Bengalkatten.nu

Föreläsare Anja Kanold, leg. vet. Bagarmossens djursjukhus, Stockholm - En uppfödare kan föra smittan vidare om de själva inte
Smittorisker
- Importerad katt (dock är inga länder bättre eller sämre ur - Parning med katt utanför katteriet. Ett tips är att när hane och hona är til sammans tar man bort kattlådan, när de är separerade sätter man in respektive kattlåda igen, så de har - Stora kattgrupper med hög omsättning på katter. - Dålig lådhygien, smutsiga klösmöbler. Direktutstryk för mikroskopisk analys är billigast, men inte säkert för att stäl a diagnos. Det är ju inte säkert att någon parasit kommit med just på det provet. Odling fungerar inte på TF. PCR-test (DNA-teknik) är säkrast men också dyrast. Tritrichomomas foetus
Tritrichomomas foetus (TF) är från början en mikroorganism Man kan göra en diarréprofil via Vetmed Lab i Tyskland. I den hos nötkreatur. Det första fyndet gjordes i USA på katt år testen ingår då TF, Coronavirus, Giardia, Parvovirus och Clo- 1996. Det beräknas att ca 30 % av katter har denna parasit. stridier. Tyvärr kan man som privatperson inte skicka prov till Den är vanligast bland katthemskatter och raskatter, d.v.s där Vetmed utan det måste gå via veterinär. (I dagsläget kostar ett flera katter lever på begränsad yta. En tumregel är att man sådant test ca 1200-1300 kr). Inga av testerna är 100% säkra.
inte skall ha kattgrupper på fler än 5 katter. Helst skall man också behål a sina äldre kastrater då de stabiliserar kattgrup- Avföringsprov tas från lådan, med så lite sand som möjligt och man skall ta från de lösaste delarna. Man kan som sagt göra direktutstryk hos veterinär och då gör man en rektal svabb. Det räcker att man kommer åt tarmslemhinnan, det är - Ibland inga al s, katten tar upp näring och problem i grov- tarmen ger inte symtom som syns på hull och päls. - Mycket il aluktande diarré, slemmig, ljusbrun, ibland blodig. Vid ett positivt svar är katten givetvis smittad. Man kan också få ett negativt svar då katten förhoppningsvis inte är smittad, men man bör upprepa test upp till fyra gånger för att vara Smittvägar
säker på resultatet. Man skall omtesta en negativ katt som - Smittar via kattlådan. Fekal/Oral smitta. Behandling
- TF kan leva flera dagar i våt avföring, men parasiten är Många veterinärer börjar med att ordinera Flagyl (antibio- mycket temperaturkänslig. TF trivs i varma, fuktiga och syre- tika) innan TF är konstaterad. Testa inte katten förrän två veckor har gått efter avslutad behandling av Flagyl, det leder - Obehandlad diarré brukar avta efter ca två år. Även om till ett falskt negativt resultat. Testa katter med symptom, katten gör sig av med parasiten själv eller via medicinering medicinera al a katter samt isolera de smittade katterna från tror man att katten är livslång bärare och symtomen kan al tså de andra. - Man bör behandla inte bara med tanke på kattens hälsa utan Man behandlar endast en konstaterad infektion och behand- också för hemmets trevnad då katten är avföringsinkontinent. lar gärna samtliga katter i katteriet. Det finns ännu så länge - Parasiten överförs normalt inte från djur till människa.En- bara en medicin man kan behandla med, Ronidazole, ett staka fall har förekommit hos personer med kraftigt nedsatt antibiotikaliknande preparat. Man ger preparatet 1 gång om Preparatet är ett pulver man ger till katten. Det finns tyvärr Red. tillägg: Inkubationstiden har rapporterats vara
inte i tablettform och det är dyrt. Fler problem med prepara- fyra till 14 dagar från det att friska katter exponeras för
tet är att det dels smakar väldigt il a samt att det är licensbe- parasiten.
lagt, vilket innebär att man måste ha en licens per katt. Det tar tyvärr också flera veckor för veterinärerna att importera det. Giardia är mer vanligt på hund än katt. Giardia förekommer Ett annat problem är att preparatet är skadligt och kan b.l.a. ibland samtidigt som Tritrichomomas foetus. Även giardia är ge neorologiska störningar hos både människa och djur, ev. en encellig parasit som skadar tarmslemhinnan. Den avger kan det också vara cancerogent. Man måste al tid använda handskar vid hantering av preparatet. Djurapoteket i Eskil- stuna brukar kunna hjälpa till med detta för en slant. Giardia är mycket resistent mot desinfektionsmedel och är Man skall inte ge preparatet till dräktiga eller digivande honor därför mycket svår att bli av med. och ej till kattungar under 12 veckor. Har man TF bland Giardia kan smitta mel an människa och djur. Den är dess- kattungarna måste man al tså behål a kattungarna och påbör- utom vattenburen och detta gör att de som har egen brunn ja behandling efter att de blivit 12 veckor. Har man en dräktig måste testa sitt vatten. Giardia drabbar ofta yngre individer. hona smittad med TF så hon separeras från den övriga katt- gruppen. När kattungarna börjar gå på lådan själva separerar man så att kattungarna har sin låda och mamma katt har sin. Detta kan man göra t.e.x. genom att sätta kattmammans låda på ett högre placerat ställe. Kattungarna kan ha sin låda i en - Intermittent diarré som är senapsgul till färgen. kartong med ett lagom stort hål för kattungarna, men så att - Symptomen kan öka vid t.e.x. stress och foderbyte. Behandling
Tvätta honan efter att hon varit på lådan för att undvika avfö- Veterinärerna ordinerar Flagyl eller Axilur 5-15 dagars kur. ringsrester i pälsen. Detta är extra viktigt på långhårskatter! Avföringsprov kan göras som s.k. snabbtest på de större djur- Har man smitta hemma skall eventuel a kattungar bo kvar för sjukhusen och man får oftast svar samma dag. Man kan också göra PCR-test även här. Man testar sedan om katten 14 dagar Det finns en arbetsgrupp som jobbar specifikt med TF: SVA, veterinärer, några uppfödare (b.l.a ”vår” Ulrika Olsson, S* Yl- Man kan också som privatperson göra ”Kol a masken”, ett test letrollets). Vad Anja Kanold hoppas på är att SVA skall kunna som finns att köpa på apoteket och ange att man vill testa för hjälpa till att lätta upp regler och hantering av licenspreparatet giardia. då SVA är en statlig myndighet och har mer att säga till om än veterinärorganisationerna. Ett varningens finger - beställ ald- Miljösanering
rig detta preparat via nätet, det finns verkningslösa ” kopior”. Eftersom giardia inte är känsligt på samma sätt som TF så är Miljösanering
Ångtvätta eller tvätta i minst 60 grader, al a textilier, sängar TF lever knappt mer än en timme utanför katten. Se till att och annat som man inte kan kasta. Torka ut rummen med ha rena och torra ytor. Textilier kan man t ex stoppa i frysen värmefläkt. Ställ ut saker om det är riktigt kal t under vinter- eftersom TF är temperaturkänsliga. Eller tvätta varmt i minst Summa summarum
”Karantän”
TF är lättare att sanera, men svårare, dyrare och krångligare När man tar in en ny katt skall den vara i karantän i minst att behandla. Giardia är som sagt lättare att behandla, men tre veckor innan man släpper ihop den med katteriets andra katter. Byt kläder mel an kattgrupperna. Börja al tid lådren- göring och andra dagliga rutiner hos de friska katterna och Drabbas du av någon av dessa otrevliga sjukdomar, tala om det, du är aldrig ensam. Många drabbas förr eller senare.
Återfall
Återfall kan komma upp till 20 veckor efter avslutad behand- ling. Ge ett dietfoder speciel t framtaget för katter med ir- riterad tarm, så tarmen får lugna ner sig. Kör en påse och fasa sedan ut specialfodret och fasa in det gamla vanliga fodret igen. Testa om igen minst 2 ggr, gärna 4 gånger för att få en säker diagnos. Låt det gå ca två veckor mel an varje test. Ta en paus i uppfödningen, gärna upp till ett år. Har man pågående diarrér skall man inte ha kattungar. För mer information, se
http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Katt/Parasiter/Tritrichomonas/
http://www.fabcats.org/breeders/infosheets/tritrichomo-
Källa: http://www.sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/
nas.html
Djurh%C3%A4lsa/Katt/Tritrichomonas_SvVet-
Tidn_13_2010.pdf

Source: http://www.bengalkatten.nu/Halsa/giardia_tritrichomona_artikel.pdf

Microsoft word - cotedivoirejanuary21.htm

Ivory Coast Haven Turns Hostile for Liberians By SOMINI SENGUPTA TABOU, Ivory Coast, Jan. 17 — In the language of international aid, "voluntary repatriation" refers to the homecoming of refugees who once fled war. The voyage must be made of their own consent, "in safety and with dignity." But for Lillian Gwih, a dazed Liberian refugee in Ivory Coast, a sick baby sleeping on he

Microsoft word - austin deep student emergency care and contract forms

Name___________________________________ Birth date:_____________________ Home School_______________________ Address:_________________________________ Home Ph#_____________________ Mother’s Name____________________________ Cell #_________________________ Place of Business___________________________ Business Ph#___________________ Father’s Name_____________________________ Cell#______________

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder