ ¯adna z technik znieczulenia miejscowego nie substancjami sympatykomimetycznymi posiadaj¹cymi gwarantuje pe³nego sukcesu w uzyskaniu znieczulenia w³asne dzia³ania uboczne takie jak: tachykardia, u ka¿dego dziecka. Przydatne jest jednak kierowanie siê arytmia, nadciœnienie, dr¿enia, bóle g³owy i lêk. Dane pewnymi wskazówkami, aby zabieg przeprowadziæ z piœmiennictwa wskazuj¹, ¿e aby unikn¹æ w sposób jak najmniej traumatyczny i bezpieczny. Local anaesthesia in paediatric dentistry wymienionych powy¿ej skutków ubocznych nie W przypadku wykonywania znieczuleñ u ma³ych dzieci powinno siê przekraczaæ stê¿enia epinefryny 1:100 000 wskazane mo¿e byæ delikatne unieruchomienie g³owy (5,6). Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e bezwzglêdnymi pacjenta i kontrolowanie ruchów r¹k. Niekontrolowany przeciwwskazaniami dla stosowania œrodków ruch g³ow¹ lub uderzenie operatora rêk¹ mo¿e *Agnieszka Bruzda-Zwiech, Katedra i Zak³ad Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w £odzi; obkurczaj¹cych naczynia s¹: zaburzenia rytmu serca przyczyniæ siê do zbyt silnego wbicia ig³y w tkanki Kierownik Katedry prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobañska i przewodnictwa, niewydolnoœæ naczyñ wieñcowych, miêkkie lub okostn¹ a spowodowane tym dolegliwoœci nadciœnienie têtnicze, astma oskrzelowa, nadczynnoœæ bólowe mog¹ wywo³aæ trwa³y uraz w psychice dziecka. S³owa kluczowe: œrodki znieczulaj¹ce, znieczulenie
W stomatologii dzieciêcej stosuje siê œrodki znieczul- gruczo³u tarczowego, jaskra i niewyrównana cukrzyca, Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet bardzo precyzyjnie aj¹ce z grupy amidów. Pierwszym z nich by³a przyjmowanie przez pacjentów inhibitrow MAO lub wykonane znieczulenie wi¹¿e siê z pewn¹ doz¹ zsyntetyzowana w 1943 roku i wprowadzona do trójcyklicznych antydepresantów (3,8). W ka¿dym dyskomfortu. W celu zmniejszenia dolegliwoœci Key words: anaesthetic agents, local anaesthesia in
przypadku przed podaniem znieczulenia miejscowego bólowych przed wkuciem ig³y w b³onê œluzow¹ w 1948 roku lidokaina (3). Obecnie najczêœciej konieczne jest zebranie dok³adnego wywiadu z rodzi- wskazane jest powierzchowne znieczulenie 2 % stosowane preparaty z tej grupy to: 2% lidokaina cami pacjenta w kierunku wystêpowania chorób lignokain¹ w postaci ¿elu. By uzyskaæ maksymalny efekt Streszczenie: Redukcja bólu towarzysz¹cego zabie-
z epinefryn¹ o stê¿eniu 1: 100.000 (Xylocaine), 3% ogólnoustrojowych oraz uczuleñ na œrodki znieczula- ¿el musi byæ na³o¿ony na b³onê œluzow¹ na okres, co gom stomatologicznym stanowi jeden z najwa¿niej- mepiwakaina, 2% mepiwakaina z lewoepinefryn¹ 1: j¹ce. Œrodkiem miejscowo znieczulaj¹cym o najwiê- najmniej 1-2 minut. Czas utrzymywania siê znieczulenia szych aspektów w postêpowaniu z dzieckiem 20.000, 4% prilokaina (Citanest), 4% prilokaina powierzchniowego po zastosowaniu 2% lidokainy kszym ryzyku wyst¹pienia reakcji uczuleniowej jest w gabinecie dentystycznym. Chocia¿ znieczulenie z epinefryn¹ 1:200.000 (Citanest Forte), 0,5 % prokaina. Antygenem wydaje siê byæ kwas paraamino- Stosuj¹c œrodki miejscowo znieczulaj¹ce nale¿y miejscowe jest najpowszechniej stosowan¹ metod¹ bupiwakaina z epinefryn¹ 1: 200.000 (Mercaine), 4% benzoesowy (PABA), który jest metabolitem rozpadu pamiêtaæ, ¿e na komfort zabiegu maj¹ wp³yw szybkoœæ znoszenia bólu, nadal jednak istnieje potrzeba artykaina z epinefryn¹ 1:100.000 (Ultracaine D-S Forte), prokainy (2). Reakcje alergiczne na œrodki miejscowo podawania œrodka znieczulaj¹cego i zwi¹zane z tym ograniczenia inwazyjnoœci tej techniki i stosowania 4% artykaina z epinefryn¹ 1:200.000 (Ultracaine DS) znieczulaj¹ce z grupy amidów s¹ doœæ rzadkie (4). ciœnienie oraz temperatura i pH podawanych p³ynów. bardziej komfortowych sposobów aplikacji znieczuleñ. Anderson. U dzieci stosowaæ mo¿na prawie wszystkie W przypadku pacjentów z dodatnim wywiadem Przy zbyt szybkim podawaniu œrodka znieczulaj¹cego Celem pracy by³o zebranie dostêpnych danych miejscowe anestetyki z dodatkiem œrodków obkurcza- dotycz¹cym uczuleñ na œrodki znieczulaj¹ce konieczne ciœnienie p³ynu wyrzucanego z ig³y iniekcyjnej znacznie dotycz¹cych znieczuleñ miejscowych u dzieci. j¹cych naczynia krwionoœne. Zaleca siê jednak preparaty jest skierowanie pacjenta do alergologa w celu przewy¿sza ciœnienie œródtkankowe, powoduj¹c Przedstawiono najczêœciej stosowane œrodki miejsco- o krótkotrwa³ym dzia³aniu (4), z tego wzglêdu w miejscu podania uszkodzenia mechaniczne (12) a tym wo znieczulaj¹ce oraz techniki ich iniekcji.
stosowanie bupiwakainy polecane jest po 12. roku ¿ycia.
Dokonuj¹c wyboru œrodka znieczulaj¹cego nale¿y samym wzrost bolesnoœci iniekcji. Czas trwania iniekcji Dawka maksymalna œrodków znieczulaj¹cych jest uwzglêdniæ czas dzia³ania znieczulenia na miazgê nie powinien byæ krótszy ni¿ 15 sekund na ka¿de 0.5 Summary: Pain releasing is one of the most important
uzale¿niona od masy cia³a dziecka i powinna byæ ni¿sza zêbow¹ oraz na okoliczne tkanki miêkkie. Œredni czas cm3 anestetyku (8). Badania prowadzone przez aspects in dental child management. Although local ni¿ u doros³ych. Maksymalne dawki w mg/kg masy cia³a zniesienia przewodnictwa w miazdze po zastosowaniu Maragakisa i wsp. na grupie dzieci od 5-6 roku ¿ycia anaesthesia is the most popular and most often used dziecka wynosz¹ odpowiednio: 2% lidokainy 2% lidokainy z epinefryn¹ wynosi 60 minut, po wykaza³y, ¿e zachowywa³y siê one spokojnie podczas technique, there is still a need of limiting the invasive z epinefryn¹ i mepiwakainy w stê¿eniu 2% - 4.4;0.5% zastosowaniu 2% mepiwakainy 60 do 90 minut, 0.5% iniekcji, jeœli czas podawania 1.8 ml p³ynu nature of the injection and finding more comfortable bupiwakainy 1.3; 4% artykainy 5.0 (5,6). bupiwakainy -90 do180 minut. Czas dzia³ania znieczulaj¹cego wynosi³ 36-161 sekund (13). Równie¿ means for anaesthesia before dental procedures.
Po wstrzykniêciu do tkanek œrodek znieczulaj¹cy anestetyku na tkanki miêkkie jest d³u¿szy i wynosi Jonem i wsp. zaobserwowali odwrotn¹ korelacjê miêdzy The purpose of this paper is to summarize data czêœciowo przenika do krwioobiegu, gdzie wi¹¿e siê odpowiednio dla 2% lidokainy z epinefryn¹ oraz 2% szybkoœci¹ podawania œrodka znieczulaj¹cego concerned with local anaesthesia in children. z bia³kami osocza (g³ównie z kwasami alfa-1- mepiwakainy oko³o 3 godzin, natomiast dla a dyskomfortem w trakcie tego zabiegu (14). Do iniekcji Anaesthetic agents and different techniques of glikoproteinowymi i z albuminami) a czêœæ wnika do stosowane powinny byæ œrodki o temperaturze 21 do 37 administering local anesthesia are presented.
krwinek. W pocz¹tkowej fazie cz¹steczki œrodka Podanie znieczulenia miejscowego powinno byæ stopni Celsjusza, w zwi¹zku z tym œrodki te powinny znieczulaj¹cego wychwytywane s¹ przez narz¹dy poprzedzone odpowiednim przygotowaniem dziecka. byæ po wyjêciu z lodówki, przed podaniem, ogrzane do Walka z bólem odgrywa podstawow¹ rolê w stomato- o du¿ym stopniu perfuzji (mózg, serce, w¹troba). tej temperatury. Przechowywanie ampu³ek w wy¿szej logii dzieciêcej. Najbardziej rozpowszechnion¹ metod¹ W drugiej fazie rozpoczyna siê ich metabolizm z pacjentami w wieku rozwojowym jest metoda „Tell - temperaturze zwiêksza ryzyko rozwoju bakterii, podnosi znoszenia bólu towarzysz¹cego przeprowadzaniu i wydalanie (cyt.3). Metabolizm œrodków miejscowo Show -Do” („powiedz, poka¿, zrób”), opracowana aktywnoœæ adrenaliny w roztworze, a tak¿e obni¿a pH zabiegów stomatologicznych jest stosowanie znieczulaj¹cych z grupy amidów zachodzi g³ównie przez Addelsona w 1959 roku (9). Podstaw¹ tej metody p³ynu. Czym ni¿sze pH roztworu, tym wiêkszy znieczulenia miejscowego, zarówno nasiêkowego jak w w¹trobie. Istnieje wiêc koniecznoœæ modyfikacji jest opisanie dziecku, co zamierzamy zrobiæ, dyskomfort podczas zabiegu. Preparaty do znieczuleñ i przewodowego. Czêsto jednak lekarz, który planuje dawki u pacjentów ze schorzeniami przebiegaj¹cymi zademonstrowanie u¿ywanych narzêdzi i sposobu ich miejscowych ró¿ni¹ siê pomiêdzy sob¹ wartoœciami pH wykonanie znieczulenia miejscowego u pacjentów z obni¿on¹ sprawnoœci¹ metaboliczn¹ w¹troby (7). dzia³ania a dopiero nastêpnie wykonanie zabiegu. dla 2% lignokainy wynosi ono 6,8 zaœ dla 2% lignokainy w wieku rozwojowym napotyka na trudnoœci. Natomiast w przypadku znacznego upoœledzenia funkcji Wykonywanie znieczuleñ wymaga zmodyfikowania tej z adrenalin¹ 3,2. Podanie minimalnej iloœci czystej Podstawow¹ barierê stanowi lêk pacjentów przed w¹troby konieczna jest konsultacja z lekarzem metody. Wiêkszoœæ lekarzy uwa¿a, ¿e ig³a nie powinna lignokainy przed iniekcj¹ œrodka z adrenalin¹ mo¿e wk³uciem ig³y. Tak wiêc, pomimo i¿ znieczulenie prowadz¹cym (6). Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e u ma³ych byæ pokazywana ma³ym dzieciom, gdy¿ wywo³uje zredukowaæ ból podczas iniekcji (7). Pomimo znacznej miejscowe pozwala na bezbolesne wykonanie zabiegu, dzieci detoksykacja œrodków chemicznych jest u nich silny lêk (10). Z tego wzglêdu nale¿y skutecznoœci œrodków miejscowo znieczulaj¹cych wyzwala siln¹ reakcjê lêkow¹ i spotyka siê z niezrozu- wolniejsza ni¿ u doros³ych, natomiast niedojrza³oœæ OUN wyt³umaczyæ dziecku, ¿e poczuje delikatne uk³ucie, czêsto wykonanie iniekcji odbierane jest przez dzieci mieniem ze strony dzieci. Z pracy Gale'a wynika, ¿e powoduje wzrost wra¿liwoœci na ich toksyczne dzia³ania pokazaæ jedynie watkê lub tampon nas¹czon¹ ¿elem do jako wyj¹tkowo przykre. Lêk przed wk³uciem ig³y mo¿e wœród 25 sytuacji wywo³uj¹cych „niepokój (5). Z tego wzglêdu w ka¿dym przypadku zastosowania znieczulenia powierzchownego i po aplikacji tego wrêcz uniemo¿liwiæ zastosowanie tej metody redukcji stomatologiczny” widok strzykawki i ig³y iniekcyjnej œrodków do znieczuleñ miejscowych u dzieci nie wolno œrodka wykonaæ iniekcjê (4). Próba ukrycia strzykawki bólu. Z tego wzglêdu u dzieci z wysokim poziomem lêku znajduje siê na 4 miejscu (1). Dane z piœmiennictwa przekraczaæ maksymalnej dawki anestetyku i nale¿y mo¿e jednak byæ przyczyn¹ zaniepokojenia i rozdra¿- niejednokrotnie konieczne bywa zastosowanie wskazuj¹ tak¿e, ¿e wykonanie iniekcji wywo³uje unikaæ podania p³ynu znieczulaj¹cego do naczynia nienia dziecka. Korzystniejszym rozwi¹zaniem w takim obawy nie tylko u pacjentów, ale równie¿ u przepro- krwionoœnego. Dodawane do znieczuleñ miejscowych przypadku jest demonstracja strzykawki z zabezpie- Czynnik psychogenny, jakim jest silny lêk ma równie¿ wadzaj¹cych ten zabieg lekarzy. Badania Dower'a œrodki obkurczaj¹ce naczynia krwionoœne przed³u¿aj¹ czon¹ ig³¹ (11). Polecane jest u¿ycie strzykawki typu wp³yw na stopieñ percepcji bólu i mo¿e byæ jedn¹ i wsp. wykaza³y, ¿e 16 % stomatologów uzna³o dzia³anie anestetyku a poprzez miejscowe zmniejszenie „carpula”, gdy¿ zmniejsza to ryzyko wywo³ania z przyczyn niepowodzenia w uzyskaniu pe³nego wykonanie znieczulenia miejscowego u dziecka za przep³ywu krwi w tkankach redukuj¹ jego absorpcjê. skojarzeñ z wykonywaniem „zastrzyku” lub znieczulenia (15). Innymi przyczynami nieskutecznoœci najbardziej stresogenny czynnik zwi¹zany z praktyk¹ Zmniejszone jest równie¿ toksyczne dzia³anie anestetyk szczepieniem. Zabezpieczenie z ig³y powinno byæ znieczuleñ miejscowych s¹: niew³aœciwa technika stomatologiczn¹. Jedynie 6% ankietowanych z uwagi na opóŸnienie wch³aniania do krwioobiegu. zdjête poza zasiêgiem wzroku pacjenta, bezpoœrednio znieczulenia, zbyt ma³a dawka znieczulenia, anomalie stwierdzi³o, ¿e wykonanie znieczulenia nie wywo³uje U dzieci zastosowanie preparatów znieczulaj¹cych przed wykonaniem iniekcji. Przed wykonaniem tego anatomiczne (2). Dzia³anie œrodków miejscowo u nich reakcji stresowej niezale¿nie od typu pacjentów z zawartoœci¹ œrodków obkurczaj¹cych naczynia ma zabiegu konieczne jest odpowiednie umotywowanie znieczulaj¹cych jest zredukowane w tkankach (cyt.2). Istnieje wiêc ci¹g³a potrzeba poszukiwania jak szczególne znaczenie z uwagi na wiêksz¹ frakcjê pacjenta i wyt³umaczenie celowoœci zastosowania zmienionych zapalnie lub niedokrwionych, których pH najmniej inwazyjnych metod znieczulenia miejsco- wyrzutow¹ serca, zwiêkszony przep³yw tkankowy, znieczulenia miejscowego. Nale¿y tak¿e poinformo- jest niskie. Zwiêkszone natomiast jest ich przenikanie wy¿sz¹ podstawow¹ przemianê materii (czynniki te waæ dziecko o wystêpuj¹cych objawach miejscowych do krwioobiegu i kumulacja, co prowadzi do endodontycznych jest znieczulenie domiazgowe. stanowi¹ nowe aparaty do iniekcji takie jak urz¹dzenie 11. Duggal M., Curzon M., Fayle S., Pollard M., Po wk³uciu ig³y w miejsce ods³oniêtej miazgi Wand czy strzykawki bezig³owe. Odpowiednia Robertson A.: Techniki odbudowy w stomatologii W stomatologii dzieciêcej w przypadku zabiegów natychmiast deponuje siê oko³o 0.1 ml œrodka technika znieczuleñ zapewnia eliminacjê dyskomfortu zachowawczych i z zakresu endodoncji najczêœciej znieczulaj¹cego, nastêpnie wprowadza siê ig³ê g³êbiej podczas zabiegów stomatologicznych i sprzyja 12. P¹siek S., Kronic I., Romanowicz M.: Porównanie stosowane s¹ znieczulenia wewn¹trzustne. ci¹gle podaj¹c œrodek znieczulaj¹cy. Stosuj¹c kszta³towaniu pozytywnego nastawienia dziecka do bolesnoœci wykonania znieczulenia nasiêkowego Podczas wykonywania zabiegów na zêbach szczêki znieczulenie domiazgowe nale¿y pamiêtaæ, ¿e czas oraz ¿uchwy w jej przednim odcinku w wielu utrzymywania siê znieczulenia jest o 25% krótszy ni¿ z zastosowaniem strzykawki standardowej i aparatu przypadkach u dzieci wystarczaj¹ce jest podanie przy podaniu anestetyku do tkanek oko³ozêbowych (8).
Literatura:
iniekcyjnego. Stomat. Wspó³czesna, 2001, 8, 2:39-44 œrodka znieczulaj¹cego od strony przedsionka (16). Nowoœæ w technice znieczuleñ stanowi¹ aparaty 1. Gale E.N. Fears of dental situation. J. Dent. Res. 13. Maragakis G.M., Musselman R.J.: The time used to Niektórzy autorzy, z uwagi na bolesnoœæ administer local anesthesia to 5 and 6 years olds. ASDC wstrzykiwania œrodka znieczulaj¹cego od strony Aparat iniekcyjny Wand ma wbudowany mikroprocesor, 2. Ram D, Peretz B. Administering local anaesthesia to Journal of Dentistry for Children, 1996, 20: 321-323 podniebiennej, proponuj¹ zastosowanie znieczulenia pozwalaj¹cy na kontrolê szybkoœci i ciœnienia, pod 14. Jonem C.M., Heidman J., Gerrish A.C.: Children dobrodawkowego jako uzupe³nienie znieczulenia od którym podawany jest œrodek znieczulaj¹cy. Czêœci¹ current status and prospects for the future.: Int. J. ratings of dental injection and treatment pain, and the strony przedsionkowej (7). Wg niektórych autorów czynn¹ urz¹dzenia Wand jest t³ok, na który nak³ada siê influence of time taken to administer the injection. Int. J. znieczulenie nasiêkowe mo¿e byæ równie¿ stosowane pojemnik, w którym umieszczona jest standardowa 3. Bartkowiak S.B.: Chirurgia szczêkowo-twarzowa. w przypadku leczenia mlecznych trzonowców ¿uchwy ampu³ka ze znieczuleniem, po³¹czony cienkim u dzieci poni¿ej 5 roku ¿ycia. Badania Oulisa i wsp. plastikowym wê¿ykiem z jednorazow¹, ³atw¹ do 4. Neumann Ch.: Anestezja u dzieci i m³odzie¿y. W: 15. P¹siek S.: Wp³yw stanu emocjonalnego pacjentów wykaza³y, ¿e znieczulenie to by³o wystarczaj¹ce uchwycenia, koñcówk¹ do wkrêcenia ig³y. Unikatowym podczas opracowywania ubytków próchnicowych rozwi¹zaniem jest zastosowanie w tym urz¹dzeniu, S. Potoczek, Wyd 1, Urban& Partner, Wroc³aw 1997: miejscowego. Prot.Stom., 1997, XLVII,2:64-70 i zak³adania koron stalowych. Nie zapewnia³o ona mechanizmu spustowego uruchamianego naciœniêciem 16. Knychalska-Karwan Z.: Stomatologia zachowawcza jednak pe³nego zniesienia dolegliwoœci bólowych stopy. Peda³ no¿ny w³¹cza równie¿ odpowietrzenie oraz 5. Anderson J.A., W. F. Vann, D.C.Dilley.: Pain and wieku rozwojowego. wyd.VII, Kraków 1999, 475-482 podczas zabiegów amputacji przy¿yciowej miazgi (17).
w zale¿noœci od si³y nacisku reguluje prêdkoœæ anxiety control. Pediatric Dentistry infancy through 17. Oulis C.J., Vadiakas G.P. Vasilopoulou A.: The Znieczulenie do otworu ¿uchwowego (blokada nerwu podawania znieczulenia. Urz¹dzenie Wand mo¿e adolescence. J. R. Pingham, WB. Saunders Company. zêbodo³owego dolnego) jest najczêœciej wykony- effectiveness of mandibular infiltration compared to wanym znieczuleniem przewodowym u dzieci. Nale¿y Aparat s³u¿y do wykonania znieczulenia nasiêkowego, 6. Meechan J.: How to avoid local anaesthetic toxicity. mandibular block anesthesia in treating primary molars pamiêtaæ, ¿e istnieje ró¿nica w po³o¿eniu otworu przewodowego (nerwu zêbodo³owego dolnego, do in children. Pediatrics in Dentistry, 1996, 18:301-305 ¿uchwowego u doros³ych i dzieci. Otwór ¿uchwowy, otworu podniebiennego, do otworu przysiecznego) 7. Welbury R.R.: Paediatric Dentistry. 1997 Oxford 18. Barañska-Gachowska M.: Endodoncja wieku przez który wnika nerw zêbodo³owy dolny u dzieci jest i œródwiêzad³owego. Wielu autorów wskazuje na po³o¿ony ni¿ej i g³êbiej na powierzchni ga³êzi ¿uchwy redukcje dyskomfortu podczas wykonywania znie- 8. Arabska-Przedpe³ska G.: Endodoncja. Med. Tour i wraz z rozwojem szkieletu twarzy przesuwa siê ku czuleñ urz¹dzeniem Wand. Gibson i wsp. porównywali Press International Wyd. Med. Warszawa 1994:103- 19. Gibson RS, Allen K, Hutfless S, Beiraghi S The Wand górze ga³êzi ¿uchwy. U dzieci do 4 roku ¿ycia znajduje zachowania dzieci w wieku 5-13 lat, podczas znieczuleñ vs. traditional injection: a comparison of pain related siê on poni¿ej powierzchni ¿uj¹cej mlecznych w szczêce wykonanych aparatem Wand oraz metod¹ 9. Donald R.E., Avery D.R.: Dentistry for the child and trzonowców, u dzieci starszych na wysokoœci behaviors: Pediatr. Dent. 2000, 22(6):458-62 tradycyjn¹ od strony przedsionkowej lub podniebiennej. adolescent. Mosby Year Book Inc. Six edition.1994: 32- powierzchni ¿uj¹cej ostatniego dolnego trzonowca Pacjenci znieczulani urz¹dzeniem Wand wykazywali 20. Primosch RE, Brooks R.: Influence of anesthetic flow mniej niespokojnych zachowañ podczas pierwszych 15 10. Adlow R.J., Rock W.P.: A manual of Paediatric rate delivered by the Wand Local Anesthetic System on Technik¹ pozwalaj¹c¹ na ograniczanie iloœci p³ynu sekund iniekcji (znamiennie rzadziej wystêpowa³y takie Dentistry. Churchill Livingstone. Fourth edition. pain response to palatal injections. Am. Dent. J.2002, znieczulaj¹cego (0,12-0,2 ml na jeden korzeñ) reakcje jak p³acz, ruch cia³em, rzadziej te¿ konieczne (6,7,8,18), a wiêc ograniczenia ryzyka wyst¹pienia by³o zastosowanie unieruchomienia). Ró¿nice te powik³añ ogólnoustrojowych jest znieczulenie wyraŸniej zaznacza³y siê podczas wykonywania œródwiêzad³owe. Zabieg ten wykonuje siê za pomoc¹ znieczuleñ metod¹ tradycyjn¹ od strony podniebiennej specjalnych strzykawek ciœnieniowych. Znieczulenie (7). Badania Hochmana przeprowadzone na grupie 50 dowiêzad³owe mo¿na wykonaæ przy u¿yciu stomatologów wykaza³y, ¿e ocenili oni dyskomfort strzykawek tradycyjnych lub carpuli, jest ono wtedy zwi¹zany ze znieczuleniem wykonanym aparatem jednak mniej skuteczne (8). Obszar znieczulenia iniekcyjnym jako 2 do 3 razy mniejszy ni¿ przy ograniczony jest do pojedynczego zêba, co redukuje zastosowaniu tradycyjnej strzykawki (wg 2). Primosh niebezpieczeñstwo przygryzienia wargi, policzka lub i wsp. zwrócili uwagê na odpowiedni wybór szybkoœci jêzyka, bêd¹ce czêstymi powik³aniami u dzieci podawania œrodka znieczulaj¹cego urz¹dzeniem Wand. w przypadku stosowania znieczuleñ nasiêkowych Ich badania wykaza³y, ¿e iniekcja 0.3 ml œrodka i przewodowych. Ta technika znieczuleñ polecana jest znieczulaj¹cego przy sta³ym wolnym przep³ywie (czas u pacjentów z hemofili¹, u których powinno unikaæ siê przep³ywu 1 ml -161 sekund) by³a znamiennie mniej wk³uæ g³êboko w tkanki jak to ma miejsce przy bolesna ni¿ przy przep³ywie 1ml/ 29 sekund (21).
wykonywaniu znieczulenia do otworu ¿uchwy (7,18). W przypadku postêpowania stomatologicznego Jednak¿e, wad¹ tej techniki znieczulenia jest ryzyko z dzieæmi wykazuj¹cymi silny lêk przed wk³uciem ig³y wyst¹pienia martwicy brodawki dzi¹s³owej oraz mo¿na podj¹æ próbê zastosowanie strzykawek uszkodzenia zawi¹zku zêba sta³ego, (co mo¿e bezig³owych (Syrijet). Ich dzia³anie polega na powodowaæ zaburzenia jego mineralizacji) przy impregnacji tkanek œrodkiem znieczulaj¹cym z n i e c z u l a n i u t r z o n o w c ó w m l e c z n y c h ( 4 ) . wyrzucanym ze strzykawki w¹skim strumieniem pod Niebezpieczeñstwo takie istnieje w przypadku wysokim ciœnieniem (jednorazowy wyrzut 0.05 ml). Ten rozpoczêtej resorpcji korzeni zêbów mlecznych, gdy sposób znieczulenia jest zwi¹zany z mniejszym zawi¹zek zêba sta³ego nie jest ju¿ chroniony przez dyskomfortem, gdy¿ pacjent odczuwa jedynie lekkie przegrodê kostn¹ oddzielaj¹c¹ go od zêba mlecznego punktowe uderzenie (3). Badania prowadzone przez (18). Znieczulenie to jest przeciwwskazane Saravia i wsp. na grupie dzieci w wieku 5-15 lat w przypadku zêbów sta³ych z niezakoñczonym wykaza³y, ¿e ten sposób znieczuleñ jest pozytywnie rozwojem korzeni, gdy¿ mo¿e prowadziæ do odbierany przez dzieci. Ponad 73% dzieci preferowa³o nieodwracalnego uszkodzenia zêbnej, zw³aszcza w przypadku nieodpowiedniej techniki znieczulenia Lekarz pedodonta powinien zawsze mieæ na uwadze (7). Przeciwwskazaniem miejscowym s¹ równie¿ z³a fakt, ¿e dzieci s¹ najbardziej wymagaj¹c¹ grup¹ higiena jamy ustnej oraz stany zapalne przyzêbia pacjentów. Nale¿y wiêc do³o¿yæ wszelkich starañ aby i ropne zapalenia tkanek oko³owierzcho³kowych. wykonywane zabiegi by³y bezbolesne, lub ból by³ Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e podanie znieczulenia œródwiêzad³owo mo¿e spowodowaæ bakteriemiê (8), Wszyscy czêsto zapominamy, ¿e wykonanie z tego wzglêdu nie powinno byæ ono stosowane bez znieczulenia miejscowego wymaga czasu i cierpliwoœci. os³ony antybiotykowej u pacjentów, u których istnieje Przy zastosowaniu znieczulenia powierzchownego ryzyko wyst¹pienia zapalenia wsierdzia. i powolnej aplikacji wiêkszoœæ znieczuleñ mo¿e byæ Metod¹ znieczulenia stosowan¹ w trakcie zabiegów wykonane bezboleœnie. Niew¹tpliwe u³atwienie

Source: http://fmdental.info/uploads/20110111150724.pdf

Microsoft word - hiv-aids.doc

HIV and AIDS By Joanne Jansen PharmD and Anjanette Dymerski PharmD Understanding the Virus The human immunodeficiency virus (HIV) is the virus that causes AIDS. Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) is the disease caused when a person’s immune system becomes too weak to fight off the virus. A person can have HIV without having AIDS but cannot have AIDS without having HIV.

Aura-soma preise

Aura-Soma Generalvertretung DeutschlandCAMELOT Colour & Light, Farb & Duftessenzen GmbHPocket-Set (9 x 25 ml Kunststoff-Flasche) in BoxMini-Flaschenset (111 x 4,3 ml Kettenanhänger groß)*Präsentationskasten für Mini-FlaschensetErsatzröhrchen für Präsentations-Set 2,5 mlFarbrose, Chakramensch, Farbstern A3 laminiert, jeEnergetisierte Räucherstäbchen (30 Stück in Dose)Farbsc

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder