Luxan etiketten insecten

Luxan Houtinsecticide-P NW
druk met grove druppel. De vereiste hoeveel- Werkzame stof: permethrin
heid zo nodig in meer dan één bewerking Gehalte: 2 g/l
opbrengen, zodanig dat per bewerking de vloei- Bevat: kerosine, lichte fractie,
stof juist niet afdruipt. Voor het bestrijden van de grote houtworm (Xestobium rufovillosum) Aard van het preparaat: vloeistof
moet het houtwerk plaatselijk onder druk worden Inhoud: 1 liter
Chargenummer: Huis & Tuin product
Vorstvrij, goed gesloten in originele verpakking tenminste 100 gram middel per m2 hout (dit isca. 125 ml per m2) worden aangebracht. Hetmiddel dient te worden toegepast d.m.v. dom-pelen, drenken of vacuümmethoden.
De opnamen die kunnen worden bereikt zijn:
dompelen: tenminste 20 liter per m2 hout
drenken en dubbelvacuüm:
vacuüm/druk: 40-75 liter per m2 hout
longschade veroorzaken na verslikken.
Herhaalde blootstelling kan een droge Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan, zoals boren, kepen, e.d. Indien dergelijke uitgevoerd, dient een nabehandeling met dit Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van in het milieu; Vraag om speciale instruc-ties / veiligheids-gegevenskaart. Bij Ga zorgvuldig om dit het product en pas
Het verdient aanbeveling periodiek en in elk uitsluitend toe volgens de gebruiksaanwijzing
geval ca. 1 jaar na de toepassing te controleren De fabrikant garandeert de kwaliteit van of de behandeling afdoende is geweest. Wordt Luxan Houtinsecticide-P verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt controle over het gebruik en de opslag eventueel plaatselijk, opnieuw met dit middel bij een juiste toepassing gedurende lange tijd kan worden uitgeoefend, kan hij niet de heraantasting. Het houtwerk eerst van stof, vuil aansprakelijkheid aanvaarden voor een en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden.
minder goede werking of schade ont- gewenst eerst de boorgangen open te steken en het boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen.
Boormeel en afvalhout moeten worden verwij- Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:
derd en bij voorkeur verbrand. Alvorens het hout Voor het behandelen van hout onder dak dat met dit middel te behandelen eerst aanwezige door insecten is aangetast. Voor het preventief beits, verf of waslagen verwijderen.
Het middel dient in onverdunde vorm te wor- gebruik onder dak, ter voorkoming van aantasting Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van personen, die in dienst zijn van bedrijven die op professio- Op het te behandelen oppervlak tenminste nele wijze actief zijn op het gebied van de hout- 200 gram per m2 (dit is ca. 250 ml per m2) van het verduurzaming, en door deze bedrijven zijn middel opbrengen d.m.v. bespuiten onder lage belast met uitvoeringstaken betreffende dehoutverduurzaming.

Source: http://www.florisan.nl/files/artikelen/0ab83541c6f6621048cc12e0faca9325.pdf

ijstr.org

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 2, ISSUE 10, OCTOBER 2013 The Effect Of Combination Of Octadecanoic Acid, Methyl Ester And Ribavirin Against Measles Virus Reagan Entigu Ak Linton @ Jerah, Samuel Lihan, Ismail bin Ahmad Abstract : Ribavirin is a broad spectrum antiviral drug and has been used to treat various diseases. It has been used as a treatment for sub

Influenza (flu)

Influenza (Flu) Publication Date: Friday, December 17, 2010 What is influenza? Influenza is an acute respiratory illness caused by infection with an influenza virus. There are three types in all with influenza A and influenza B causing the majority of infections. A third type, influenza C, is rarely reported as a cause of human illness. What is Swine Flu? Swine flu is a new influ

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder